19. novembril toimub Paide Linnavolikogu istung

Istung toimub Paide raekoja II korruse saalis ning istungil järgitakse Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid. Volikogu liikmetele on tagatud võimalus istungist ka elektrooniliselt Zoom'i vahendusel osa võtta.

Istungit saab veebi vahendusel jälgida SIIN

PÄEVAKORD:

1. Informatsioon
• Roosna Alliku Lasteaed Hellik – lasteaia direktor, Grisly Kuuskler

2. Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 uue redaktsiooni kinnitamine (2. lugemine)
Ettekandjad: abilinnapea S. Pihelgas, finantsosakonna juhataja K. Kört
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

3. Paide linna 2020. aasta 2. lisaeelarve (2. lugemine)
Ettekandjad: abilinnapea S. Pihelgas, finantsosakonna juhataja K. Kört
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

4. Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määruse nr 61 „Paide linna teehoiukava 2018-2022" muutmine (2. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

5. Puuvilja tn 20, 29 ja Puuvilja tänav T5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

6. Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

7. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 37 "Kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

8. Ettepanek Türi valla ja Paide linna vahelise piiri muutmise algatamiseks
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

9. Vodja-Viisu kergliiklustee L1 katastriüksuse avalikes huvides omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

10. Vodja-Viisu kergliiklustee L6 katastriüksuse avalikes huvides omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

11. Vodja-Viisu kergliiklustee L7 katastriüksuse avalikes huvides omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

12. Paide Linnavolikogu 23. novembri 2017 otsuse nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

13. Valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja: linnasekretär Leemet Paulson

14. Paide Linnavolikogu 21. detsember 2017 otsuse nr 72 "Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku" muutmine
Ettekandja: linnavolikogu esimees T. Alt

15. Paide Linnavolikogu 21. detsember 2017 otsuse nr 74 "Esindajate nimetamine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse" muutmine
Ettekandja: linnavolikogu esimees T. Alt

16. Paide Linnavolikogu 24. jaanuar 2019 otsuse nr 6 "Hillar Hanssoo nimelise heategevusliku sihtkapitali ANDEKAS LAPS nõukogu moodustamine" muutmine
Ettekandja: linnavolikogu esimees T. Alt