13.11.19

11. NOVEMBER 2019

Ehitus ja maakorraldus

 1. Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses:
  1. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Tööstuse 26 kinnistul asuva kauplus- ja laohoone laiendamisega;
  2. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnuvälja 9 kinnistul asuva tootmishoone ümberehitamisega;
  3. aadressil Järva maakond, Paide linn, Kriilevälja küla, Rukkilille tee 17 kinnistule üksikelamu ehitamisega;
  4. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Sillaotsa tn 6 eluhoonele kasutusloa andmisega;
  5. aadressil Järva maakond, Paide linn, Kodasema küla, Õnne kinnistul puurkaevu rajamisega.
 2. Muudeti Järva maakonnas Paide linnas Paide linnas asuvate kuue katastriüksuse senised koha-aadressid vastavalt korralduse lisas olevale Paide Linnavolikogu 20. septembri 2019 otsusega nr 53 kehtestatud „Aia tänava detailplaneeringu kehtestamine" detailplaneeringu põhijoonisele.

 

Projekteerimine

 1. Anti projekteerimistingimused Paide linnas, Mündi külas, Raba kinnistul asuva elamu rekonstrueerimis- ja laiendamisprojekti koostamiseks. Samuti jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine, sest seoses elamu laiendamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
 2. Arutati projekteerimistingimuste andmist Jõela kinnistule elamu projekti koostamiseks. Korralduse eelnõu saadetakse naaberkinnistute omanikele arvamuste avaldamiseks. 
 3. Arutati avalikul istungil projekteerimistingimuste andmist Tööstuse 15a kinnistule veeldatud maagaasi seadme projekteerimiseks. Arutelul osalejad (registreerimisleht lisatud protokollile) esitasid oma seisukohad projekteerimistingimuste väljastamise kohta.

 

Linnavara

 1. Tunnistati 80 koolilauda ja 120 koolitooli amortiseerunuks ning kanti raamatupidamisarvestusest maha. Väheväärtusliku vara mahakandmise põhjuseks on vara amortiseerumine ning mehhaanilised vigastused, millest tulenevalt vara enam kasutust ei leia.
 2. Võõrandati tasuta sihtasutusele Ajakeskus Wittenstein ja sihtasutusele Paide Spordikeskus koolilauad, koolitoolid ja kombiahi. Seoses Paide Hillar Hanssoo Põhikooli valmimisega ning selle sisustamisega uue mööbliga, ei leidnud uues koolimajas enam kasutust varasemalt kasutusel olnud koolimööbel ning inventar. Sellest tulenevalt otsustati osa varast võõrandada linna osalusega sihtasutustele.
 3. Anti Paide Hammerbecki Põhikoolile, Paide Täiskasvanute Keskkoolile, Roosna-Alliku Põhikoolile, Paide Sookure Lasteaiale, Paide Muusika- ja Teatrimajale, Anna Vaba aja Majale, Paide Muusikakoolile ja Paide Eakate Päevakeskuse kasutusse erinevat vara. Seoses Paide Hillar Hanssoo Põhikooli valmimisega ning selle sisustamisega uue mööbliga, ei leidnud uues koolimajas enam kasutust varasemalt kasutusel olnud koolimööbel ning inventar. Sellest tulevalt otsustati vara üle anda erinevate hallatavatele asutustele.
 4. Muudeti Paide Linnavalitsuse 21. oktoobri 2019 korralduse nr 604 „Paide Hillar Hanssoo Põhikooli ruumide üürihinna kehtestamine" punkti 1 ja sõnastati see järgnevalt: „1. Kehtestada alates 1. novembrist 2019 Paide Hillar Hanssoo Põhikooli üürile antavate ruumide hinnakiri (lisa).".
 5. Anti Paide raekoja I korruse saal tasuta kasutusse mittetulundusühingule Paide - Türi Rahvajooks 15. novembril 2019 kell 11.00 kuni 13.00. Saali kasutatakse 39. Paide-Türi Rahvajooksu Selver Eesti Linnajooksud sarjas osalemise arutamiseks.

 

 

4. NOVEMBER 2019

Linnamajandus

 1. Arutati projekteerimistingimuste andmist Prääma tee 11 krundi osa-ala detailplaneeringu täpsustamiseks. Projekteerimistingimuste andmist alustati avatud menetlusena. Taotlusega ja projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Paide Linnavalitsuses ja Paide linna kodulehel 8. novembrist 2019 kuni 22. novembrini 2019.
 2. Nõustuti aktsiaseltsile Tariston jäätmeloa andmisega Paide linnas Sillaotsa külas asuval Tehase kinnistul vastavalt jäätmeseaduse nõuetele freesasfalti taaskasutamisele eelnevaks sortimiseks ning purustamiseks (R12s) ja ladustamiseks (R13).
 3. Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks:
  1. Paide linna munitsipaalomandis olevale kinnisasja osale aadressiga Paide linn, Roosna-Alliku alevik, Pärna tänav tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks, vastavalt korralduse lisaks olevale sundvalduse ala asendiplaanil punasega viirutatud maa-alale;
  2. Paide linna munitsipaalomandis olevale kinnisasja osale aadressiga Paide linn, Roosna-Alliku alevik, Metsa tee tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks, vastavalt korralduse lisaks olevale talumiskohustusega koormatava ala asendiplaanil sinisega viirutatud maa-alale.
 4. Nõustuti:
  1. Järva maakonnas, Paide linnas, Otiku külas katastriüksuse Tamme jagamisega neljaks reaalosaks;
  2. Järva maakonnas, Paide linnas, Otiku külas katastriüksuse Ribapõllu jagamisega neljaks reaalosaks;
  3. Järva maakonnas, Paide linnas, Purdi külas katastriüksuse Rähnikse jagamisega kaheks reaalosaks;
  4. Järva maakonnas, Paide linnas, Purdi külas katastriüksuse Västrikupõllu jagamisega neljaks reaalosaks;
  5. Järva maakonnas, Paide linnas, Otiku külas katastriüksuse Teeveere jagamisega neljaks reaalosaks.
 5. Arutati liikluspinnale kohanime ja ruumikuju määramist - Järva maakonnas Paide linnas Paide linnas liikluspinnale kohanimeks Kaevu põik. Sellest tulenevalt avalikustatakse kohanime määramise eelnõu ajavahemikul 4. november 2019 kuni 19. november 2019. Eelnõudega saab tutvuda Paide Linnavalitsuse II korrusel ning Paide linna kodulehel http://paide.kovtp.ee/.

 

Sotsiaal, haridus

 1. Määrati isikule erakorraline toetus summas 300 eurot, et hüvitada korteri sissemaks. Isik kasvatab üksinda lapsi ning on jäänud elukaaslase alkoholiprobleemide tõttu elukohata. 
 2. Määrati isikule osaline abi summas 94,25 eurot, et osta lapsele igapäevaselt vajaliku abivahendina prillid. 
 3. Määrati isikule sotsiaalabi, mis hõlmab osalemist psühholoogilise nõustamise seanssidel kuni kümme korda. Teenuse maksumus on MTÜ-s Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 18 eurot ühe seansi kohta (20 eurot ühe seansi kohta alates 1. jaanuarist 2020).
 4. Määrati Paide linna eestkostetava isiku eestkostja ülesandeid teostavateks isikuteks Paide Linnavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Laura Kind ja sotsiaalosakonna juhataja Anneli Raap.
 5. Kooskõlastati Paide Hillar Hanssoo Põhikooli direktori taotlus töötajate koosseisu kinnitamiseks seisuga 1. septembrist 2019.
 6. Suurendati 2019/2020 õppeaastal Paide Hammerbecki Põhikoolis klassi täituvuse piirnormi 5a ja 5b klassis 26 õpilaseni.
 7. Otsustati viia läbi Paide Hillar Hanssoo Põhikooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostatav kontroll Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrus nr 14 „Linnavara valitsemise kord" kinni pidamisel.

 

Muu

 1. Rahuldati Krista Kulli esitatud taotlus osaliselt ning toetati projekti „JVD Open Kings of Archery Series - vibulaskmise võistlus Hollandis" projektitoetuse reservist summas 120 eurot.
 2. Nimetati mittetulundusühingus Järva Arengu Partnerid Paide linna:
  1. juhatuse liikme kandidaadiks Peeter Saldre ja
  2. hindamiskomisjoni liikmete kandidaatideks Kulno Klein ja Kerli Jänts.
 3. Arutati volikogu istungile esitatavaid eelnõusid:
  1. Paide linna 2019. aasta 2. lisaeelarve (2. lugemine);
  2. Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus;
  3. Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1 „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad" muutmine;
  4. Paide Linnavolikogu 20.09.2018 määruse nr 51 „Paide üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord" muutmine;
  5. Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määruse nr 61 „Paide linna teehoiukava 2018-2022" muutmine;
  6. Paide linna kohalike teede ja avaliku huviga tervikteede nimekirja kinnitamine;
  7. Staadioni tn 2 ja Staadioni tn 4 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine;
  8. Tuljaku tänav T6 katastriüksuse omandamine.

 

29. OKTOOBER

Linnamajandus

 1. kinnitati Pudru-Hansu A169 talult ühistatud vara maksumus ning isikule määrati kompensatsioon summas 384 eurot Pudru-Hansu A 169 talu ühistatud vara eest;
 2. nõustuti aktsiaseltsile EcoPro jäätmeloa andmisega Paide linnas ohtlike jäätmete veoks, olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena ning tavajäätmeveoks.

Finants

 1. muudeti Paide linna 2019. aasta kulude alaeelarved;
 2. kinnitati sihtotstarbeliste vahendite jaotus asutuste lõikes. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt täpsustub Paide linna 2019. aasta eelarve;
 3. otsustati mitte rahuldada MTÜ Järvamaa Lasterikkad taotlust projekti „Suurpere isade ellujäämiskursus" toetamiseks, sest projekt ei vasta korra sätestatud põhimõtetele ning taotlus ei sisalda piisavalt põhjendusi toetuse rahuldamiseks projektitoetuse reservist.

Sotsiaal ja haridus

 1. muudeti Paide Linnavalitsuse 30. juuli 2018 korraldust nr 433 „Väljaspool isiku kodu osutatavale üldhooldusteenusele määramine ja üldhooldusteenuse osaline tasumine", millega otsustati isiku ja linna osalus üldhooldusteenuse tasumisel tulenevalt SA Jõhvi Hooldekeskuse hinnamuutusest, mille kohaselt on alates 1. detsembrist 2019 kohatasu 750 eurot kalendrikuus;
 2. muudeti Paide Linnavalitsuse 30. juuli 2018 korraldust nr 434 „Väljaspool isiku kodu osutatavale üldhooldusteenusele määramine ja üldhooldusteenuse osaline tasumine", millega otsustati isiku ja linna osalus üldhooldusteenuse tasumisel tulenevalt SA Jõhvi Hooldekeskuse hinnamuutusest, mille kohaselt on alates 1. detsembrist 2019 kohatasu 750 eurot kalendrikuus.
 3. tunnistati Paide Linnavalitsuse 12.09.2016 korraldus nr 394 „Hoolekandeteenuse osaline rahastamine" kehtetuks, sest isik suri;
 4. arutati korralduse eelnõu „Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse osalise tasumise määramisest keeldumine" ning linnavalitsusel on kavatsus avaldust mitte rahuldada ning keelduda üldhooldusteenuse kohamaksu osalise tasumise määramisest, sest isikul on ülalpidamist andma kohustatud isik, kes on võimeline teenuse eest tasuma. Sellest tulenevalt andis linnavalitsus isikule korralduse eelnõu kohta arvamuste ja vastuväidete esitamise tähtajaks 8. november 2019;
 5. otsustati maksta isikule sügava puudega lapse hooldamise eest perioodil 1. november 2019 kuni 31. oktoober 2022 hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.
 6. kinnitati Paide Hammerbecki Põhikooli hoolekogu ning tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse 22. oktoobri 2018 korraldus nr 652 „Paide Hammerbecki Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine";
 7. määrati huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkuja toetus sihtasutus Ajakeskus Wittenstein, ajaloo ja muuseumi tund 2340 eurot ning Roosna-Alliku Põhikoolile kooli ujumisringi transpordi toetuseks 2020. aastaks 3072 eurot.

Muu

 1. loeti Paide Muusika- ja Teatrimaja direktori ametikohale korraldatud avalik konkurss luhtunuks ning kuulutati välja uus avalik konkurss direktori ametikoha täitmiseks. Avalduste esitamise tähtajaks määrati 12. november 2019. a.
 2. anti Paide raekoja II korruse saal tasuta kasutusse mittetulundusühingule Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond 9. novembril 2019 kell 14.00 kuni 18.00.
 3. kooskõlastati Paide Muusika- ja Teatrimaja arengukava aastateks 2019-2025.

   

 

21. OKTOOBER 2019

Linnamajandus

 1. Määrati õigustatud subjektile Uuemardi talu õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsioon summas 192 eurot.
 2. Nõustuti katastriüksuste jagamisega ning määrati neile maakasutuse sihtotstarve ja koha-aadress:
  1. Järva maakonnas Paide linnas Otiku külas katastriüksuse Mihkle jagamine kaheks reaalosaks ning neile määrati maakasutuse sihtotstarbed ja koha-aadressid;
  2. Järva maakonnas Paide linnas Purdi külas katastriüksuse Nõrglapõllu jagamine kolmeks reaalosaks ning neile määrati maakasutuse sihtotstarbed ja koha-aadressid.
 3. Seati tähtajatu sundvaldus Telia Eesti AS kasuks tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks. Sundvaldus seati kinnisasjade osale sideehitise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks. Sideehitise kaitsevöönd on ulatusega üks meeter mõlemale poole sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni. Suldvaldus seati järgmistele Purdi külas asuvatele kinnisasja osadele:
  1. Purdi mõis;
  2. Kõrgendiku;
  3. Mesila;
  4. Särjendi;
  5. 5650149 Kanali tee;
  6. Veski;
  7. Ööbikuvälja;
  8. 5650147 Väljavahe tee, 5650020 Anna-Purdi tee, 5650020 Anna-Purdi tee, 5650146 Valgu tee ja 5650153 Kordoni tee;
  9. Saare;
  10. Kubja.
 4. Alates 24. oktoobrist 2019 kehtestati Paide linna asustusüksuste avalikult kasutatavatel teedel liikluspiirang sõidukitele tegeliku massiga 8 tonni.

 

Sotsiaal

 1. Paide Linnavalitsuse eestkostel olevale isikule määrati eestkoste ülesandeid teostavad ametnikud.
 2. Ühele perele määrati psühholoogilise nõustamise teenus arvestuslikult kuni kümme seanssi.
 3. Erakorraline toetus määrati:
  1. ühele isikule 368,94 eurot katmaks SA Koeru Hooldekeskuse arve summas 368,94 eurot, kuna pere on sattunud raskesse majanduslikku olukorda;
  2. ühele isikule  199,10 eurot küttepuude ostmiseks.
 4. Otsustati hüvitada perele erivajadusega õpilase sõidukulu septembrikuu eest 180 eurot ja 96 senti.

 

Linnavara

 1. Kehtestati Paide Hillar Hanssoo Põhikooli ruumide üürihinnad.
 2. Anti Sargvere mõis tasuta kasutusse Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts MTÜ-le 9. novembril 2019 kell 16.00-21.00, kuid keelduti Sargvere mõisa I korruse suure saali ja I korruse söögisaali tasuta kasutusse andmisest Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts MTÜ-le 15. novembril 2019 kell 19.00-22.00, kuna üritusega teenitakse tulu ning tasuta kasutusse andmine ei ole põhjendatud ega kooskõlas Paide Linnavolikogu 15.03.2018 määrusest nr 14 „Linnavara valitsemise kord" tulenevate põhimõtetega.
 3. Paide Linnavolikogu 19. september 2019 määruse nr 66 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord" alusel kehtestati uued taotluste ja aruande vormid.

 

Protokollilised otsused

 1. Otsustati mitte sõlmida lepingut Tallinna Haridusametiga huvikoolide koolituskulude katmiseks, kuna 2019. a eelarves ei ole lisanduvate kuludega arvestatud.
 2. Võeti teadmiseks kaasava eelarve küsitluse tulemused. Kehtivaid hääli oli kokku 1402, neist:
 1. Ajaloolise talitee taastamine - 365 häält;
 2. Joodi mänguväljak - 337 häält;
 3. Madalseiklusrada Roosna-Allikule - 189 häält;
 4. Paide tehisjärve äärsete kahe rannavõrkpalliväljakute rekonstrueerimine - 163 häält;
 5. Sargvere külaplatsi ehitus ja korrastamine - 104;
 6. Paide tehisjärv aastaringseks kasutamiseks - 97 häält;
 7. Kunstmurustaadioni tribüüni katus - 96 häält;
 8. Koerte park - 29 häält;
 9. Tehisjääga uisuplats linna keskväljakule - 22 häält.

 

14. OKTOOBER 2019

Linnamajandus

 1. Nõustuti:
  1. Järva maakonnas, Paide linnas, Purdi külas katastriüksuse Pihlaka jagamisega neljaks reaalosaks;
  2. Järva maakonnas, Paide linnas, Viraksaare külas katastriüksuse Kirsi tee 1 jagamisega kaheks reaalosaks;
  3. Järva maakonnas, Paide linnas, Otiku külas katastriüksuse Trafo jagamisega kaheks reaalosaks;
  4. Järva maakonnas, Paide linnas, Purdi külas katastriüksuse Tikuti (registriosa nr 12536, katastritunnus 56501:003:0102, pindala 4,42 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega kolmeks reaalosaks;
  5. Järva maakonnas, Paide linnas, Purdi külas katastriüksuse Tikuti (registriosa nr 12536, katastritunnus 56501:003:0101, pindala 12,52 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega neljaks reaalosaks;
  6. Järva maakonnas, Paide linnas, Viisu külas katastriüksuse Alliku jagamisega kolmeks reaalosaks.

Samuti määrati uutele katastriüksustele maakasutuse sihtotstarbed, koha-aadressid ja katastriüksuste piirid.

 1. Nõustuti Järva maakonnas Paide linnas Eivere külas katastriüksuste Loni ja Nälgaru vaheliste piiride muutmisega vastavalt korralduse lisaks olevale maamõõtja poolt koostatud piiride muutmise plaanile. Samuti määrati uutele katastriüksustele maakasutuse sihtotstarbed ja koha-aadressid.
 2. Seati tähtajatu sundvaldus Telia Eesti AS kasuks tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks:
  1. Järva maakonnas, Paide linnas, Purdi külas asuvale Antsu kinnisasja osale;
  2. Järva maakonnas, Paide linnas, Purdi külas asuvale Tuulevälja kinnisasja osale;
  3. Järva maakonnas, Paide linnas, Purdi külas asuvale Kruusa kinnisasja osale;
  4. Järva maakonnas, Paide linnas, Purdi külas asuvale Künka kinnisasja osale.
 3. Otsustati koormata tasuta Telia Eesti AS  kasuks Paide linna munitsipaalomandis oleva kinnistu osasid aadressiga Paide linn, Paide linn, Tallinna tänav asuvaid, korralduse lisades tähistatud maa-alasid, isikliku kasutusõigusega 50 aastat. Isikliku kasutusõiguse sisuks on Tallinna tänav kinnistule sideehitise ehitamine, omamine ja majandamine.

 

Sotsiaal

 1. Määrati isikule erakorraline toetus summas 200 eurot katmaks sotsiaaltranspordi arve. Isik on liikumispuudega ning sellest tulenevalt ei saa kasutada transporti ilma abita. 
 2. Tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse 10. augusti 2016 korraldus nr 348 „Hoolekandeteenuse eest osaline tasumine", sest teenusele määratud isik ei vaja enam sellises mahus kõrvalabi ning soovib elama minna sotsiaaleluruumi.
 3. Arutati isikule osalise abi määramist. Isik taotles prillide, summas 188,50 eurot, tasumist. Leiti, et tulenevalt isiku sissetulekust, on isik võimeline tasuma prillide omaosalust 50%-i ulatuses. Sellest tulenevalt saatis Paide Linnavalitsus isikule tutvumiseks korralduse eelnõu ja määras arvamuste ning vastuväidete esitamise tähtajaks 24. oktoober 2019.

 

Haridus ja kultuur

 1. Kinnitati PAIde Lasteaia hoolekogu 2019/2020 õppeaastaks koosseisus: Barbi Valdmann, Senni Vechterstein, Terje Helbma, Janika Metsla, Kati Klaas, Kadi Linno, Jane Kõnno, Anneli Püvi, Angelika Lind, Aira Tahur, Jaanika Lipitski, Kertu Liivik, Merike Nurges, Agne Kranach ja Anneli Tumanski.
 2. Kinnitati Paide Sookure Lasteaia hoolekogu 2019/2020 õppeaastaks  koosseisus: Karita  Rander, Kristin Kuhlap, Triinu Oraste, Annika Nõulik, Kadri Kalvik, Annika Loog, Helena Martjal, Aili Merimaa, Krõõt Kroonmäe, Kerli Graubner, Kadri Siim, Külli Mõtsla ja Anneli Tumanski.
 3. Anti luba sulgeda Viisu Lasteaed 16.-17. oktoobril 2019 seoses lasteaia personali osalemisega koolitusel „Kiusamisest vabaks". Vajaduse korral on võimalik sulgemise perioodil kasutada lasteaiateenust Roosna-Alliku Lasteaias Hellik.
 4. Vabastati Ülle Müller Paide Muusika- ja Teatrimaja direktori ametikohalt alates 18. oktoobrist 2019. Samuti otsustati sõlmida tähtajaline tööleping Paide Muusika- ja Teatrimaja direktori ametiülesannete täitmiseks alates 18. oktoobrist 2019 kuni uue direktori ametisse asumiseni Paide Muusika- ja Teatrimaja peaadministraatori Ülle Laasiga.
 5. Määrati Paide Eakate Päevakeskusele Lai tn 3 võimla tasuta kasutamise mahuks 10h nädalas. Vastavalt Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 14 „Linnavara valitsemise kord" § 21 lõike 2 punktile 2 määrab linnavara valitseja mahu, mis määras volitatud asutus võib tema valdamisel oleva vara tasuta kasutusse anda teisele volitatud asutustele. Vastavalt Paide Linavalitsuse 11. veebruari 2019 korraldusele nr 67 on määratud Paide linnas aadressil Lai tn 33 võimla ja seda teenindavate abiruumide volitatud asutuseks ja valdajaks Paide Huvikeskus (praeguse nimega Paide Kunstikool). Paide Linnavalitsus arutas, et Lai tn 33 võimlat võib Paide Kunstikool volitatud asutusena Eakate Päevakeskusele tasuta kasutusse anda kuni 10h nädalas.

 

Lisaks juhime tähelepanu:

 

7. OKTOOBER 2019

 

Sotsiaal

 1. Isikute surma tõttu tunnistati kehtetuks neli Paide Linnavalitsuse korraldust üldhooldusteenuse määramise kohta.

Linnamajandus

 1. Projekteerimistingimused anti:
 1. Paide linnas Kure tn 8a, Kure tänav, Kure tn 5 ja Pärnu tn 48, Pärnu tn 48a ning Pärnu tn 73, Pärnu tänav, Pärnu tn 67  katastriüksustele kaugküttetorustiku ehitusprojekti koostamiseks ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine, kuna tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
 2. Paide linnas Mäo külas Lõokese katastriüksusele päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine, kuna rajamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
 3. Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses aadressil:
  1. Mäo küla, Säga kinnistul asuva elamu kasutusloa taotlemisega.;
  2. Sõmeru küla, Veedami kinnistule puurkaevu rajamisega;
  3. Paide linn, Vilja tn 2 kinnistule üksikelamu püstitamisega;
  4. Mustla-Nõmme küla, Lepiku kinnistul saun-kuuri laiendamisega;
  5. Paide linn, Raudtee tn 23 kinnistul abihoone laiendamisega;
  6. Paide linn, Tulbi tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamisega;
  7. Paide linn, Telliskivi tn 5 kinnistul postkontori ümberehitamisega;
  8. Paide linn, Jaama tn 31 kinnistul asuva elamu kasutusloa taotlemisega;
  9. Paide linn, Tallinna tn 59 gaasitoru rajamisega;
  10. Paide linn, Pärnuvälja tn 5 kinnistul laohoone ümberehitamisega;
  11. Mündi küla, Talli kinnistul lüpsikarja lauda lammutamisega;
  12. Paide linnas asuvatel katastriüksustel 56601:004:0124, 56601:004:1930, 56701:001:0082 ja 56701:001:0081 auru- ja kondensaaditorustiku rajamisega;
  13. Paide linn, Tallinna tn 11 kinnistul muuseumi ümberehitamisega;
  14. Pärnuvälja tn 3 kinnistul administratiivhoone ümberehitamisega;
  15. Roosna-Alliku alevik, Nooruse tn 2 kinnistul asuva büroohoone kasutusloa taotlemisega;
  16. Paide linn, Kuu tn 13/8 kinnistul asuva ridaelamu sektsiooni kasutusloa taotlemisega;
  17. Mündi küla, Metsanuka kinnistule puurkaevu rajamisega.
 4. Kehtestati Roosna-Alliku teeninduskeskuse hinnakiri.

NB! Volikogu eelnõude esitamise tähtaeg on 14. oktoober.

Volikogu tööplaani leiate siit: I:\Nellika\Volikogu\2019.

 

30. SEPTEMBER 2019

Linnamajandus

 1. Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks katastriüksuste 56601:007:1790 ning 56601:007:0042 vahele jäävale jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks talumiskohustuse kehtestamiseks.
 2. Otsustati omandada linnavarana Tuljaku tn T2 kinnistule (katastrinumber 56701:001:0142) jääv vee- ja kanalisatsioonitrass (ehitusregistri kood 220606138) ning maksta isikule vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamise ja linnale üle andmise eest 3 118,76 eurot.
 3. Otsustati võõrandada otsustuskorras MTÜ-le Valgma Külaselts tasuta 12 arvutilauda ning 60 vineerpõhjaga koolitooli (48 koolitooli MG h-460 RAL2008 W1, 2 koolitooli MG h-460 RAL6018 W1 ja 10 koolitooli MGH h-460), mis ei olnud Paide linnale vajalik.
 4. Anti otsustuskorras tasu eest kasutada Roosna-Alliku alevikus Pargi tn 10 asuv ruum nr 7, üldpinnaga 12,9 m², Soosaun OÜ-le tähtajaga 01.10.2019 kuni 30.04.2020.
 5. Kehtestati Sargvere mõisahoone ruumide üürihinnad ning saalide kasutamise kord.
 6. Kehtestati teiste omavalitsuste lasteaedade ujumistundide läbiviimiseks Roosna-Alliku Lasteaed Helliku basseini üürihinnaks 25 eurot tund.
 7. Anti Paide raekoja II korruse saal tasuta kasutusse mittetulundusühingule Paide - Türi Rahvajooks (registrikood 80235668) 2. oktoobril 2019 kell 18.00 kuni 20.00 töökoosoleku pidamiseks. Saali ja inventari korrasoleku eest vastutab Erich Petrovits.

Haridus, kultuur, sotsiaal

 1. Suurendati 2019/2020 õppeaastal Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis klassi täituvuse piirnormi 9a klassis 25. õpilaseni.
 2. Kinnitati Tarbja Lasteaed-Kooli hoolekogu koosseis.
 3. Muudeti Paide Muusika- ja Teatrimaja direktori ametikoha konkursi komisjoni koosseisu ja määrati avalduste esitamise uueks tähtajaks 11. oktoober 2019.
 4. Otsustati isikule erakorralist toetust mitte määrata, sest taotleja sissetulek on toimetulekuks piisav ning ei ole tõendatud, et isik on sattunud ootamatult majanduslikesse raskustesse.

Finants

 1. Kinnitati alaeelarvete vahelised ümbertõsted, mille arvelt täpsustub Paide linna 2019. a eelarve.
 2. Kinnitati sihtotstarbeliste vahendite jaotus asutuste lõikes, mille arvelt täpsustub Paide linna 2019. a eelarve.
 3. Muudeti kinnitatud Paide linna 2019. a kulude alaeelarved.
 4. Otsustati esitada volikogu 17. oktoobri 2019 istungile järgmised eelnõud:
  1. Paide linna 2019. aasta 2. lisaeelarve;
  2. Paide Linnavolikogu 15.02.2018 määruse nr 11 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine;
  3. Linnavara võõrandamine.

NB! Käimas on kaasava eelarve ettepanekute hääletus kuni 10.10.2019. Loe lähemalt ja anna oma hääl https://paide.kovtp.ee/kaasav2019

 

23. SEPTEMBER 2019

Linnamajandus

 1. Nõustuti Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse 5650011 Anna-Otiku tee jagamisega kaheks reaalosaks. Samuti määrati uutele katastriüksustele maakasutuse sihtotstarbed, koha-aadressid ja uued katastriüksuste piirid.
 2. Nõustuti Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse Tiigi jagamisega kaheks reaalosaks. Samuti määrati uutele katastriüksustele maakasutuse sihtotstarbed, koha-aadressid ja uued katastriüksuste piirid.
 3. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Paide linna munitsipaalomandis olevatele kinnisasjade osadele aadressiga Paide linn, Paide linn, Aiavilja park P2, Aiavilja tänav T2, Põllu park, Puuvilja tänav T3, Liiva tänav, Pärnuvälja tn 11, Pärnuvälja tänav T1, Pargi tänav T1, Peetri park P2, Pärna tänav T2 ja Raudtee tn 2 tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks, vastavalt korralduse lisadeks olevatele sundvalduse ala asendiplaanidel punasega viirutatud maa-aladele.
 4. Võõrandati Paide Teatri suvelavastuse „Eesti Jumalad" tarbeks soetatud golfiauto Club Car DS otsustuskorras OÜ-le Spoleman hinnaga 600 eurot, sest golfiauto ei leia enam sihtotstarbelist kasutust.

 

Linnavara kasutusse andmine

 1. Anti Paide raekoja II korruse saal tasuta kasutusse Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsile 26. septembril 2019 kell 11.00 kuni 16.00 „Järvamaa keelepäeva" korraldamiseks.
 2. Anti Sargvere mõisa I korruse suur saal tasuta kasutusse Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsile 29. septembril 2019 kell 13.00 kuni 16.00 tutvustamaks Mihklipäeva kombeid läbi sajandi.
 3. Anti Roosna-Alliku alevikus Pargi tn 10 asuvad ruumid nr 1 ja 2, üldpinnaga 31 m², tasu eest kasutada Kirila Veod OÜ-le tähtajaga tagasiulatuvalt 1. mai 2019 kuni 30. aprill 2022. Kasutamise tasu on 3 eurot/m², mis sisaldab vee-, kütte- ja elektrikulusid.
 4. Anti MTÜ-le Anna Külaselts tasuta kasutada Paide linnas Anna külas Anna mänguväljaku maaüksus pindalaga 1 386 m² tähtajaga kuni 31. august 2027.
 5. Anti MTÜ-le Allikaveed tasuta kasutada Paide linnas Roosna-Alliku alevikus Mängumaa maaüksus pindalaga 4 129 m² tähtajaga kuni 31. august 2029.
 6. Anti MTÜ-le Roosna-Alliku Spordiklubi tasuta kasutada Roosna-Alliku Põhikooli esimesel korrusel asuv spordiruum, üldpinnaga 28,5 m², tähtajaga kuni 31. august 2029.
 7. Otsustati anda alates 1. oktoobrist 2019 mittetulundusühingule Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond tasuta kasutada Paide linnas asuv Ülejõe staadion tähtajaga kuni 30. september 2029. Tasuta kasutada antava maa-ala pindala on 40 594 m².

 

Sotsiaal/haridus

 1. Muudeti Paide Linnavalitsuse 25.10.2017 korraldust nr 456 „Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse määramine". Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenusel oleva isiku omandis olev korter üüriti välja ning sellest tulenevalt teenib isik kuus 100 eurot rohkem tulu ja seda saab kasutada teenuse eest tasumiseks. Tulenevalt eeltoodust muutuvad isiku ja Paide linna makstavad summad.
 2. Tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse 09.09.2019 korraldus nr 496 „Erakorralise toetuse määramine". Paide Linnavalitsuse 9. septembri 2019 korralduse nr 496 kohaselt määrati isikule  erakorraline toetus summas 150 eurot katmaks üürikorteri sissemakse. Isik esitas avalduse eluruumi tagamise teenusele määramiseks Paide linna. Isik määrati eluruumi tagamise teenusele perioodiga 16. september 2019 kuni 15. september 2020. Seoses eeltooduga tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse erakorralise toetuse 9. septembri 2019 korraldus nr 496 „Erakorralise toetuse määramine", sest erakorralise toetuse kasutusotstarve langes ära.
 3. Otsustati tasuda 2019/2020 õppeaastal Rocca al Mare kooli Vodja individuaalõppekeskuses õppivate erivajadustega õpilaste õppemaksust 50% neljal õpilasel summades 1 050 eurot (kahel õpilasel) ja 950 eurot (kahel õpilasel). Ühel õpilasel otsustati tasuda 100% õppemaksust (summas 2 400 eurot), sest tegemist on Paide perekodu lapsega.
 4. Anti luba korraldada 4. oktoobril 2019 PAIde Lasteaias töö ümber seoses lasteaia töötajate koolituspäevaga Vahastu külamajas.
 5. Kinnitati Paide Täiskasvanute Keskkooli hoolekogu järgmises koosseisus: Riina Haarde – vilistlaste esindaja, Laura-Anu Kuuse – õpilaste esindaja, Elis-Erika Maasi – õpilaste esindaja, Triin Siiber – põhikooli astme õpetajate esindaja, Kai Parman – gümnaasiumi astme õpetajate esindaja, Eha Tasang – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Edith Tänavots – kooli toetava organisatsiooni esindaja ja Margit Udam – kooli pidaja esindaja.
 6. Jäeti kooskõlastamata Viisu Lasteaia direktori taotlus assistendi koha loomiseks ja kooskõlastati Paide Täiskasvanute Keskkooli ja Paide Kunstikooli direktori taotlused töötajate koosseisu kinnitamiseks seisuga 01.09.2019.

 

Kultuur

 1. Anti luba korraldada Paide linna noortevolikogul Kinonädal 1. kuni 4. oktoobril järgnevalt: 1. oktoober 2019 kell 20.00 kuni 22.00 Järvamaa Kutsehariduskeskuse katusel, 2. oktoober 2019 kell 20.00 kuni 22.00 Treegeri kohviku hoovis, 3. oktoober 2019 kell 20.00 kuni 22.00 Peetri pargis ja 4. oktoober 2019 kell 20.00 kuni 22.00 Paide Muusika- ja Teatrimaja parklas.
 2. Otsustati kehtestada alates 1. oktoobrist 2019 Paide Muusika- ja Teatrimaja ruumide, inventari, tehnika, teenuste, huviringide, kino ja parkla ning maa-ala kasutamise hinnad vastavalt korralduse lisale. Uue korralduse vastuvõtmine on mõistlikum, sest eelmist hindade kehtestamise korraldust on mitmeid kordi muudetud.
 3. Kuulutati välja avalik konkurss Paide Muusika- ja Teatrimaja direktori ametikoha täitmiseks, sest pragune Paide Muusika- ja Teatrimaja direktor esitas 18. septembril 2019 avalduse, et soovib lahkuda direktori ametikohalt alates 18. oktoobrist 2019.

 

Lisaks juhime tähelepanu:

 • Kaasava eelarve hääletus on alanud! Hääleta siin: https://paide.kovtp.ee/kaasav2019.
 • 30. septembril tähistatakse Paide linna 728. sünnipäeva.
  • Kell 12.00: südamekett keskväljakul. Pakutakse kõigile sünnipäevakringlit!
  • Kell 18.00: pidulik kontsertaktus.
 • 3. oktoobril 2019 kell 18.00 toimub linnaruumi mõttekoda. Osalejatel palume registreerida SIIN.
 • 6. oktoobril toimub Paide-Türi rahvajooks! Registreeri siin: https://www.rahvajooks.ee/.

 

17. SEPTEMBER 2019

Otsustati, et Paide linna tänukiri antakse järgmistele isikutele: Virge Piisner, Karen Klandorf, projekti „Paide noortele" meeskond, Helen Trug, Viktoria Saarsalu, Marika Juusu, Paide Teater, Haart Ehitus OÜ, Jaanus Pilv, Indrek Kuuse, Kristo Kiviorg, Heidi Antons, Taimi Jürgenstein, Ahto Mäeots, perekond Urb, Rebruk GH OÜ ja Kalmer Anton.

 

16. SEPTEMBER 2019

 1. Anti projekteerimistingimused Paide linnas, Prääma tee 11c kinnistul kehtiva detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendamiseks. Samuti jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine, sest detailplaneeringu hoonestusala suurendamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
 2. Anti projekteerimistingimused Paide linnas, Mündi külas Aida katastriüksusele ja Aia katastriüksusele päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks. Samuti jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine, sest rajamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
 3. Nõustuti AS-ile Tallinna Vesi tähtajatu vee erikasutusloa andmisega vee võtmiseks Tallinna linna pinnaveehaardesüsteemi veekogudest, sealhulgas Paide linnas asuvast Purdi profiili veehaardest.
 4. Eraldati ühekordne sihtotstarbeline toetus summas 2 000 eurot Sihtasutusele Lootsi Koda Pärdi Päevade raames 5. septembril 2019 Paide kirikus toimunud kontserdi „My heart´s in the highlands" korraldamiskulude katteks.
 5. Eraldati linna reservfondist 1 830 eurot Roosna-Alliku mõisa kasvuhoone varemete restaureerimiskulude katteks. Mälestisel on käidud vandaalitsemas ning selle tagajärjel on mälestise seisukord halvenenud.
 6. Nimetati mittetulundusühingus Mäo Keskus Paide linna liikmeõigusi teostavaks isikuks Priit Värk.

 

Lisaks juhime tähelepanu:

 

9. SEPTEMBER 2019

Linnamajandus

 1. Nimetati MTÜ-s Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus Paide linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks Paide Linnavalitsuse linnaarhitekt Gerli Reiman. Sellest tulenevalt tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse 20.03.2019 korraldus nr 121, millega nimetati Marje-Ly Rebas Paide linna liikmeõigusi teostavaks isikuks.
 2. Nõustuti:
  1. Järva maakonnas, Paide linnas, Tarbja külas asuva maaüksuse piiriettepaneku numbriga LY1908126267 riigi omandisse jätmisega vastavalt korralduse lisaks olevale asendiplaanile;
  2. Järva maakonnas, Paide linnas, Paide linnas asuvate maaüksuste piiriettepaneku numbritega AT1907300017, AT1907300018 ja AT1907300020 riigi omandisse jätmisega vastavalt korralduse lisadeks olevatele asendiplaanile.

Samuti määrati riigi omandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadressid ja maakasutuse sihtotstarbed.

 1. Nõustuti:
  1. Järva maakonnas, Paide linnas, Eivere külas katastriüksuse Valli jagamisega kaheks reaalosaks;
  2. Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse Rohu jagamisega neljaks reaalosaks;
  3. Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse Valingu jagamisega neljaks reaalosaks;
  4. Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse Mäetaguse jagamisega neljaks reaalosaks;
  5. Järva maakonnas, Paide linnas, Otiku külas katastriüksuse Matsi jagamisega neljaks reaalosaks.

Samuti määrati uutele katastriüksustele maakasutuse sihtotstarbed ja koha-aadressid.

 1. Muudeti Telia Eesti AS kasuks isiklikku kasutusõigust Paide linnale kuuluval kinnistul, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 2508936, katastritunnus 56601:004:0094, asukoht Järvamaa, Paide linn, Paide linn, Peetri park P1.
 2. Otsustati mitte anda nõusolek võõrandada Võidusõidu kinnistule seatud hoonestusõigus täitemenetluses enampakkumisel.

 

Sotsiaal, haridus, sport

 1. Määrati isikule erakorralise toetus summas 565,20 eurot katmaks küttepuude arve. Toetuse määramise põhjuseks oli asjaolu, et isiku sissetulek ei võimalda nimetatud kulutusi katta.
 2. Määrati isikule erakorraline toetus summas 150 eurot katmaks üürikorteri sissemakse. Toetus määrati põhjusel, et isikul puudub elukoht ning tema majanduslik olukord ei võimalda sissemaksu tasuda.
 3. Arutati isikule erakorralise toetuse määramist ning leiti, et isik ei ole sattunud ootamatult majanduslikult raskesse olukorda. Esitatud kulutused jagunevad mitme kuu peale, millest tulenevalt nende tasumine on võimalik isiku sissetulekust. Sellest tulenevalt saatis Paide Linnavalitsus isikule tutvumiseks korralduse eelnõu ja määras arvamuste ning vastuväidete esitamise tähtajaks 19. september 2019.
 4. Määrati isik väljaspool isiku kodu osutatavale üldhooldusteenusele Käru Südamekodusse alates 13. septembrist 2019. Isik tasub endale osutatava üldhooldusteenuse eest Käru Südamekodule 90% talle makstavast töövõimetoetusest ning puudetoetus läheb täies mahus tugiteenuste katteks. Ülejäänud osas tasub osutatava teenuse eest Paide linn.
 5. Otsustati tõsta eakate päevakeskuse klientide ettepanekul päevakeskuse tegevustes osalemise tasu 0,50 euro võrra ehk tegevustes osalemise tasu on edaspidi 2,00 eurot ühes kuus. Muudatus jõustub 1. oktoobrist 2019.
 6. Suurendati hoolekogu ettepanekul Viisu Lasteaia liitrühmas laste piirmäära arvu kuni 20 lapseni.
 7. Anti luba korraldada Sihtasutusel PAIDE SPORDIKESKUS 20. septembril 2019 kell 12.00 kuni 15.00 Paide Ülejõe staadionil, Kriilevälja-Kirila-Mündi teedel ja Paide-Mündi-Mäeküla kergliiklusteel II Südamelinna jooks.

 

Finants

 1. Eraldati linna reservfondist 3 950 eurot tegevusalasse 0911025 (Paide Sookure Lasteaia haldamine) kululiigile 5515 (Inventari kulud, v.a infotehnoloogia) pesumasina soetuskulude katteks. Eelarve koostamise perioodil ei olnud võimalik ette näha sellist väljaminekut.
 2. Kinnitati sihtotstarbeliste vahendite jaotus asutuste lõikes. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt täpsustub Paide linna 2019. aasta eelarve.

 

Lisaks juhime tähelepanu:

 

2. SEPTEMBER 2019

 1. Arutati volikogu istungile esitatavaid eelnõusid.
 2. Kehtestati Paide Linnavalitsuse saalide üürihinnad ning nende üürimise kord.

 

Linnamajandus

 1. Nõustuti Paide linna kasuks Eesti Vabariigi omandis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel ning Maanteeameti valduses olevale kinnistu osale aadressiga Paide linn, Paide linn, 15175 Paide-Mündi-Mäeküla tee kergliiklustee tänavavalgustuse rajamise eesmärgil isikliku kasutusõiguse seadmisega. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult ja tasuta.
 2. Otsustati koormata Telia Eesti AS kasuks Paide linna munitsipaalomandis olevate kinnistute osasid aadressiga Paide linn, Paide linn Prääma tee T2, Lai tänav T1, Rahu tänav, Pargi tänav T1, Kooli tänav, Pärnu tänav ja Vee tänav T2 asuvaid, korralduse lisades tähistatud, maa-alasid isikliku kasutusõigusega tähtajatult. Isiklik kasutusõigus seatakse tasuta.
 3. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Paide linna munitsipaalomandis olevatele kinnisasjade osadele aadressiga Paide linn, Paide linn, Kaevu tänav, Kaevu tänav T1 ja Kaevu tänav T2 tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks, vastavalt korralduse lisaks olevale sundvalduse ala asendiplaanil punasega viirutatud maa-alale.
 4. Nõustuti:
  1. Järva maakonnas, Paide linnas, Korba külas katastriüksuse Uhmri jagamisega kaheks reaalosaks;
  2. Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse Ubina jagamisega neljaks reaalosaks;
  3. Järva maakonnas, Paide linnas, Otiku külas katastriüksuse Rebasesaba jagamisega kolmeks reaalosaks;
  4. Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse Luistla jagamisega neljaks reaalosaks;
  5. Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse Metsalinnu jagamisega neljaks reaalosaks;
  6. Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse Kukuvälja jagamisega neljaks reaalosaks;
  7. Järva maakonnas, Paide linnas, Paide linnas katastriüksuse Mündi tn 5 jagamisega kaheks reaalosaks.

Samuti määrati kõikidele uutele katastriüksustele maakasutuse sihtotstarbed, koha-aadressid ja uued katastriüksuste piirid.

 1. Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses:
  1. aadressil Järva maakond, Paide linn, Viraksaare küla, Pargi tee 14 kinnistul asuva elamu kasutusloa taotlemisega;
  2. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 67 kinnistul asuva kontorihoone ümberehitamisega;
  3. aadressil Järva maakond, Paide linn, Suurpalu küla, Koila kinnistul asuva elamu kasutusloa taotlemisega.
 2. Kiideti heaks toetuse saaja Neeme Pahki hajaasustuse programmi projekti „Neeme kinnistu, Allikjärve küla, Paide linn reoveesüsteemi rajamine" toetuse kasutamise aruanne.

 

Sotsiaal, haridus, kultuur

 1. Määrati perele sotsiaalabi, mis hõlmab lapse ja ema osalemist pereteraapia teenusel arvestuslikult kuni kümme seanssi ning vajadusel täiendavat uuringut. Teenuse maksumus on 62 eurot ühe seansi ning 120 eurot täiendava uuringu kohta.
 2. Määrati osaline toetus 835 eurot Piret Rannele noorte omaalgatusprojekti „Noorte aktiivi loomine" korraldamiseks. Projekti eesmärgiks on tingimuste loomine noorteaktiivi tekkeks Paide Avatud Noortekeskuses, noortes esinemisjulguse, meeskonnatöö ja analüüsioskuse arendamine.
 3. Kehtestati müügipileti väljastamise tingimused ja hind kauplemisel avalikel üritustel, kus kaubanduse korraldajana tegutseb linnavalitsus või tema hallatav asutus. 
 4. Kooskõlastati PAIde Lasteaia direktori esitatud taotlused luua juurde 1,0 ametikohta eripedagoogi assistendile ja 0,5 ametikohta õppejuhile alates 1. septembrist 2019. Jäeti kooskõlastamata PAIde Lasteaia direktori esitatud taotlus luua juurde 1,0 ametikohta tugiisikule, sest eelarves vastavad vahendid puuduvad.
 5. Otsustati anda Paide raekoja II korruse saal tasuta kasutusse Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsile 6. septembril 2019 kell 11.00-16.00 üle-eestilise „Väikeste koduuurijate" tänukonverentsi korraldamiseks.

 

Lisaks juhime tähelepanu:

 

26. AUGUST 2019

Haridus

 1. Kinnitati alates 26. augustist 2019 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik direktori ametisse Karit Koller.
 2. Kinnitati Paide Hammerbecki Põhikooli arengukava aastateks 2019-2021. Arengukava kandis ette direktor Vello Talviste.

 

Sotsiaal

 1. Määrati eluruumi kohandamise teenus viiele taotlejale. Samuti määrati tingimuslikult eluruumi kohandamise teenus neljale taotlusvoorust välja jäänud taotlejale. Tingimusliku määramise põhjus seisneb selles, et Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" alusel saab määrata vaid viiele taotlejale eluruumi kohanduse teenust. Vajadus ja võimalus on pakkuda füüsilise eluaseme kohandust rohkematele inimestele. Paide Linnavalitsus teeb Paide Linnavolikogule ettepaneku muuta Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määrust nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" selliselt, et eluruumi kohandamise teenust oleks võimalik määrata rohkematele taotlejatele. Sellest tulenevalt kinnitaski Paide Linnavalitsus tingimuslikult neli taotlusvoorust välja jäänud taotlejat. Volikogule tehtud ettepaneku tagasilükkamise korral ei ole võimalik tingimuslikult kinnitatud taotlejatel „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis osaleda. Samuti otsustati korraldusega mitte määrata eluruumi kohandamise teenus neljale isikule. Kolmel juhul ei ole kodukohandus isiku puudest tuleneva erivajaduse tõttu vajalik ning ühel juhul selgus, et vastavalt hinnapakkumisele, ei ole otstarbekas kohandust teostada.
 2. Otsustati maksta sügava puudega lapsele igapäevaseks liikumiseks vajamineva jalutuskäru soetamiseks 300 eurot.
 3. Anti luba paigaldada Sihtasutusel Tartu Ülikooli Kliinikum Paide Muusika- ja Teatrimaja parklasse 23. august 2019 kuni 13. september 2019 rinnavähi sõeluuringute läbiviimiseks mammograafiabuss.

 

Linnamajandus

 1. Määrati:
  1. Järva maakonnas Paide linnas Paide linnas liikluspinnale kohanimeks Lille põik ja ruumikuju vastavalt korralduse lisaks olevale asendiskeemile;
  2. Järva maakonnas Paide linnas Paide linnas liikluspinnale kohanimeks Parkali põik ja ruumikuju vastavalt korralduse lisaks olevale asendiskeemile.

Korralduste eelnõudega sai tutvuda ajavahemikul 5. august 2019 kuni 21. august 2019 Paide Linnavalitsuse II korrusel ning Paide linna kodulehel www.paide.ee. Antud ajavahemikul ei esitatud Paide Linnavalitsusele ühtegi arvamust kohanimede määramise kohta.

 

Finants

 1. Kinnitati alaeelarvete vahelised ümbertõstmised, sest Paide Linnavalitsuse 29.04.2019 korralduses nr 254 oli ekslikult märgitud vale tegevusala. Tegevusalade vaheliste ümbertõstmiste arvelt täpsustub Paide linna 2019. aasta eelarve.

 

Ettevõtlus ja mittetulunduslik tegevus

 1. Arutati ettevõtluskonkursi korraldamist. Paide linn on iga-aastaselt korraldanud ettevõtluskonkursi ning tunnustanud parimaid ettevõtjaid Paide linna sünnipäeval. 10. oktoobril toimub Järvamaa Arenduskeskuse korraldatud Järvamaa ettevõtete tunnustamise. Arutati, et kahe paralleelse konkursi korraldamine ei ole mõistlik, sest see tekitab segadust nii kandidaatide esitajate kui ka kandidaatide endi seas. Järvamaa Arenduskeskuse konkursi kategooriad kattuvad suures osas linna poolt korraldatud konkursi kategooriatega. Viimaste aastate kogemused näitavad, et kandidaatide esitamine on olnud väga tagasihoidlik ning kokku kutsutud komisjon peab valiku tegema mõne üksiku kandidaadi hulgast. Sellest tulenevalt otsustas Paide Linnavalitsus, et 2019. aasta Paide linna parimad ja silmapaistvamad ettevõtted võiks välja selgitada läbi ühise konkursi koos Järvamaa Arenduskeskusega. Tunnustust väärivad Paide linna ettevõtted erinevates kategooriates selguvad Järvamaa  ettevõtluskonkursile esitatud kandidaatide seast. Iga kategooria parima valikul lähtutakse Järvamaa ettevõtete tunnustamise konkursi komisjoni otsustest. Komisjoni kuuluvad ka Paide linna esindajad. Lisaks maakondlikult tunnustuse pälvinud ettevõtetele tunnustab Paide linn kõiki konkursile nomineeritud Paide linna ettevõtteid.   
 2. Arutati mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra muutmist. Ettekandja K. Jaanof esitas linnavalitsuse liikmetele korras tehtavaid muudatusi ning selgitas muudatuste vajalikkust.

Lisaks juhime tähelepanu:

 

19. AUGUST 2019

Linnamajandus

 1. Kinnitati eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetuse saajaks kolm isikut, kes vastasid kõik Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 66 „Eluasemelaenu intressi toetamise kord" tingimustele.
 2. Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses:
  1. aadressil Järva maakond, Paide linn, Viisu küla, Kivimäe kinnistule LPG vedelgaasi paigaldise rajamisega;
  2. aadressil Järva maakond, Paide linn, Mündi küla, Lubja kinnistul asuva tuletõrjeveehoidla kasutusele võtmisega.

 

Sotsiaal

 1. Otsustati, et Paide Linnavalitsus tasub AS-le Lõuna-Eesti Hooldekeskus väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eest isikul puuduoleva summa 239,32 eurot kalendrikuus.
 2. Määrati isikule sünnitoetus summas 200 eurot. Kuna sünnitoetuse avaldus ei olnud esitatud määratud tähtajal, siis ei saanud sünnitoetuse määramist otsustada ametiasutuse sotsiaaltöötaja, vaid määramise otsustas Paide Linnavalitsus.

 

Finants

 1. Tunnistati kasutuskõlbmatuks ning kanti raamatupidamisarvestusest maha 28. novembril 2012 soetatud pesukuivati BEKO DC 1560 soetusmaksumusega 232,50 eurot.

 

Kultuur

 1. Anti luba korraldada Tõnu Ehasalul 20. augustil 2019 Paide Muusika- ja Teatrimaja parklas avalik üritus „EW 101 ehk 101 külgkorvi". Ürituse algus on kell 11.00 ja lõpp kell 13.00.
 2. Arutati Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia avalikul arutelul esitatud muudatusettepanekuid (registreeritud Paide Linnavalitsuse avalikus dokumendiregistris numbrite 15-9/19/2101-1, 15-9/19/2107-1 ja 15-9/19/2109-1 all). Esitatud ettepanekutest toetati Sargvere külaplatsi rajamise mõtet. Ülejäänud ettepanekud jäid toetuseta.

 

12. AUGUST 2019

 1. Anti luba korraldada:
  1. SA-l Paide Spordikeskus 8. septembril 2019 kell 12.00 kuni 15.00 Matsimäe Pühajärve ääres üritus „14. Matsimäe rattaralli/1. Matsimäe järve jooks";
  2. Jaanika Lillenthalil 17. augustil 2019 kell 11.00 kuni 24.00 Paide linnas Mustla ja Võõbu küla taludes Matsimäe kohvikute päev;
  3. mittetulundusühingul Paide-Türi Rahvajooks 6. oktoobril 2019 kell 9.00 kuni 13.00 Paide linnas 38. Viking Window Paide-Türi rahvajooks;
  4. Paide Muusika- ja Teatrimajal 15. augustil 2019 kell 21.30 kuni 23.00 Paide raekoja II korruse saalis üritus „Rasmus Puur ja VHK keelpilliorkestri kontsert".
 2. Arutati Paide Hammerbecki Põhikooli arengukava aastateks 2019-2021.
 3. Määrati Paide linna hallatavatele asutustele nende sünnipäevadeks linna eelarves arvestatud rahalised kingitused.
 4. Kinnitati alaeelarvete vahelised ümbertõstmised. Tegevusalade vaheliste ümbertõstmiste arvelt täpsustub Paide linna 2019. aasta eelarve.

 

 

5. AUGUST 2019

Linnamajandus

 1. Kiideti heaks toetuse saajate:
  1. Mati Urbase hajaasustuse programmi projekti „Sarapiku kinnistu biopuhasti paigaldamine ja kanalisatsiooni välisosa ehitamine" toetuse kasutamise aruanne ja
  2. Hans Nikkeri hajaasustuse programmi projekti „Sääse kinnistu reoveesüsteemide rajamine" toetuse kasutamise aruanne.
 2. Nõustuti Järva maakonnas, Paide linnas, Võõbu külas katastriüksuse Kristjani jagamisega kaheks reaalosaks. Samuti määrati uutele katastriüksustele maakasutuse sihtotstarbed, koha-aadressid ja piirid.
 3. Muudeti Järva maakonnas Paide linnas Allikjärve külas asuva katastriüksuse senist koha-aadressi.
 4. Määrati Paide linnas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale ligikaudu 688 m² suurusele maaüksusele ehitise teenindamiseks vajalik maa, maakasutuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning koha-aadressiks Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Lille põik, vastavalt korralduse lisaks olevale asendiplaanile.
 5. Arutati liikluspindadele kohanime ja ruumikuju määramist:
  1. Järva maakonnas Paide linnas Paide linnas liikluspinnale kohanimeks Parkali põik;
  2. Järva maakonnas Paide linnas Paide linnas liikluspinnale kohanimeks Lille põik.

Kohanime määramise eelnõud avalikustatakse ajavahemikul 05.08.2019 kuni 21.08.2019 ja tutvuda saab eelnõudega Paide Linnavalitsuse II korrusel ning Paide linna kodulehel http://paide.kovtp.ee/.

 

Sotsiaal

 1. Moodustati tähtajatu sotsiaalkomisjon, mille ülesandeks on sotsiaalhoolekande küsimuste lahendamisel ettepanekute tegemine. Samuti kinnitati komisjoni ülesanded, õigused, koosseis ja töökorraldus. Kuna komisjoni koosseisu on peale komisjoni moodustamist mitmeid kordi muudetud, siis ühtse dokumendi tegemiseks otsustati vormistada uus täielik korraldus. Sellest tulenevalt tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse 8. jaanuari 2018 korraldus nr 15 „Paide Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".
 2. Määrati perele sotsiaalabi, mis hõlmab lapse ja ema osalemist pereteraapia teenusel arvestuslikult kuni kümme seanssi. Teenuse maksumus on 80 eurot esmase seansi ning 65 eurot korduv seansi kohta.

 

Kultuur/Sport

 1. Eraldati Paide linna eelarves planeeritud summa 8 000 eurot mittetulundusühingule Paide - Türi Rahvajooks, et toetada ürituse „38. Viking Window Paide-Türi rahvajooks" korraldamist.
 2. Anti luba sulgeda Järvamaa Keskraamatukogu:
  1. 14.-15. augustil 2019 seoses töötajate õppereisiga Põlvamaa raamatukogudesse;
  2. 10. septembril 2019 seoses Järvamaa Keskraamatukogu 160 aastapäeva üritustega.
 3. Anti luba korraldada:
  1. MTÜ-l Arvamusfestival 9.-10. augustil 2019 Paide Vallimäel, Tallinna tänaval ja Paide linna keskväljakul avalik üritus „Paide Arvamusfestival". Ürituse algus on 9. augustil kell 10.00 ja lõpp 11. augustil kell 04.00;
  2. OÜ-l HUGO 9. augustil 2019 Paide turul avalik üritus „HUGO õigusabituur". Ürituse algus on kell 12.00 ja lõpp kell 16.00;
  3. Eesti Võrkpalli Liidul korraldada 10.-11. augustil 2019 Paide Muusika- ja Teatrimaja parklas ning Paide tehisjärve ääres Eesti Meistrivõistlused rannavõrkpallis.
 4. Eraldati projektitoetust 2019. aasta projektitoetuse fondi III taotlusvoorust järgmistele projektidele:
  1. MTÜ Valgma Külaselts projektile „Valgma küla valgusretk" summas 723 eurot;
  2. Kaaruka Külaselts projektile ,,Mälestades Malle Roobat" summas 400 eurot;
  3. MTÜ Valgma Külaselts projektile „Valgma küla sügispidu" summas 800 eurot;
  4. MTÜ Kriilevälja küla Selts projektile „Meie Küla Tegemised" summas 2 000 eurot;
  5. MTÜ SK KATI projektile „Krete Kaasik osalemine WAGC 2019 (Noorte Maailmameistrivõistlused) trampoliinivõimlemises" summas 577 eurot.
 5. Otsustati mitte eraldada projektitoetust järgmistele projektidele seoses 2019. aasta projektitoetuse fondi II taotlusvooru rahaliste vahendite lõppemisega:
  1. Paide Võrkpalliklubi MTÜ projekti „Paide Võrkpalliklubi naiskonna osalemine Coolbet rahvaliigas hooajal 2019/2020";
  2. MTÜ Me Hoolime Sinust projekti „Eriline jõulupidu";
  3. MTÜ Järvamaa Kabeklubi projekti „Piret Viirma osalemine naiste 64 r.kabe Maailmameistrivõistlustel Bulgaarias, Sveti Vlas linnas".

Hindamispunktide tulemused on kättesaadavad protokollist, mis on avaldatud Paide linna avalikus dokumendiregistris.

 

Lisaks juhime tähelepanu, et Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia avalikud arutelud toimuvad sel nädalal järgmiselt:

 • 5. augustil Tarbja Lasteaed-Koolis kell 14.00;
 • 5. augustil Anna Vaba Aja Majas kell 16.00;
 • 6. augustil Sargvere keskuse hoones kell 15.00;
 • 7. augustil Roosna-Alliku teeninduskeskuses kell 15.00;
 • 8. augustil Paide raekojas kell 15.00.

 

29. JUULI 2019

 

Linnamajandus

 1. Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses:
  1. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Rajat tn 6 kinnistule üksikelamu ehitamisega;
  2. aadressil Järva maakond, Paide linn, Anna küla, Sarapiku kinnistul asuva biopuhasti kasutusele võtmisega;
  3. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Uus tn 43 kinnistule maasoojuspuuraukude rajamisega;
  4. aadressil Järva maakond, Paide linn, Tarbja küla, Suure-Tamme kinnistule puurkaevu rajamisega.
 2. Nõustuti aktsiaseltsile Green Marine jäätmeloa andmisega ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks ja tavajäätmete veoks Paide linna haldusterritooriumil vastavalt jäätmeseaduse nõuetele.
 3. Nõustuti aktsiaseltsile Väätsa Prügila jäätmeloa andmisega vastavalt jäätmeseaduse nõuetele jäätmete kõrvaldamiseks ja kõrvaldamisele eelnevaks ladustamiseks (D15), jäätmete taaskasutamiseks ja taaskasutamisele eelnevaks ladustamiseks (R13) ning ohtlike jäätmete kogumiseks Paide linnas asuvas Viisu keskkonnajaamas aadressil Sirtsu tee 7, Viisu, Paide linn, Järva maakond.
 4. Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Paide linna munitsipaalomandis olevatele kinnisasjade osadele. Sundvalduse tasu seadusjärgse talumiskohustuse eest transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega maale ei määratud.
 5. Määrati Paide linnas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele maakasutuse sihtotstarve ning koha-aadress vastavalt käesoleva korralduse lisas olevale asendiplaanile järgnevalt: piiriettepaneku number LY1905304343 – maakasutuse sihtostarve üldkasutatav maa 100% ja koha-aadress Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Väike-Aia haljasala.
 6. Nõustuti Järva maakonnas, Paide linnas, Võõbu külas katastriüksuse Matsi jagamisega kaheks reaalosaks. Samuti määrati uutele katastriüksustele maakasutuse sihtotstarbed, koha-aadressid ja katastriüksuste piirid.
 7. Nõustuti Järva maakonnas, Paide linnas asuvate maaüksuste piiriettepaneku numbritega AT1704060010, AT1907080001, AT1405160003, AT0805060119, AT1706050009, AT1503180022, AT1903070001, AT1903070002, AT1903070003, AT1903070004, AT1811290001 ning AT1905150003 riigi omandisse jätmisega vastavalt korralduse lisaks olevatele asendiplaanidele. Samuti määrati riigi omandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadressid ja maakasutuse sihtotstarbed.
 8. Muudeti Paide linnas asuva katastriüksuse Põllu park senist maakasutuse sihtotstarvet tootmismaa 100% ning määrati uueks maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa 100%.

 

Sotsiaal

 1. Tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse 3. juuli 2017 korraldus nr 30 „Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse osaline tasumine", sest üldhooldusteenusele määratud isik suri.
 2. Määrati perele sotsiaalabi, mis hõlmab lapse ja ema osalemist pereteraapia teenusel arvestuslikult kuni kümme seanssi. Teenuse maksumus on 50 eurot ühe seansi kohta.

 

Kultuur

 1. Anti luba korraldada Järvamaa Spordiliidul 5. augustil 2019 kell 18.45-20.30 Paide Keskväljakul XII EKKL Rahvusvahelise Suvekursuse avamine.

 

22. JUULI 2019

Linnamajandus

 1. Kiideti heaks toetuse saaja Ülle Roosi hajaasustuse programmi projektid „Nõmme kinnistu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine" ja „Nõmme kinnistu reoveesüsteemi rajamine" toetuse kasutamise aruanded.
 2. Tunnistati 2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru nõuetele vastavaks ja rahuldati tingimuslikult 2019. aasta taotlusvooru esitatud toetustaotlused 10 projekti elluviimiseks.

Lisaks tunnistati veel nõuetele vastavaks kaks projekti, kuid rahaliste vahendite puudumise tõttu jäeti taotlused rahuldamata. Mittevastavaks 2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru

nõuetele tunnistati 10 taotlust ning sellest tulenevalt jäeti taotlused rahuldamata.

 1. Nõustuti osaühing Verston Ehitus õhusaasteloa taotlusega.
 2. Anti projekteerimistingimused Paide linnas, Telliskivi tänava, Karja tänava ja naftaterminaali vahelise ala detailplaneeringus määratud tingimuste täpsustamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga sai tutvuda Paide Linnavalitsuses ja Paide linna kodulehel, sest projekteerimistingimuste andmist alustati avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

 1. Anti luba püstitada Paide linna, Parkali tn 40 kinnistule elamu detailplaneeringut koostamata ja sellest tulenevalt anti elamu püstitamiseks projekteerimistingimused.
 2. Anti projekteerimistingimused Paide linnas, Mündi tn 5 ja Mündi tn 7a kinnistute ja nende detailplaneeringus määratud tingimuste täpsustamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga sai tutvuda Paide Linnavalitsuses ja Paide linna kodulehel, sest projekteerimistingimuste andmist alustati avatud menetlusena.

Avaliku väljapaneku ajal esitati ettepanekuid ja vastuväiteid, mida arutati 8. juulil 2019 toimunud avalikul istungil.

 1. Kinnitati üheksa, sh kaks kaastaotlejat, eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetuse saajat.

Kõik taotlejad vastavad Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 66 „Eluasemelaenu intressi toetamise kord" tingimustele.

 1. Määrati Paide linnas asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele maakasutuse sihtotstarbed ning koha-aadressid vastavalt

Paide Linnavolikogu 20. septembri 2018 otsusega nr 53 vastu võetud „Aia tänava detailplaneeringu kehtestamine" detailplaneeringule ning korralduse lisaks olevatele asendiplaanidele.

 1. Nõustuti:
  1. Järva maakonnas, Paide linnas, Võõbu külas katastriüksuse Mäeotsa jagamisega kaheks reaalosaks;
  2. Järva maakonnas, Paide linnas, Paide linnas katastriüksuse Parkali tänav jagamisega kaheks reaalosaks;
  3. Järva maakonnas, Paide linnas, Sõmeru külas katastriüksuse Kurepesa jagamisega kaheks reaalosaks;
  4. Järva maakonnas, Paide linnas, Ojakülas katastriüksuse Hallingi jagamisega neljaks reaalosaks;
  5. Järva maakonnas, Paide linnas, Võõbu külas katastriüksuse Pohlaka jagamisega kaheks reaalosaks;
  6. Järva maakonnas, Paide linnas, Valasti külas katastriüksuse Tisleri jagamisega kaheks reaalosaks;
  7. Järva maakonnas, Paide linnas, Võõbu külas katastriüksuse Pohlasaare jagamisega kaheks reaalosaks;
  8. Järva maakonnas, Paide linnas, Võõbu külas katastriüksuse Kaseurva jagamisega kaheks reaalosaks.

Samuti määrati kõikidele uutele katastriüksustele maakasutuse sihtotstarbed, koha-aadressid ja uute katastriüksuste piirid.

 1. Otsustati koormata Aktsiaselts Paide Vesi kasuks Paide linna munitsipaalomandis oleva kinnistu osa aadressiga Paide linn, Viraksaare küla, Viraksaare külaplats asuvat maa-ala isikliku kasutusõigusega tähtajatult.

Isikliku kasutusõiguse sisuks on Viraksaare külaplats kinnistule 174 meetri pikkuse veetorustiku ja 174 meetri pikkuse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, korrashoidmine, omamine ja majandamine.

 

Sotsiaal

 1. Muudeti Paide Linnavalitsuse 11. juuli 2019 korralduse nr 388 „Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse osalise tasumise määramine" punkti 4 ning otsustati, et Paide Linnavalitsus tasub isikule osutatava üldhooldusteenuse eest Aa Hooldekodule puudujääva osa 515,32 eurot kalendrikuus. Korralduse muutmine oli vajalik seetõttu, et kohatasu maksumus Aa Hooldekodus tõusis.
 2. Määrati isikule erakorraline toetus summas 34,64 eurot katmaks tervislikust seisundist tulenevad kulutused ravimitele.

 

Kultuur

 1. Anti luba korraldada:
  1. Tarbja Külaseltsil 27.-28. juulil 2019 kell 10.00 kuni 01.00 Paide linna Tarbja külas ja külaplatsil üritus „Meie Oma Küla Päev";
  2. OÜ-l Randal Baltic Vana-Veski Puhkekeskuses, Puiatu külas 27.-28. juuli 2019, kell 17.00 kuni 03.00 üritus nimetusega ,,RAADIO HIT FM SUUR SUVEPIDU".
 2. Muudeti Paide Linnavalitsuse 5. juuni 2019 korralduse nr 325 „Paide Muusika- ja Teatrimaja nõukogu kinnitamine" alapunkti 1.9. ja otsustati asendada nõukogu liige Alo Aasma Ründo Mültsiga.
 3. Arutati esitatud taotlust ilutulestiku korraldamiseks neljapäeval kell 23.30. Kuna nimetatud kellaajal müra ja valgusefekti tekitamine on lubatud erandina volikogu loa alusel, siis otsustati vastata taotlusele selgitava kirjaga.
 4. Otsustati rahuldata Mittetulundusühing Allikaveed esitatud taotlus projekti „Lõbus lapsepõlv" (kogumaksumusega 1 720 eurot) elluviimiseks ja eraldati kaasfinantseerimise toetus 172 eurot. Kavandatava toetusega soetatakse Roosna-Alliku elumajade vahel asuvale laste mänguväljakule karussell ja kaks vedrukiike.

 

Finants

 1. Eraldati linna reservfondist 4 751 eurot hajaasustuse programmi toetuse kulude katteks. Eelarve koostamise perioodil ei olnud võimalik ette näha sellises mahus majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevuste toetust.
 2. Kinnitati sihtotstarbeliste vahendite jaotus asutuste lõikes. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt täpsustub Paide linna 2019. aasta eelarve.

 

16. JUULI 2019

Kvalifitseeriti ja tunnistati alusdokumentide tingimustele vastavaks riigihankel „Paide Põhikooli eritellimusmööbel" (viitenumber 210648) alljärgnevad pakkujad ja esitatud pakkumused:

 1. Baltic Interior OÜ (registrikood 11705293) – 213 629,00 eurot + km;   
 2. OÜ Kraft Wood (registrikood 11998639) – 323 564,00 eurot + km;
 3. DTP Traiding OÜ (registrikood 11231820) – 213 900,00 eurot + km.

Hankel tunnistati edukaks pakkumuseks Baltic Interior OÜ esitatud pakkumus ilma käibemaksuta hinnaga 213 629,00 eurot kui madalaima hinnaga pakkumus.

 

11. JUULI 2019

 1. Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses:
  1. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 136 kinnistul asuva 20 kV jaotlahoone laiendamisega;
  2. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Tallinna tn 12 kinnistul administratiivhoone ümberehitamisega;
  3. aadressil Järva maakond, Paide linn, Viraksaare küla, Pargi tee 8 kinnistul suvila laiendamisega üksikelamuks;
  4. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Põllu park kinnistule mänguväljakute rajamisega;
  5. aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Lai tn 43 kinnistule abihoone ehitamisega;
  6. aadressil Järva maakond, Paide linn, Viraksaare küla, Rabanurga kinnistul asuva elamu kasutusloa taotlemisega.
 2. Otsustati kompenseerida Toila Vallavalitsusele vältimatu abi osutamisega Paide linna elanikule tehtud kulutused summas 2 110 eurot.
 3. Määrati isik väljaspool isiku kodu osutatavale üldhooldusteenusele Aa Hooldekodusse.
 4. Otsustati lubada Veigo Kaaretil korraldada ilutulestik 11. juulil 2019 ajavahemikul 23.00-23.30 Valgma külas Hindreku talus.

 

25. JUUNI 2019

 

 1. Kinnitati sihtotstarbeliste vahendite jaotus asutuste lõikes ja suunati sihtotstarbeliselt laekunud vahenditest likviidsete varade jääki 360 eurot. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt täpsustub Paide linna 2019. aasta eelarve.
 2. Muudeti Paide linna 2019. aasta kulude alaeelarved.
 3. Otsustati anda 1. juulist 2019 eraisikule tasuta kasutada korteriomand aadressiga Pärnu tn 9-51 üheks aastaks, sest Paide linnal on ülalpidamislepingu järgi kohustus tagada isikule eluase tema senise elukorralduse põhjal.
 4. Anti luba laiendada Põik tn 8 kinnistul asuvat elamut detailplaneeringut koostamata ja sellest tulenevalt anti ka projekteerimistingimused Paide linnas, Põik tn 8 kinnistul asuva elamu laiendamiseks.
 5. Arutati projekteerimistingimuste andmist Karja tn 19 kinnistul kehtivas detailplaneeringus toodud nõuete täpsustamiseks. Esitatud taotluse ja projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Paide Linnavalitsuses ja Paide linna kodulehel (http://paide.kovtp.ee/) 29. juunist kuni 14. juulini 2019.
 6. Otsustati maksta isikule raske puudega lapse hooldamise eest perioodil 1. juuli 2019 kuni 31. mai 2022 hooldajatoetust 75% hooldajatoetuse määrast.
 7. Arutati isikule erakorralise toetuse määramist ning leiti, et isik ei ole sattunud ootamatult majanduslikkult raskesse olukorda. Sellest tulenevalt saatis Paide Linnavalitsus isikule tutvumiseks korralduse eelnõu ja määras arvamuste ja vastuväidete esitamise tähtajaks 5. juuli 2019. 
 8. Kinnitati Paide Muusikakooli orkestripilli (viiul, tšello, altsarv, trompet, tromboon, klarnet, flööt, tuuba, eufoonium) õppurile pilliüür - õpilase ühe kuu õppetasust 50% ulatuses. Paide Muusikakooli õpilasele, kes õpib 1. klassis või osaleb orkestrite töös, sisaldub pilliüür igakuises õppetasus.
 9. Eraldati sihtotstarbeline toetus mittetulundusühingule Uus Ruum summas 25 000 eurot.