« Tagasi

Paide linnavolikogu 18.01.2018 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • saatis teisele lugemisele Paide linna 2018. aasta eelarve
 • kehtestas Paide Linnavalituse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad.
  Paide linna üldhariduskoolides töötavate pedagoogide kuu töötasu alammäärad (1) Riigieelarvest kaetavate üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärad kehtestab Vabariigi Valitsus. (2) Teiste üldhariduskoolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate kõrgharidusega pedagoogide kuu töötasu alammäär on võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammääraga.
  Paide linna lasteaedades töötavate pedagoogide kuu töötasu alammäärad (1) Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamisel lähtutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi antud nõuetest või soovitustest. (2) Magistrikraadiga õpetaja, logopeedi ja eripedagoogi kuu töötasu alammäär on võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammääraga.
  Paide linna huvikoolides töötavate pedagoogide kuu töötasu alammäärad (1) Paide linna hallatavates huvikoolides töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide kuu töötasu alammäär on 80% Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast. (2) Magistrikraadiga õpetaja kuu töötasu alammäär on võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammääraga.
  Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate (välja arvatud pedagoogid) kuu töötasu alammäärad Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate kuu töötasu alammäärad on järgmised: 1) kõrgema haridusega oma erialal töötaval spetsialistil 840 eurot; 2) keskeriharidusega oma erialal töötaval spetsialistil 700 eurot; 3) assistendil 700 eurot; 4) tugiisikul 650 eurot; 5) õpetaja abil 550 eurot; 6) abipersonalil ja ilma erialase ettevalmistuseta töötajal Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.
 • kehtestas Paide Linnavolikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise korra
 • kehtestas määruse "Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas"
  Määrusega reguleeritakse õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustamine ehitus-, planeerimis-, liiklus-, keskkonna- ning maavaldkonnas Paide Linnavolikogu, Paide Linnavalitsuse kui organi ning Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuse linnamajandusosakonna poolt. See on vajalik näiteks põhjusel, et seisukoha või loa andmiseks on aega antud mitte rohkem kui 14 päeva alates loa taotluse esitamist. Arvestades, et linnavolikogu korralised istungid toimuvad sagedusega kord kuus, suveperioodil sagedusega kord üle kahe kuu, ei ole paljudel juhtudel võimalik õigusaktidest tulenevaid nõudeid täita. Selleks, et järgida esitatud taotlustele omavalitsuse seisukoha ja nõustumise andmise menetluse tähtaegu (näiteks jäätmeloa taotlusele seisukoha andmine), on asjakohane ja põhjendatud delegeerida seisukoha või nõustumise andmine linnavalitsusele või linnamajandusosakonnale.
 • tunnistas kehtetuks seitse endise Paide valla territooriumil kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmist reguleerivat volikogu määrust ning neli endisel Roosna-Alliku valla territooriumil kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmist reguleerivat määrust.
 • otsustas garanteerida Paide linna poolt projekti „Tugitaristu rajamine ja rekonstrueerimine Paide linnas ettevõtluspiirkonna ja ühistulise piimatööstuse arendamiseks" omafinantseerimine 2018. aastal 352 717 euro ulatuses ning volitada linnapead sõlmima AS-ga E-Piim Tootmine koostöökokkulepe.
  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avas 9. oktoobril 2017 taotluste vastuvõtmise „Piirkondlike konkurentsivõime tugevdamine" meetmesse, et toetada ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamist olemasolevate tööstus- ja ettevõtlusalade juurde. Projekti raames soovib Paide linnavalitsus rekonstrueerida linna ettevõtlusaladele (Mündi ja Raudtee tn) juurdepääsuks vajalikud sõidu- ja kõnniteed. Rekonstrueeritavate teede pikkus on 2,3 km. Investeering aitab suuresti kaasa piirkonna majandusaktiivsuse ja tööhõive kasvule. Tegemist on linna tööstus- ja tootmisaladega, kus asuvad juba tegutsevad ettevõtted, kuid piirkonnas on ka vabasid pindasid ja ehitusalasid. Kvaliteetsed juurdepääsuteed tööstusalale annavad võimaluse ettevõtluse arendamiseks ja töökohtade loomiseks. Projekti maksumus kokku 3 191 448 eurot.
 • otsustas moodustada Paide linna valimiskomisjoni 5-liikmelisena ning lugeda Paide linna valimiskomisjoni esimeheks linnasekretäri kt Nellika Valder. Nimetas Paide linna valimiskomisjoni liikmed alljärgnevas koosseisus:Kaja Kört, Peeter Läll, Ulvi Vürmer ja Reet Kask.
 • tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 70 „Varalise kohustuse võtmine".
 • otsustas algatada Paide linnas Staadioni tn 4 ja Staadioni tn 6 kinnistute ning nende lähiala detailplaneering.
  Paide linn ja Eesti Jalgpalli Liit kaaluvad võimalust sinna lisaks kunstmurustaadionile rajada jalgpallistaadion, 2008. aastal planeeritud kergejõustiku harjutusväljaku asemele. Jalgpallihuvilised lapsed ja noorsportlased saaksid siis paralleelselt mõlemal staadionil soojendusi teha, on võimalik läbi viia treeninguid ning korraldada võistlusi. Staadionite teenindamiseks soovib Paide Linnavalitsus koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga tulevikus rajada kahe staadioni krundi piirile staadioneid teenindava hoone, kus sportlased saaksid riideid vahetada, puhata, vajadusel einestada ning treenerid ja kohtunikud oma inventari hoida. Kuna kehtiv detailplaneering ei näe ette Staadioni tn 4 krundile hoonestusala ega ka Staadioni tn 6 krundil sobivas asukohas ja vajalikus suuruses hoonestusala, on staadionihoone rajamiseks vajalik koostada uus planeering.