10.11.21
TAGASI AVALEHELE

 

Toimetaja: TEELE SEIRE
« Tagasi

Paide linnavalitsus võtab tööle volikogu sekretäri / tähtaeg 17. aprill

Konkursi tähtaeg: 17.04.2022
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu
Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Sekretäri peamised ametiülesanded:

 • Volikogu istungitele esitatavate eelnõude ja materjalide vastuvõtmine, normitehniline ja vormistuslik kontroll, eelnõude sisestamine dokumendihaldussüsteemi Delta.
 • Volikogu ja volikogu komisjonide tehniline teenindamine, sh volikogu istungi ettevalmistamine, istungi ja koosolekute protokollimine jms toimingute tegemine.
 • Volikoguga seotud asjaajamine, dokumentide vormistamine (sh toimetamine keeleliselt), dokumentide arhiveerimiseks esitamine.
 • Linna veebilehel õigusaktide avalikustamise korraldamine ning volikogu kohta informatsiooni avaldamine, volikogu ja valitsuse õigusaktide Riigi Teatajas avaldamise korraldamine.
 • Oma töövaldkonna õigusaktide eelnõude koostamine.
 • Linnavalitsuse dokumentide arhiveerimine jm arhiivitööga seonduvad tegevused.
 • Huvide deklaratsioonide registrisse andmete kandmine.

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskeriharidus ja ametialane ettevalmistus või kutsekeskharidus
 • orienteerub seadustega linna pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte
 • suudab vähese juhendamisega koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • suudab asendada teist teenistujat
 • valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt
 • omab head sõnalise eneseväljendamise oskust
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase
 • omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet ning pingetaluvust
 • omab valmisolekut vajadusel töötada väljaspool tööaega.

Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Ametikoha asukoht: kohaliku omavalitsuse haldusüksus Paide linn.                 

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame võimalusel ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie teenistujatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil on võimalus osalise ajaga täita oma tööülesandeid kodukontoris.

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist. Dokumendid esitada hiljemalt 17. aprilliks 2022  e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Volikogu sekretär".

Lisainfot saab küsida tel 5301 3825.