Paide Linnavalitsus teavitab Suur-Aia tänava rekonstrueerimise eesmärgil eraomandis olevatele kinnisasjade osadele sundvalduse seadmisest

Paide Linnavalitsus teavitab Suur-Aia tänava rekonstrueerimisest ja kinnisasjadele sundvalduse seadmisest.

Paide Linnavolikogu 20. septembri 2018 määrusega nr 42 kinnitatud linna arengukavale aastani 2035 ja eelarvestrateegiale aastateks 2020-2023, Paide linna teehoiukavale ja Paide linna sademevee arengukavale 2010 kuni 2022 plaanib Paide Linnavalitsus rekonstrueerida avalikult kasutatava linna tänava, Suur-Aia tänava (Suur-Aia tänav T1, katastritunnus 56601:006:0023) ja (Suur-Aia tänav T2, katastritunnus 56601:006:0024).
Eesmärk on kaasajastada linna üks jaotustänav kogu ulatuses, parandades tänava kandevõimet, rekonstrueerides kõnni- ja sõiduteed, rajades sademevee ärajuhtimissüsteemi, lahendades parkimiskorralduse, bussipeatused ja haljastuse. Tänava rekonstrueerimisel arvestatakse vajadusega juhtida sademevesi eemale tänavaäärsetel kinnistutel asuvate hoonete vundamentidest ning antakse tänavaäärsetele kinnistutele kinnistu piirile sademevee liitumispunktid.

Paide Linnavalitsus väljastas 18. mail 2020 korraldusega nr 248 „Projekteerimistingimuste andmine Suur-Aia tänava ümberehitamiseks" projekteerimistingimused, mille alusel koostasid Paide Linnavalitsuse tellimusel Palmpro OÜ ja Teede Kavand OÜ teedeehitus ja liikluskorralduse põhiprojekti töö nr 260 „Paide linn, Suur-Aia tänava rekonstrueerimise ehitusprojekt". Projekti eesmärk on Suur-Aia tänava terviklik rekonstrueerimine, et oleks tagatud ohutu ja tõrgeteta liiklus piirkonnas ning ühtse tervikliku jalg- ja jalgrattatee ning kõnnitee rajamine, millega tagatakse elanike ohutu liiklemine piirkonnas.

Suur-Aia tänava rekonstrueerimist eraomandis olevatel kinnisasjadel võimaldab kortermajade/garaažiühistute kinnisasjadele seatav sundvaldus. Tulenevalt avalikust huvist soovib Paide Linnavalitsus seada tähtajatu sundvalduse Paide linna kasuks eraomandis olevatele kinnisasjade osadele Suur-Aia tänava rekonstrueerimise eesmärgil jalg- ja jalgrattatee rajamiseks, tee avalikuks kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiu teostamiseks ja muul viisil tee avalikes huvides ekspluateerimiseks.

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (edaspidi KAHOS) kohaselt ei ole sundvalduse puhul enam tegemist kinnistusraamatusse kantava piiratud asjaõigusega, vaid haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata ning mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele. KAHOS § 39 lõige 1 sätestab, et sundvalduse seadmise otsustab isik, kelle pädevuses on ehitusseadustiku kohaselt välja anda ehitusluba (ehitusteatis), koordineerida ehitustegevust.

KAHOS § 7 ja § 39 lõigete 3 ja 4 kohaselt, peab sundvalduse seadja teavitama kinnisasja omanikku sundvalduse seadmise menetlusest ning andma kinnisasja omanikule aega nelja nädala jooksul teate kättesaamisest arvates esitada oma arvamus sundvalduse seadmisega nõustumise või mitte nõustumise kohta. Teate võib kinnisasja omanikule kättetoimetada ka elektrooniliselt ning sundvalduse seadmise teate avaldada üleriigilise levikuga ajalehes. Haldusmenetlusseaduse § 25 lõikele 1 toimetatakse haldusakt, kutse, teade või muu dokument menetlusosalisele kätte postiga, dokumendi väljastanud haldusorgani poolt või elektrooniliselt. Sama seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib dokumendi resolutiivosa avaldada ka üleriigilise levikuga ajalehes, kui dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule.

Paide Linnavalitsus avaldab sundvalduse seadmise eelnõu Paide linna kodulehel, sundvalduse seadmise teate üleriiklikus ajalehes ning avalikustab sundvalduse seadmise eelnõu ajavahemikul 12.10.2020 kuni 9.11.2020 ka paberkandjal, millega saab tutvuda Paide Linnavalitsuse Pärnu tn 3 hoone  II korrusel. Lisaks edastatakse teade sundvalduse seadmise kohta ka kõigile korteriühistutele nende ametlikele elektronposti aadressidele.

Paide Linnavalitsus palub esitada arvamus sundvalduse seadmisega nõustumise või mitte nõustumise kohta kuni 9. novembrini 2020. Palume kirjalik arvamus esitada Paide Linnavalitsusele aadressil Paide linn, Pärnu tn 3 või saata e-posti teel elliko@paide.ee.

KORRALDUS: sundvalduse seadmine Paide linna kasuks