10.11.21
TAGASI AVALEHELE

 

Toimetaja: TEELE SEIRE
« Tagasi

Ehituse ja järelvalve peaspetsialist - me otsime sind!

Konkursi tähtaega pikendatud: 21. novembrini 2021
Asukoht: Paide linn
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu
Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel 
 
Ehituse ja järelevalve peaspetsialisti peamisteks ametiülesanneteks on:
 • ehitusseadustiku ja teiste ehitamist reguleerivate õigusaktide nõuetest lähtuvalt ehitustööde järelevalve teostamine Paide linna haldusterritooriumil;
 • ehitustegevusega seonduvate registritoimingute teostamine;
 • riigihangetega seonduvate tegevuste korraldamine;
 • väärteoasjade ja haldusasjade menetlemine ning järelevalve teostamine seadustest tulenevate nõuete ja eeskirjade täitmise üle Paide linna haldusterritooriumil. 
Kandidaadilt ootame:
 • erialast kõrgharidust (või kõrgharidus omandamisel) või kõrgharidust ja vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha valdkonnas;
 • orienteermist seadustes linna pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
 • oskust rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • suutlikkust koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
 • oskust planeerida tööprotsessi;
 • eesti keelt tasemel C-1;
 • oskust kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase (EHR, DHS Delta jm) ja arvutiprogramme (MS Office, AutoCad jm);
 • väga head sõnalise eneseväljendamise oskust ja suhtlemisoskust;
 • algatusvõimet ja loovust, sh võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia;
 • võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega;
 • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sh suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • B-kategooria juhiluba.
 • Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses ja/või ehitusvaldkonnas. 
Tule meile tööle, sest:
 • meil saab teha huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes
 • osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust 
Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist. Dokumendid esitada hiljemalt 21. novembril 2021 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Ehituse ja järelevalve peaspetsialist".
Lisainfot saab küsida linnamajandusosakonna juhatajalt telefonil 5113380.