« Tagasi

Paide linnavolikogu 16.02.2017 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • lubas Paide linnavalitsusel algatada ja korraldada avatud menetlusega riigihange eesmärgiga sõlmida hankeleping Paide linna teede ja tänavate aastaringseks hoolduseks järgmistel tingimustel:

  1.1. hankelepingu kestus 15. mai 2017 – 15. mai 2022;
  1.2. teenuse osutamise koht Paide linn;
  1.3. hooldetööde teostamisel ajavahemikul 15. maist kuni 1. novembrini peab olema tagatud  teede, tänavate, kõnniteede, kergliiklusteede jt katendiga alade, kruusateede seisunditaseme nõuete täitmine vastavalt majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruses nr 92 „Tee seisundinõuded" sätestatule;
  1.4. talihooldetööde teostamisel ajavahemikul 1. novembrist kuni 15. maini peab olema tagatud teede, tänavate, kõnniteede, kergliiklusteede jt katendiga alade ning kruusateede talvise seisunditaseme nõuete täitmine vastavalt majandus- ja taristuministri 14.07.2015 kehtestatud määruses nr 92 „Tee seisundinõuded" sätestatule;
  1.5. aastaringsete hooldetööde teostamisel ajavahemikul 15. maist kuni 15. maini peab olema tagatud bussipeatuste ja jalakäijate sildade seisunditaseme nõuete täitmine vastavalt majandus- ja taristuministri 14.07.2015 kehtestatud määruses nr 92 „Tee seisundinõuded" ning katendi seisukorra seire läbiviimine;
  1.6. perioodiliste tööde teostamisel ajavahemikul 15. maist kuni 15. maini peab olema tagatud sõidutee katendi planeeritud mahus säilitamine ning markeerimine ning teemaa, liikluskorraldus- ja -ohutusvahendite korrashoid;
  1.7. remonttööde teostamisel ajavahemikul 15. maist kuni 15. maini peab olema tagatud planeeritud mahus liiklusohtlike ristmike kandekonstruktsioonide väljavahetamine ning katendi taastamine.

  Määras riigihanke eeldatavaks maksumuseks 1 525 000 eurot.

  Paide linnas on viimastel aastatel kasutusel olnud lühiajalised (2 aastat) hoolduslepingud ning möödunud aastal hooajalised (suvi, talv) lepingud. Linna suurust arvestades on otstarbekas sõlmida pikemaajalisi lepinguid, pikemate lepingute eeliseks on asjaolu, et võimalikul teenuse pakkujal on kindlus pikemas perioodis tegevuste planeerimisel, mis tõenäoliselt mõjutab oluliselt ka lepingu hinda.

  Paide linnas on avalikus kasutuses kokku ca 42 km teid ja tänavaid, millest ca 4 km on kruuskattega teed. Kõnni- ja kergliiklusteid on kokku ca 25 km, millest 16 km on linna hooldusel. Hooldatavaid eraldusribasid, ohutussaari ja parklaid on ca 15 700 m². Kokku on Paide linnas 24 bussipeatust, neist kaks on koos ootepaviljoniga ning kaks jalakäigusilda.

  Heitlikest ilmaoludest ning üldisest Paide linna  tänavate olukorrast tingituna on oluline kuluartikkel löökaukude ja külmakerkeliste avariiohtlike ristmike parandamine. Eelpool nimetatud tegevuste kulutusi saab oluliselt vähendada regulaarse teekatendi seire, taastus- ja säilitusremondiga. Arvestades katendi keskmiseks elueaks 12 aastat on Paide linnas vajalik teostada regulaarselt katendi säilitustöid ca 19 000 m² ulatuses aastas. Kruuskattega teed vajavad sõltuvalt aastaajast sagedast greiderdamist koos profileerimise ja tolmutõrjega. Kruuskattega teedel aukude tekke suurimaks probleemiks on mätlikud teepeenrad, mis on ka kinnikasvanud.

  Paide linna teekattemärgistus on valdavalt teostatud värviga, mis vajab peaaegu igal aastal uuendamist. Möödunud aastal kasutati viimati valminud tänavalõikudel termoplastikut, mille maksumus on kallim, kuid eluiga oluliselt pikem. Liikluskorraldusvahenditest vajab keskmiselt väljavahetamist või asendamist ca 25 liiklusmärki aastas.

 • otsustas kinnitada Paide linna laste ja noorte treening- ja võistlustegevuse toetamiseks 2017. aastaks alljärgnev pearaha suurus:

  1.1. I grupp - laps/noor, kes osaleb Eesti Meistrivõistlustel 226 eurot aastas

  1.2. II grupp - laps/noor, kes osaleb spordiklubi treeningutel, kuid meistrivõistlustel ei osale             166 eurot aastas

  Pearaha suurus oli ka 2016. aastal sama.

 • valis linnavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimeheks Jaak Salmari, komisjoni koosseisud siin

 • kuulas ära Paide linna noortevolikogu ettekande teemal "Küsitlus riigigümnaasiumi kohta"