« Tagasi

Paide Linnavalitsuse istungi kokkuvõte, 02.05.2023


Linnavalitsuse 2.05.2023 istungil:

 1. Arutati Roosna-Alliku lasteaia Hellik direktori taotluse ja lasteaia hoolekogu nõusoleku alusel lasteaia 2023. aasta suvist töökorraldust. Korraldus vajab täiendamist ning võetakse uuesti ette järgmisel linnavalitsuse istungil.
 2. Võeti vastu korraldus riigihanke Paide linna Väike-Aia tänava katte projekteerimise ja rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.
 3. Arutati Paide-Westminsteri (Ameerika Ühendriikides) koostöökokkuleppe uuendamist.
 4. Otsutati eraldada lisaeelarvest kalmistutoetus Anna kogudusele.
 5. Muudeti Järvamaa Keskraamatukogu taotluse avaldusel kirjandusfestivali Prima Vista toimumise päeval 6. mail 2023 raamatukogu töökorraldust. Raamatukogu töötajad on hõivatud festivali korraldusega, seega on raamatukogu sel päeval lugejatele suletud.
 6. Võeti vastukorraldus Kinnisasja Nurga jagamiseks, maakasutuse sihtotstarbe ja koha-aadresside määramiseks.
 7. Võeti vastu korraldus Hajaasustuse programmi raames laekuvate taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks komisjoni moodustamiseks.
 8. Võeti vastu korraldus Paide Hillar Hanssoo Põhikooli ruumide üürihinna kehtestamiseks kooli direktori taotluse alusel. Sportlased kasutavad nädalavahetustel treeningute raames riietus- ja duširuume ning puhastustöötajal on ruumide korrashoidu teostada ka töövälisel ajal. Sellest tulenevalt taotles direktor kooli ruumide üürihinna kehtestamist.
 9. Võeti vastu korraldus sundvalduse seadmiseks Roosna-Allikul asuvale munitsipaalomandis kinnistule osaühingule Elektrilevi elektrikilbi paigaldamiseks.
 10. Arutati korraldust PAIde Lasteaia töökorralduse muutmiseks 2023. aasta suvisel perioodil juhindudes lasteaia direktori taotlusest ning hoolekogu ettepanekust ning koolieelse lasteasutuse seaduse ning Paide Linnavolikogu 20. aprilli 2020 määruse alusel. Korraldus vajab täiendamist ning tuleb arutlusele järgmisel istungil.
 11. Infovahetus.