7.04.21
RESTAUREERIMINE

 

Tutvu ka MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendusega SIIN
Restaureerimistoetus
 
Paide linnavalitsus pakub võimalust taotleda toetust Paide vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis teostatavatele restaureerimistöödele.
 
Samuti on võimalus toetust taotleda miljööväärtuslikul hoonestusalal asuva, enne 1944. aastat ehitatud hoone ja väljaspool miljööväärtuslikku hoonestusala asuva, enne 1944. aastat ehitatud ja inventeerimise käigus väärtuslikuks hinnatud ehitise restaureerimiseks.
 
Toetuse taotlemine toimub vastavalt Paide linnavolikogu poolt vastuvõetud

korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise korrale

 

 Taotlusvorm

 

Infot toetuse taotlemise kohta annab linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusosakond:

 
Haldusspetsialist Mait Grigorjev
383 8646
511 3380
mait.grigorjev@paide.ee
 
Ehitusspetsialist Kert Kaasik
383 8617
590 57970
kert.kaasik@paide.ee
 
Ehitustööde teostamine Paide vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis toimub vastavalt Muinsuskaitseseadusele. Järgnevalt mõned väljavõtted seadusest:
 
Muinsuskaitseseaduse §35 lõike 1 kohaselt võib kinnismälestist ja muinsuskaitsealal paiknevat ehitist konserveerida, restaureerida ja ehitada ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projekti alusel. Kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga võib muinsuskaitsealal paikneva ehitise hoonesisese ehitamise põhiprojekti koostada muinsuskaitse eritingimusteta.
 
Muinsuskaitseseaduse §35 lõike 4 kohaselt tuleb kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektid ning muinsuskaitse eritingimused ning kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.
 
Muinsuskaitseseaduse §36 lõike 1 kohaselt peab ettevõtjal, MTÜ-l või sihtasutusel, samuti töid juhtival vastutaval spetsialistil olema Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba näiteks järgmisteks tegevusteks:
mälestise konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamiseks; uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine; mälestise konserveerimine ja restaureerimine; mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamine. Ilma tegevusloata võib koostada eelarveid, kalkulatsioone, ajaloolisi ülevaateid ja õiendeid, fotografeerida mälestisi ja nende osi, teha arhiivi- ja bibliograafilisi uuringuid, inventariseerida mälestisi ja nende elemente ning detaile.
 
Infot Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevuslubade kohta saab Muinsuskaitseameti kodulehelt: http://www.muinas.ee/tegevusload