« Tagasi

Paide linnavolikogu 13.10 2016 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • Võttis vastu Paide linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 
 • Suunas teisele lugemisele Paide linna 2016. aasta III lisaeelarve 
 • Muutis sihtasutuse Paide Haldus põhikirja ning kinnitas põhikirja uues redaktsioonis

 • Otsustas võtta Paide linnale varaline kohustus paigaldada Paide linna tutvustav „Paide – Eestimaa Süda" reklaammärk Mäo külas asuvale Vakuste kinnistule ning sõlmida omanikuga leping. Otsus lähtub Paide linna arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava punktist T 29.6, mis sätestab Paide kui külastuskoha reklaamimise Tallinn-Tartu maanteel.

  2014. aastal paigaldati üks "Paide - Eestimaa süda" märk Mäosse Tallinn-Tartu sõidusuunale. Käesoleval aastal on Paide linna eelarves vahendid sarnase märgi paigaldamiseks ka Tartu-Tallinn suunale. 

 • Otsustas Paide linnal kui seadusjärgsel pärijal asuda pärima T.V.-le, kellel ei ole teadaolevalt pärijaid, kuulunud vara
 • Otsustas garanteerida Paide linna poolt projekti „Järvamaa omavalitsustes hoolekandeteenuse osutamine " omafinantseerimine 2017. aastal 10 790 euro ulatuses ning 2018. aastal 23 300 euro ulatuses.    

Sihtasutus INNOVE alustas „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme  „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames taotluste vastuvõtmist perioodil 1. august kuni 31. oktoober 2016.
Toetuse andmise eesmärk on:
1)      tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või;
2)      tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine  tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Projekti abikõlblikkuse periood on kaks aastat. Toetuse osakaal on 85 % abikõlbulikest kuludest projekti perioodi esimese 12 kuu jooksul, 75 % järgmise kuue kuu jooksul ja kuni 65 % järgmise kuue kuu jooksul. Toetuse saaja peab peale projekti lõppu jätkama teenuse pakkumist vähemalt viie aasta jooksul teenuse vajadusest lähtuvalt. Projekti abikõlblikud kulud on teenuse pakkuja palgakulu, transpordikulu, projektijuhtimise ja raamatupidamise kulu.
Käesoleva projekti raames soovib Paide linn  arendada kolme teenust:

 1. Koduteenus, mille maksumus 2017 on kokku  (11 kuud)  19 457 eurot (toetus 16 131  ja omafinantseering 3326 eurot); 2018 on koduteenuse osas projekti maksumus kokku  21 226 eurot (toetus 14 038  ja omafinantseering 7188 eurot).
 2. Tugiisikuteenus, mille maksumus 2017 on kokku (11 kuud) 21 078 eurot (toetus 17 509  ja omafinantseering 3569 eurot); 2018 on tugiisiku teenuse osas projekti maksumus kokku  22 994 eurot (toetus 15 276  ja omafinantseering 7718 eurot).
 3. Isikliku abistaja teenustmille maksumus 2017 on kokku (11 kuud)  21 889 eurot (toetus 17 994  ja omafinantseering 3895 eurot); 2018 on isikliku abistaja teenuse osas projekti maksumus kokku 23 879 eurot (toetus 15 485  ja omafinantseering 8394 eurot).

  Kokku on soov luua projekti raames seitse töökohta. 
 • Võttis vastu kingina I. T.-le  kuuluva korteriomandi tingimusel, et Paide linn on kaasfinantseerijaks isiku hoolduskulude tasumisel 
 • nõustus ühinemislepingule esitatud ettepanekute ja vastuväitedete ning nende volikogus läbivaatamise tulemustega juhtkomisjoni poolt