« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikohale

 • Konkursi tähtaeg: 31.03.2019
 • Asukoht: Paide linnValdkond: sotsiaaltöö
 • Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajaline
 • Palk: 1400 eurot
 • Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:                   

 • Sotsiaalhoolekandealane nõustamine ja vältimatu sotsiaalabi korraldamine
 • Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine
 • Kodukülastuste teostamine abivajajate tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm
 • Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine, klientide külastamine hoolekandeasutustes ja hooldusplaanidega tutvumine, hooldusplaanide koostamisel osalemine ja nende täitmise kontrollimine minimaalselt kord aastas
 • Täisealisi isikuid puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega kaasnevate dokumentide koostamine
 • Volituse alusel täisealise isiku üle seatud eestkoste korraldamine, kohtule aruannete koostamine, ametiasutuse esindamine kohtus
 • Tahtest olenematu ravi korraldamine vastavalt psühhiaatrilise abi seadusele

Nõuded kandidaadile:

 • Omab erialast kõrgharidust
 • Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
 • Valdab eesti keelt tasemel C-1.
 • Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, DHS Delta).
 • Oskab planeerida tööprotsessi.
 • Omab head suhtlemisoskust, algatusvõimet ja loovust, sh võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sh suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, omab võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.
 • Isikuomadused: soov teha oma tööd entusiasmi ja kirega, väga hea meeskonnatööoskus, tugev empaatiavõime, head sotsiaalsed oskused, soov ennast pidevalt täiendada, on täpne ja korrektne.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Vajadusel abistame eluruumi leidmisel.

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses. Meeleldi ootaksime ka soovitusi eelnevatelt tööandjatelt.

Dokumendid esitada hiljemalt 31. märtsil 2019 e-posti aadressil rita.laanetu@paide.ee,  märgusõnaga „Sotsiaaltöö peaspetsialist".

Kontakt: Anneli Raap tel 5593 2250.

Paide Linnavalitsuse kohta leiab infot meie kodulehelt: paide.ee