« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse ehitusspetsialist

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Konkursi tähtaeg: 17.09.2019
Asukoht: Paide linn
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu
Valdkond: linnamajandus
Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Spetsialisti peamised ametiülesanded:

 • Linna omandis olevate hoonete ja rajatiste ehitustöödega seonduva ehitusjärelevalve teostamine, planeerimis- ja ehitusprojektide ning ehitiste mõõdistusprojektide teostamise korraldamine, ehitisregistris vajalike toimingute kooskõlastamine.
 • Linnavalitsuse tellitavate projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks lähteandmete kogumine, riigihangete lähteülesannete koostamine ja alla piirmäära hangete läbiviimine ning lepingute projektide koostamine ja järelevalve teostamine.
 • Paide linna omandisse kuuluvate hoonete ehitamiseks vajalike ehituslike projektide koostamise korraldamine.
 • Paide linna omandis olevate ehitiste auditite tellimine.
 • Ettepanekute tegemine linna planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalaste õigusaktide kehtestamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks.
 • Ehitustööde korraldamine alla riigihangete maksumuse piirmäära .
 • Toimingute tegemine ehitisregistris.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus;
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ning oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
 • väga hea sõnalise eneseväljendamise oskus, eesti keelt tasemel C-1 tasemel;
 • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, DHS Delta, AutoCad jm)
 • omab head suhtlemisoskust, algatusvõimet ja loovust, sh võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia
 • omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega
 • omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sh suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 17. septembriks 2019 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Ehitusspetsialist".

Lisainfot saab küsida linnamajandusosakonna juhatajalt Heigo Laaneoksalt tel 521 7626