KAASAV EELARVE

 

Alates 2018. aastast on võimalus kaasa rääkida Paide linna eelarve koostamisel ning teha ettepanekuid linna elu edendamiseks. Kaasava eelarve abil saavad kõik inimesed mõjutada omavalitsuse tegevust ning see annab omavalitsusele ka vahetut tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest. Kui on hea idee või ettepanek, mida võiks linna avalikus ruumis teha, et linna elu edendada, mitmekesistada, siis on võimalus sellest teada anda.

Kaasav eelarve lubab otsustada, kuhu omavalitsus kõige mõistlikumalt võiks raha kulutada. Kaasaval eelarvel on praktiline väärtus: lauale tulevad head ideed. See on omavalitsusele võimalus saada nii tagasisidet kogukonna murede ja soovide kohta ning ühes sellega ka elanike pakutud lahendusi.

Paide linna kaasava eelarve menetlemise kord on kehtestatud Paide Linnavolikogu 24.05.2018 määrusega nr 35 „Kaasava eelarve menetlemise kord" (muudetud Paide Linnavolikogu 18.03.2021 määrusega nr 3): https://www.riigiteataja.ee/akt/42603202101

  • 2019. aastal valmis Rahandusministeeriumil kohalikele omavalitsustele kaasava eelarve juhend

 

Ettepanekute esitamine
 Kaasava eelarve ideede esitamise periood on 20. aprill kuni 20. mai. Ideed esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile paide@paide.ee .

Esitatud idee peab sisaldama järgmist teavet:

1) idee esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;

2) idee märksõna või -lause, mis annab edasi idee olemuse ja mille abil on idee tuvastatav kaasava eelarve menetluse vältel;

3) idee eesmärk – millise vajaduse või probleemi see lahendab Paide linna avalikus ruumis või millise uue võimaluse avab, miks on vajalik idee teostamine linnaeelarvest;

4) idee sihtrühm – kes saavad idee elluviimisest enam kasu;

5) idee elluviimise hinnanguline maksumus;

6) idee visuaalne esitlus – esitaja valikul foto, kaart, asukoha skeem, näited sarnastest objektidest mujal, idee visand või muu visuaalset hindamist võimaldav vorm.

7) kinnisasja omaniku eelnev nõusolek idee elluviimiseks temale kuuluval kinnisasjal juhul, kui rajatav investeeringuobjekt ei hakka paiknema Paide linnale kuuluval kinnisasjal (üldjuhul peab investeeringuobjekt paiknema Paide linnale kuuluval kinnistul. Erandkorras võib objekti rajada võõrale kinnistu(te)le, kui idee esitamisel esitatakse kinnistu(te) omaniku kirjalik eelnev kokkulepe objekti rajamiseks ja kasutamiseks).

Ideid võivad esitada kõik isikud – nii eraisikud, MTÜ-d kui ka ettevõtted. Erinevalt hääletusel osalejast, ei pea idee esitaja olema rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanik, seega võib ideid esitada tõesti igaüks, kellel on häid ideid Paide linna, kui elukeskkonna, mitmekesistamiseks. Kaasava eelarve elluviimiseks on eelarve summas 25 000 eurot, esitatud idee peab linnaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, maksumusega vähemalt 5 000 eurot (ilma käibemaksuta).
 

Ideede esmane analüüs ja hindamine

 

Ideede esmase analüüsi ja hindamise viib läbi komisjon, mille koosseisu kuuluvad linnamajandusosakonna juhataja, linnaarhitekt, haldusspetsialist, finantsosakonna juhataja, kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist, arenduse peaspetsialist ja linnasekretär.

Komisjon analüüsib ja hindab idee vastavust käesoleva määrusega kehtestatud tingimustele, võimalikke kasusaajate hulka, idee teostatavust esitatud eelarve piires, esitatud eelarve läbipaistvust ja kulutuste põhjendatust, teostatud idee mõju linnaruumile. Komisjon võib paluda idee esitajalt lisateavet. Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille eeldatav maksumus ületab käesoleva määruse määrusega kehtestatud maksumust või ei vasta kehtestatud nõuetele või ei ole teostatav muudel asjaoludel. Komisjon sõelub analüüsi ja hindamise käigus välja ideed, mis esitatakse linnaelanike hääletusele.

Hääletamisele esitatavad ideed avaldatakse Paide linna veebilehel, Paide linna sotsiaalmeedia kontodel ning Paide Linnalehes.

 

Rahvahääletus
 Rahvahääletus algab 20. juunil ning kestab 3. juulini 2021.
  • Linnaelanike hääletuse kuulutab linnavalitsus välja alates 20. juunist ning hääletus kestab 14 kalendripäeva.
  • Linnaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 20. juuni seisuga Paide linn.
  • Hääletuse viib linnavalitsus läbi elektrooniliselt, hääletamisel identifitseeritakse ennast elektroonilist lahendust kasutades. Linnavalitsus teatab hääletuse väljakuulutamisel aja ja koha, kus saab hääletada paberkandjal.
     
Idee elluviimine


Elluviimisele kuulub linnaelanike hääletusel enim hääli saanud idee vastavalt linnavalitsuse korraldusele. Hääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objekti elluviimise korraldab linnavalitsus koostöös idee esitajaga. Toetust leidnud kaasava eelarve objekt viiakse ellu järgmise eelarveaasta jooksul.

 

Kaasava eelarve võiduideed siiani:

  • 2018. aastal – Velosolutions Pumptrack Roosna-Allikule,
  • 2019. aastal – Ajaloolise Paide talitee taastamine, et tagada ligipääs Mündi rabas asuvate rabajärvedeni,
  • 2020. aastal – Madalseiklusrada Roosna-Allikule