6.08.19

Õhusaasteloa menetlusse võtmise teated

Õhusaasteluba annab õiguse väljutada saasteaineid paiksest heiteallikast välisõhku ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:

  • millist tegevust kavandatakse
  • loa taotleja nimi
  • andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta
  • viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav

Taotleja

Tegevus

Tegevuse asukoht

Loa nr

Taotlus veebis

OÜ Eesti Killustik

Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine ning killustiku tootmine

Eivere lubjakivikarjäär

L.ÕV/332849

https://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=250410&Root=250410

OÜ BaltSkan Ehitu Plastikdetailide tootmine Ruubassaare tee 8, Paide linn -L.ÕV/332857  https://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=268703&Root=268703
Verston Ehitus OÜ Asfaldi tootmine Vanavõidu, Mustla-Nõmme, Paide linn   https://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=282091&Root=282091

 

Menetluses olevad kompleksload:

Keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba) annab õiguse kasutada käitist või selle osa viisil, mis tagab tööstusheite seaduse (edaspidi THS) alusel määratud tegevusvaldkonnas või alltegevusvaldkonnas toimuva tegevuse võimalikult väikese mõju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile.

Vastavalt THS-le avaldab linnavalitsus seitsme päeva jooksul kompleksloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate Keskkonnaameti poolt kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta. Teade ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus peavad olema veebilehel kättesaadavad kuni kompleksloa taotluse menetluse lõpuni.

Linnavalitsus avaldab samuti seitsme päeva jooksul kompleksloa andmise või andmisest keeldumise kohta teate saamisest arvates linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate kompleksloa andmise või sellest keeldumise kohta. Teade peab olema veebilehel kättesaadav vähemalt kompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse vaidlustamistähtaja lõpuni.

Igaühel on õigus esitada Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee) seisukohti ja küsimusi kompleksloa taotluse ja eelnõu kohta /THS § 35 lõige 1/. Koopia palume esitada ka Paide Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale (ehitus@paide.ee, või Pärnu tn 3, Paide 72712).

Käitaja

Tegevus

Tegevuse asukoht

Loa nr

Taotluse materjalid

OÜ Rebruk Farm

Piimakarjakasvatus

Suurfarm asub Paide linnas Allikjärve külas Alliku farmi (katastrinumber 68401:003:1421), Ime (katastrinumber 68401:003:0051), Tondi (68401:001:0077) ja Veere (68401:003:0073) maaüksustel.

 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&proceeding_id=1651