« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse linnaarhitekt

27.09.2019

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi LINNAARHITEKTI ametikohale.

Konkursi tähtaeg: 11.10.2019
Asukoht: Paide linn
Tööaeg ja tööliik: 0,6 ametikohaga, tähtajatu
Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Linnaarhitekti peamised ametiülesanded:

 • Paide linna kui terviku arenguks vajalike planeeringute olemasolu tagamine, volikogule ja valitsusele ettepanekute tegemine planeeringute koostamise algatamiseks
 • Paide linna üldplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja detailplaneeringute koostamise korraldamine; planeeringualaste koostööprojektide juhtimine ja nende koordineerimine; kehtestatud planeeringute säilitamise ning nende kättesaadavuse tagamine ja planeeringute korralise ülevaatuse korraldamine;
 • projekteerimistingimuste menetlustoimingute läbiviimine
 • oma töövaldkonnas riigihangete lähteülesannete koostamine ja alla piirmäära hangete läbiviimine ning lepingute järelevalve teostamine; 
 • arhitektuuri- ja linnakujunduslike konkursside korraldamine;
 • linna parkide ja haljasalade kujundamine koostöös haldusspetsialistiga, linnakujundust puudutavate toimingute kooskõlastamine ja sellealane nõustamine;
 • arengukavade ja eelarve eelnõu koostamisel osalemine;
 • valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine volikogule ja valitsusele ning lepinguprojektide koostamine;
 • Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse täitmise tagamine.

Nõuded kandidaadile:

 • omab erialast kõrgharidust või kutsetunnistust ja vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha valdkonnas;
 • orienteerub seadustega linna pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
 • valdab eesti keelt tasemel C-1;
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, DHS Delta);
 • oskab planeerida tööprotsessi;
 • omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust ja head suhtlemisoskust;
 • omab algatusvõimet ja loovust, sh võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia;
 • omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega;
 • omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sh suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • suutlikkus asendada teist teenistujat.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt;
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meie töötajatele makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.
Dokumendid esitada hiljemalt 11. oktoobriks 2019 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Arhitekt".

Lisainfot saab küsida linnamajandusosakonna juhatajalt Heigo Laaneoksalt tel 521 7626