10.11.21
TAGASI AVALEHELE

 

Toimetaja: TEELE SEIRE
« Tagasi

Paide linnavolikogu 16. juuni 2022 istungi kokkuvõte

 • Paide linnavolikogu muutis 19. novembri 2021 otsust nr 58 „Paide Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" ning määras igale liikmele asendusliikme alljärgnevalt: 1.1. Sille Pudel, asendusliige Mairon Nugis; 1.2. Laine Hallika, asendusliige Mikk Vissak; 1.3. Hannes Soonsein, asendusliige Aare Kalvik; 1.4. Vallo Pleesi, asendusliige Aira Hein; 1.5. Harti Paimets, asendusliige Andres Kõnno; 1.6. Helle Salum, asendusliige Marju Reismann; 1.7. Elliko Kõiv, asendusliige Kristiina Assmann; 1.8. Klaarika Uusmaa, asendusliige Tertu Raudkivi; 1.9. Aular Soon, asendusliige Ando Vau
   
 • Muutis 19. novembri 2021 otsust nr 59 „Paide Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine" ning määras igale liikmele asendusliikme alljärgnevalt: 
  1.1. Ain Petrov, asendusliige Ahto Tempel; 1.2. Peeter Saldre, asendusliige Elena Sapp; 1.3. Alo Aasma, asendusliige Ants Leppoja; 1.4. Margus Nurmik, asendusliige Heigo Laaneoks; 1.5. Ilmar Koppel, asendusliige Kristi Rohtla; 1.6. Andrus Tull, asendusliige Janis Tikk; 1.7. Kaido Ivask, asendusliige Ants Hiiemaa; 1.8. Priit Värk, asendusliige Robert Reismann; 1.9. Marge Merisalu, asendusliige Valev Väljaots
   
 • Muutis 19. novembri 2021 otsust nr 60 „Paide Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine" ning määras igale liikmele asendusliikme alljärgnevalt: 
  1.1. Kai Kimmel, asendusliige Ljudmilla Davõdova; 1.2. Ülle Tilga, asendusliige Eve Jürgenson; 1.3. Kaspar Tammist, asendusliige Annela Ilumets; 1.4. Roman Zarovski, asendusliige Rainer Paavel; 1.5. Katrin Tamm, asendusliige Triin Karell; 1.6. Jüri Kaugerand, asendusliige Eha Tasang; 1.7. Mart Mikson, asendusliige Kalev Kalmus; 1.8. Andres Kivilaid, asendusliige Toomas Uusmaa; 1.9. Hele Pärn, asendusliige Lagle Roo
   
 • Muutis 19. novembri 2021 otsust nr 61 „Paide Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine" ning määras igale liikmele asendusliikme alljärgnevalt: 
  1.1. Margit Udam, asendusliige Jaan Sapp; 1.2. Barbi Valdmann, asendusliige Grisly Kuuskler; 1.3. Kristi Rohtla, asendusliige Margus Nurmik; 1.4. Vello Talviste, asendusliige Valev Väljaots; 1.5. Eneli Kerro, asendusliige Egon Oraste; 1.6. Ants Hiiemaa, asendusliige Marie Runnel; 1.7. Anneli Tumanski, asendusliige Kai Kimmel; 1.8. Tarmo Hints, asendusliige Aidi Kondas; 1.9. Ott Koobas, asendusliige Viljar Pennert
   
 • Nimetas Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosoleku ja volikogu Paide linna esindajaks Eimar Veldre ja asendajaks Karl Jakobsoni ning kutsus volikogust tagasi Siret Pihelgase.
   
 • Nimetas Paide linna esindajaks Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Eimar Veldre ning asendajaks Karl Jakobsoni. Tagasi kutsuti Siret Pihelgas.
   
 • Muutis Paide Linnavalitsuse palgajuhendit seoses avaliku teenistuse seaduse muudatustega.
   
 • Otsustas võõrandada Hiiumaal Hellamaa külas asuva Nälbi kinnistu (kinnisturegistriosa number 10997350, katastriüksuse tunnus 20501:001:0040, pindala 2073m², kasutuse sihtotstarve elamumaa 100%), alghinnaga 10 000 eurot. Nälbi kinnistu on hoonestamata elamumaa, sellele on praegu juurdepääs krundi ees kulgevalt teelt. Kinnisasja ületab naaberkinnistule viiv madalpinge elektriülekandeliin. Rohkem kitsendusi kinnistul ei lasu. Nälbi maaüksus jõudis Paide linna varadesse pärandvarana. Kinnistu ei ole vajalik avaliku võimu teostamiseks. Kuna see paikneb Paidest kaugel, puhkekoha rajamine sinna ei ole asjakohane, omandiga kaasnevad iga-aastased korrashoiukulud ja kuna naaberkinnistu arendaja on näidanud üles huvi kinnistu vastu, siis on põhjendatud selle võõrandamine avalikul enampakkumisel.
   
 • Otsustas võõrandada Paide linnas asuva Sillaotsa tn 2a kinnistu (registriosa number 2678036, katastritunnus 56601:008:0013, pindala 3378 m², kasutuse sihtotstarve elamumaa100%), alghinnaga 30 000 eurot. Sillaotsa tn 2a kinnistu on hoonestamata elamumaa, sellele on praegu juurdepääs krundi ees kulgevalt kergliiklusteelt. Krundi ja kergliiklustee vahel asub perspektiivse tänava rajamiseks loodud munitsipaalomandis Sillaotsa T3 transpordimaa üksus. Kinnisasjal puuduvad väljaehitatud infrastruktuuri rajatised ja neist põhjustatud kitsendused, kuna maaüksus ei ole vajalik avaliku võimu teostamiseks ning selle igaaastane korrashoid kulutab eelarvelisi vahendeid. Arvestades Paide piirkonna kasvavat vajadust elamuehituskruntide järele ja tänast turusituatsiooni on põhjendatud kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel.
   
 • Otsustas võõrandada Roosna-Alliku alevikus asuva Järve tee 6a kinnistu (kinnisturegistriosa number 6536550, katastriüksuse tunnus 68401:003:0254, pindala 4258 m², kasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%), alghinnaga 7000 eurot. Järve tee 6a kinnistu on tootmismaa, sellel on otsejuurdepääs tänavale. Ehitusregistri andmetel (kood 120658864) on hooned lammutatud. Krundil asub veel vana piiritustehase korsten, ülejäänud varemed on lammutatud ja kas ära veetud või tasandatud. Kinnisasjal ei asu tehnovõrke ja nendest põhjustatud kitsendusi. Kinnistu jääb osaliselt kahe puurkaevu, ühe allika ja Vanaveski järve kaitsevöönditesse. Kinnistut ületab Kaltenbrunni matkarada, mis on kavas märgistada kulgema munitsipaalomandis oleval naaberkinnistul. Kuivõrd Järve tee 6a maaüksus ei ole vajalik avaliku võimu teostamiseks, selle korrashoiule kulub jätkuvalt eelarvelisi vahendeid, siis arvestades vajadust sobiva suurusega tootmismaa kruntide järele, säilinud korstna lammutamise potentsiaalseid kulusid ja tänast turusituatsiooni on põhjendatud kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel.
   
 • Nõustus andma osaühingule Marina Minerals (registrikood 11349875) geoloogilise uuringu loa Paide linnas Sargvere külas Metsatuka katastriüksusel (katastritunnus 56701:001:0658) ja seadis täiendavad tingimused geoloogilise uuringu läbiviimiseks ning võimalikuks hilisemaks kaevandustegevuseks järgnevalt: 1.1. Osaühing Marina Minerals kaasab uuringu läbiviimise alguses tegevusse Sargvere külavanema ning pöördub külavanema kontakti saamiseks enne tegevuse algust Paide Linnavalitsuse keskkonna peaspetsialisti poole; 1.2. Uuringupunktide arv peab tagama suletud prügila ala piiri tuvastamise; 1.3. Osaühing Marina Minerals edastab uuringu tulemused Keskkonnaametile ja Paide Linnavalitsusele; 1.4. Paide Linnavalitsus teavitab uuringu tulemustest Sargvere kohalikku kogukonda; 1.5. Osaühing Marina Minerals kohustub enne kaevandustegevuse algust tegema Soone, Puki, Iva ja Tiiu kinnisasjade kaevudes veeuuringud (kvaliteedi uuring, veetaseme uuring); 1.6. Osaühingul Marina Minerals ei ole lubatud tulla kavandatavate tegevustega Soone, Puki ja Iva kinnisasjade piiridele lähemale kui 50 meetrit; 1.7. Osaühing Marina Minerals kohustub geoloogilise uuringu tegemise käigus või kaevandustegevuse käigus jäätmete välja tulemisel käitlema jäätmed õigusaktide kohaselt vastavasse prügilasse või üle andma vastavat jäätmeluba omavale isikule. Jäätmeid ei ole lubatud matta Metsatuka kinnisasjale.
   
 • Kinnitas Paide linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.
   
 • Võttis vastu Paide linna 2022. aasta 1. lisaeelarve summas 56 967,05 eurot.
   
 • Otsustas võtta üle eelarveaasta varalise kohustuse ning lasta linnavalitsusel korraldada riigihange toitlustusteenuse osutamiseks Hillar Hanssoo ja Hammerbecki põhikoolis järgmistel tingimustel: 1.1. hankelepingu kestus 1.09.2022 – 30.06.2025; 1.2. toitlustusteenuse osutamise koht on Hillar Hanssoo Põhikoolil aadressil Kooli 1, Paide linn ja Paide Hammerbecki Põhikoolil Aiavilja 3, Paide linn. Eeldatavaks maksumuseks määrati 743 453 eurot.
   
 • Muutis Paide Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurust ning maksmise korda. Linnavolikogu liikme tasu suurus linnavolikogu tööst osavõtu eest on alates 1. juulist  100 eurot kuus. Tasu makstakse täies ulatuses, kui linnavolikogu liige võttis osa ühel ja samal kalendrikuul toimunud linnavolikogu istungitel üle poole päevakorrapunktide arutelust. Kui linnavolikogu liige osales vähema kui poole päevakorrapunktide aruteludes, makstakse talle tasust 50%. Linnavolikogu komisjoni esimehe tasu suurus komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest on alates 1. juulist 160 eurot kalendrikuus.
   
 • Saatis teisele lugemisele Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia eelnõu