10.11.21
TAGASI AVALEHELE

 

Toimetaja: TEELE SEIRE
« Tagasi

Paide linnavalitsus võtab tööle sekretäri

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi sekretäri ametikohale.

 • Konkursi tähtaeg: 6.07.2022
 • Asukoht: Paide linn
 • Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu                                                                          

Sekretäri peamised ametiülesanded:

 • Ametiasutuse asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine ning sellega seonduvate toimingute teostamine.
 • Dokumendihaldussüsteemi Delta administraatori ülesannete täitmine, töötajate nõustamine Delta kasutamisel.
 • Toimingute tegemine erinevates andmekogudes.
 • Asutuse asjaajamistoimikute sisseseadmine, toimikute pidamine ning asjaajamisperioodi lõppedes arhiveerimiseks esitamine.
 • Koostöös osakondadega dokumentide loetelu koostamine ja täiendamine.
 • Nõupidamiste ja koosolekute ettevalmistamine ja teenindamine ning protokollimine, külaliste vastuvõtmine.
 • Linnapea ajakava koostamine ja täitmise jälgimine, linnapea vastuvõttude ettevalmistamine, linna üritustel osalemine abistavas rollis.
 • Ametiasutuses toimuvate ürituste läbiviimiseks saalide kasutamise korraldamine.
 • Rahvastikutoimingute teostamine (rahvastikutoimingute spetsialisti asendamine - abielu ja lahutuse registreerimine, rahvastikuregistri toimingud jm).

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskeriharidus ja ametialane ettevalmistus või kutsekeskharidus
 • suudab vähese juhendamisega koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt
 • tunneb õigekirja reegleid ja omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase
 • omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet ning pingetaluvust
 • omab perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse tunnistust perekonnaseisutoimingute
  seaduses sätestatud maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuse piires      (või valmisolekut vastava eksami sooritamiseks)
 • suudab omandada dokumendihaldussüsteemi (Delta) kasutamise oskuse tasemel, mis võimaldab olla süsteemi organisatsioonisiseseks administraatoriks ja kasutajatoeks kolleegidele
 • suudab asendada teist teenistujat
 • Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi teistelt töötajatelt
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meie töötajatele makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast

Töökoht asub Paide linna väärikas ja kaunis hoones – Paide raekojas.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist. Dokumendid esitada hiljemalt 6. juuliks 2022 e-posti aadressil: oliver.raal@paide.ee märgusõnaga „Sekretär".


Lisainfot saab küsida tel 5981 2061.