« Tagasi

Paide Linnavolikogu istungi päevakord 16.09.2021

PÄEVAKORD

Päevakorra kinnitamine
 
1. Informatsioonid
• Transpordiamet
 
2. Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määruse nr 3 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse 
antud ülesannete täitmine Paide linnas" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Siret Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees Raivo Raja
 
3. Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia (2. lugemine)
Ettekandjad: linnapea Priit Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Jalak
 
4. Paide linna 2021. aasta 2. lisaeelarve (1. lugemine)
Ettekandja: linnapea Priit Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Jalak
 
5. Paide linna teehoiukava 2021-2025 (1. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea Siret Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees Raivo Raja
 
6. Mäeküla Nurga kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku 
korraldamine
Ettekandja: abilinnapea Siret Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni aseesimees Harti Paimets
 
7. Paide Linnavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, 
teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele 
esitatavate nõuete kehtestamine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Siret Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Jalak
 
8. Paide Linnavolikogu 18.02.2021 otsuse nr 13 „Pearaha suuruse kinnitamine 2021. aastaks" 
muutmine
Ettekandja: abilinnapea Siret Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Jalak
 
9. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Alo Aasma
Kaasettekandjad: abilinnapea Siret Pihelgas ja eelarvekomisjoni esimees Andres Jalak
 
10. Paide linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Ettekandja: linnasekretär Leemet Paulson
 
11. Paide linna aukodaniku nimetuse omistamine
Ettekandja: Paide linna aukodaniku esitamise ajutise komisjoni esimees Mihhail Feštšin
 
12. Paide linna vapimärgiga autasustamine
Ettekandja: Paide linna aukodaniku esitamise ajutise komisjoni esimees Mihhail Feštšin
 
13. Linnavalitsuse informatsioonid