« Tagasi

Parkali 2 //4 ja Ujula park P2 kinnistute detailplaneering

Paide Linnavalitsus teavitab, et Paide Linnavolikogu algatas 17.06.2021 otsusega nr 29 Parkali 2//4 ja Ujula park P2 kinnistute detailplaneeringu ning jättis algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala suurusega ca 7 ha paikneb Paide linnas Parkali tänava ja Järve tee (15175 Paide-Mündi-Mäeküla tee) vahelisel alal, hõlmates Parkali tn 2/4, Ujula park P2 ja teemaa osas ka Ujula park P3 katastriüksust. Ala on aktiivsest kasutusest väljas ja hooldamata, liigniiske ning osaliselt kuivendatud. Planeeringust huvitatud isik on OÜ Parkali Invest.

Planeeringu eesmärk on muuta elamu- ja üldkasutatava maa sihtotstarbega katastriüksused elamu, äri-, üldkasutatavaks ja transpordimaaks spaahotelli, kaubanduskeskuse ja ridaelamu ehitamiseks ning rohealade ja juurdepääsutee rajamiseks.

Paide Linnavolikogu 10.10.2002 määrusega nr 29 kehtestatud Paide linna üldplaneeringus on käesolev planeeringuala määratletud elamu- ja üldmaana.

Seoses planeeringuala maa sihtotstarvete muutmist täiendavalt ärimaaks ja transpordimaaks, muudetakse kehtivat üldplaneeringut.

Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisel koostada eelhinnang keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise kaalumiseks. AS Kobras koostas aprillis 2021 KSH eelhinnangu, millest selgus, et KSH algatamine ei ole vajalik. Planeeringulahenduse koostamisel saab välistada selle elluviimisega kaasneda võivad ebasoodsad mõjud. Planeeringuala paikneb Pärnu jõe lammialal, millega tuleb ehitamisel arvestada. KSH koosseisus on esitatud tingimused, soovitused ja ettepanekud planeeringu koostamiseks. Kui planeeringu koostamisel arvestatakse KSH eelhinnangus analüüsitud keskkonnamõjudega ja nende leevendamisega, ei põhjusta planeeritav tegevus olulist negatiivset keskkonnamõju. Samale järeldusele jõudsid ka eelhinnangule arvamuse andnud riigiametid ja Paide Linnavalitsus ning keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kuna planeeringualasse jääb Paide vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, sh. Simsoni vesiveski vare, koostatakse planeering muinsuskaitse eritingimuste alusel (koostamisel). KSH eelhinnangus ja muinsuskaitse eritingimustes tehtud ettepanekud kuuluvad arvestamisele planeeringu koostamisel.

Teavet planeeringu koostamise kohta saab Paide Linnavalitsuse planeeringute peaspetsialistilt Anti Annus tel: 383 8619; e-post: anti.annus@paide.ee ja Paide linna veebilehelt: https://paide.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

Planeeringu alagatamise otsus
Keskkonnamõju eelhinnang Parkali 2//4 ja Ujula park P2