Paide Linnavalitsus võtab tööle lastekaitse peaspetsialisti

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi lastekaitse peaspetsialisti ametikohale.

 • Konkursi tähtaeg: 13.02.2019
 • Asukoht: Paide linn
 • Valdkond: Sotsiaaltöö
 • Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:

 • Laste ja perede toimetuleku toetamiseks Eesti Vabariigi, Paide Linnavalitsuse ja Paide Linnavolikogu õigusaktidega sätestatud toimingute tegemine.
 • Lapsi puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega kaasnevate lisadokumentide koostamine kooskõlastatult juristiga.
 • Ametiasutuse esindamine volituse alusel lastega seotud probleemide ning vaidluste lahendamisel ja laste huvide kaitsmine kohtus ning muudes asutustes.
 • Lapse ja lapsi kasvatavate/hooldavate isikute nõustamine, koostöö tegemine perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega.
 • Lastekaitsealase teabe levitamine ning võrgustikutöö koordineerimine lastega seonduvate probleemide lahendamiseks.
 • Kodukülastuste teostamine abivajajate laste tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm.
 • Abivajavate laste, sh alaealiste õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine.
 • Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine.
 • Vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine.

Nõuded kandidaadile:

 • Erialane ettevalmistus ja kõrgharidus.
 • Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
 • Oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme   (MS Office, STAR, DHS Delta).
 • Kohusetundlik suhtumine töösse.
 • Eesti keele oskus C-1 tasemel, väga  hea suhtlemis-, eneseväljendus-  ja koostööoskus.
 • Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.
 • Suutlikkus asendada teist teenistujat.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Vajadusel abistame eluruumi leidmisel.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 13. veebruaril 2019 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Lastekaitse peaspetsialist".

Lisainfot saab küsida lastekaitse peaspetsialistilt Annika Steinbergilt  tel 5555 3793.