« Tagasi

Paide Linnavolikogu 20.04.2023 istungi kokkuvõte


Paide Linnavolikogu 20.04.2023 istungil

  1. Andis loa Innu kinnisasja omandamiseks osaühingu Paide Päike poolt.
  2. Võttis vastu Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Paide linna asustusjaotuse muutmise algatamine."
  3. Võttis vastu Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Pärnu tänav 2 kinnisasja omandamine."
  4. Võttis vastu Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Otsuse ja toimingu tegemiseks isiku nimetamine linnapea toimingupiirangu kohaldumisel."
  5. Võttis vastu Paide Linnavolikogu määruse eelnõu „Korruptsiooni ennetamine Paide linna töökorralduses."
  6. Võttis vastu Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 76 "Huvide deklaratsioonide esitama kohustatud isikute ringi määramine ja deklaratsioonide kontrollimise komisjoni moodustamine" kehtetuks tunnistamine."
  7. Võttis vastu Paide Linnavolikogu määruse eelnõu „Paide Linnavolikogu 18. jaanuari 2018 määruse nr 1 "Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad" muutmine."
  8. Võttis vastu Paide Linnavolikogu määruse eelnõu „Paide Linnavolikogu 18. jaanuari 2018 määruse nr 1 "Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad" muutmine."
  9. Võttis vastu Paide Linnavolikogu määruse eelnõu „Paide Linnavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 10 „Järvamaa Keskraamatukogu põhimäärus" muutmine."
  10.  Võttis vastu Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Järva maakonna kohaliku omavalitsuse üksustega koostöö tegemiseks kohustuste võtmine." 

Päevakorrast jäeti Paide Linnavalitsuse ettepanekul ja Linnavolikogu hääletuse tulemusel välja päevakorrapunkt nr 10, Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Paide linna sihtasutuste põhikirjade muutmine." Linnavalitsuse jurist Oliver Raal tõi ettekandes välja 20.04.2023 istungil eelnõu üle otsustamise juriidilised takistused. Eelnõu vajab täiendamist, pärast mida saab selle arutlusele võtta järgmisel Linnavolikogu istungil.