27.11.19
 Sotsiaalteenuste jagunemine
 
SOTSIAALOSAKOND
Pärnu 3
 
Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Raap
 • eakate päevakeskus
383 8626
559 32250
 
Sotsiaaltöö peaspetsialist Laura Kind
 • linna kaasfinantseemisel olevate klientide väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine
 • Paide linna eestkostel olevate täisealiste isikute üle seatud eestkoste korraldamine
 • tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi korraldamine vastavalt psühhiaatrilise abi seadusele
Vastuvõtt Pärnu 3 E, N kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8613
589 98962


Sotsiaaltöö spetsialist Andra Turro
 • Sotsiaaltoetused- sissetulekust mittesõltuvad toetused, toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused, toimetulekutoetus
 • Sotsiaaltransport
 • Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine

Vastuvõtt Pärnu 3 E, K kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8629 
557 4742
andra.turro@paide.ee

 
Sotsiaaltöö spetsialist Marit Leppoja
 • Koduhoolduse, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse korraldamine
 • Võlanõustamisteenuse määramise korraldamine
 • Täisealise isiku hoolduse ja hooldajatoetuse määramise korraldamine
 • Omasteta isikute matmise korraldamine
 • Toimetulekuraskustes olevate kodanike ja puuetega inimeste abistamine elamislubade ja isikut tõendavate dokumentide taotlemisel
 • Puuetega inimeste ja nende hooldajate abistamine toetuste ja teenuste algdokumentide vormistamisel ning dokumenti edastamisel ametiasutusse
383 8612
583 76056
marit.leppoja@paide.ee

 

Sotsiaaltöö spetsialist Evelin Ehasalu
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö

 • Toetused
 • Eluruumi tagamise teenus
 • Varjupaigateenus
 • Sotsiaalmaja Aiavilja 13
383 8628
583 62777
evelin.ehasalu@paide.ee
 
 
Lastekaitse peaspetsialist Annika Nõulik
 • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine
 • Vajalikele sotsiaalteenustele suunamine
 • Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine
 • Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö
 • Asendus- ja järelhooldusteenuse suunamine ning korraldamine
 • Heategevusliku abi, pereürituste ja lastelaagrite korraldamine
 • Paide perekodu
Vastuvõtt  E kell 13.00-15.00; N 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8627
555 94030
 
Lastekaitse peaspetsialist Hele Annikov
 • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine; vajalikele sotsiaalteenustele suunamine; abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine; lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine; lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö; õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine; koolikohustuse täitmise tagamise korraldamine
383 8625
555 53793
hele.annikov@paide.ee
 
Lastekaitse spetsialist Irene Virkoja
 • Puudega lapsed ja nende pered, puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine ja hooldajatoetuse määramine, tugiisiku-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele
383 8631
555 66432
irene.virkoja@paide.ee

 

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus

 • Tööalase rehabilitatsiooni teenus
 • Psühholoogiline nõustamine
 • Võlanõustamine
 • Tugiisikuteenus
 • Madala Läve Keskus ehk kahjude vähendamise teenus (Aiavilja 13)

 

MTÜ Me Hoolime Sinust

 • erihoolekanne