« Tagasi

Paide linnavolikogu 19.09.2019 istungi kokkuvõte

Volikogu

 • muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda järgmiselt:

paragrahv 15 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Matusetoetuse saamiseks esitab avaldaja ametiasutusele kirjaliku taotluse, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja pangakonto number.";

paragrahv 393 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: „(2) Eluruumi kohandamise teenuse saajate nimekirja koostab linnavalitsuse sotsiaalkomisjon, kes lähtub nimekirja koostamisel:

isiku puudest tulenevatest vajadustest; asjaolust, kas eluaseme kohandamise tulemusena isiku iseseisev toimetulek paraneb; hoolduskoormuse vähenemisest.";

paragrahv 393 lisatakse lõige 21 ja sõnastatakse järgmiselt: „(21) Kui ühte taotlusvooru esitatakse rohkem avaldusi, kui on Rahandusministeeriumi poolt kindlaks määratud kohanduste arv, mis kompenseeritakse Paide linnale, ei lükku taotlusvoorust välja jäänud avaldused edasi järgmisesse taotlusvooru."

 • Muutis Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegiat aastateks 2019-2022.

Arengukava on täiendatud mõõdikutega, millega määratleda Paide linna visiooni ja strateegiliste eesmärkide saavutamist. Iga mõõdiku kohta on fikseeritud hetkeseisu näitajad ja soovitav siht. Lisas 2 on tehtud täiendusi mõttekodade ettepanekutest lähtuvalt:

Elukestev õpe ja noorsootöö tegevuskava punktiga 6.3 Tagatakse erialaspetsialistide olemasolu;

Seoses Paide Huvikooli ümbernimetamisega Paide Kunstikooliks, muudetakse punkti 13 ja 14.

Linnaruum ehk avalik ruum täiendatakse punktiga 37. Korrastada kalmistuid.

Tervisedendus ja sport punkti 53.1 täiendatakse ja täpsustatakse sõnastust, mis toetab olemasolevate spordirajatiste arendamist ja hooldamist.

Ettevõtlus ja turism punkt 58.3 täiendatakse tegevusega mis toetab andmebaaside ja koostöövõrgustike loomist. Punkt 61 tegevus seoses kaugtöökeskuse loomisega on täidetud, kuid eesmärgi täitmiseks tuleb jätkata kaugtöökeskuste kasutamisvõimaluste propageerimist.

Kultuur punkt 63.2 jäetakse välja konkreetsed mõisate nimed kontserdipaikadena.

Lisatud on V7. Juhtimise korraldus.

Määruses on uuendatud Paide linna eelarvestrateegia prognoose aastateks 2020-2023.

Eelarvestrateegia muudatused:

Punkt 6.4.2. „Põhitegevuse kulud" lisatud antavate toetustele alates 2020. aastast esimest korda kooli mineva lapse toetuse (nn ranitsatoetuse) määra suurendus. Alates 2020. aastast on arvestatud toetuse määraks 200 eurot.

Punkti 6.4.3. „Investeerimistegevus" lisatud hariduse valdkonda 2020. aastaks investeering summas 85 000 eurot – Paide Sookure Lasteaia 2. korruse põrandate osaline vahetus ning kunstiruumi remont.

Puntki 6.4.3 „Investeerimistegevus" lisatud elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonda 2021. aastaks investeering summas 100 000 eurot – Roosna-Alliku katlamaja rekonstrueerimiskulude omafinantseeringu katteks

Punkti 6.4.3. „Investeerimistegevus" lisatud majanduse valdkonda aastateks 2020 kuni 2021 linna üldplaneeringu koostamine (sealhulgas keskkonnamõjude strateegiline hindamine) kokku summas 120 000 eurot.

 • Kehtestas Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra, vt lähemalt lk 3
 • Volitas Paide Linnavalitsusele korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 sätestatud ülesande täitmise (öisel ajal müra ja valgusefektide (nt ilutulestiku) kasutamise lubade väljastamine)
 • Otsustas osaleda liikmena mittetulundusühingus Uus Ruum, mis on avalikes huvides tegutsev organisatsioon Paide linnas. Ühingu eesmärk on luua head ja atraktiivset avalikku ruumi, mis looks kogukondlikku aktiivsust, inimeste vahelist suhtlust ja inspiratsiooni loominguks.
 • Tunnistas kehtetuks määrused „Müügipileti hinna kehtestamine" ja „Paide Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2015–2017, visioon aastani 2020".
 • Garanteeris projekti „Roosna-Alliku katlamaja rekonstrueerimine ja laiendamine" omafinantseeringu summas kuni 100 000 eurot aastatel 2021-2022.
 • Omandas Mäeküla-Sargvere kergliiklustee L2 katastriüksuse (katastritunnus 56701:001:0316, pindala 803 m²) hinnaga 224,84 eurot.
 • Omandas Mäeküla-Sargvere kergliiklustee L5 katastriüksuse (katastritunnus 56701:001:0355, pindala 3 186 m²) hinnaga 892,08 eurot.
 • Otsustas esitada Vabariigi Valitsusele taotluse Paide linnas asuva kinnistu, Pärnu-Rakvere tee 5 (katastritunnus 56601:008:0004, pindala 160633 m²) jagamiseks vastavalt AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud 100 tamme allee maastikuarhitektuursele projektile.
 • Nõustus osaühingu Rebruk Farm keskkonnakompleksloa nr 205068 muutmisega vastavalt keskkonnakompleksloale nr 205068.
 • Palus Paide Linnavalitsusel ametiasutusena esitada Keskkonnaministeeriumile taotlus loa saamiseks Paide linna omandis oleva Staadioni tn 4 kinnistu (registriosa nr 2814636, katastritunnus 56601:004:0118, ühiskondlike ehitiste 100%, pindala 23 300 m²) otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Sihtasutusele Paide Spordikeskus jalgpallistaadioni rajamiseks.
 • Omandas katastriüksused Salu, Niidu ja Lõokese tänaval ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trasside projekteerimiseks liitumispunktide rajamiseks.
 • Kehtestas alates 1. oktoobrist 2019 ametiasutuse Paide Linnavalitsus struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning jaotuse ameti- ja töökohtadeks ning täiendades Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakonna struktuuriüksust 0,6 linnaarhitekti ametikohaga, et tagatud oleks selle ametikoha ülesannete väga heal tasemel ja kiirem täitmine.
 • Valis linna aukodanikuks Kersti Sarapuu ning vapimärkide saajateks Tiina Larveni ja Kurt Ehrnsteni
 • Kuulas ära revisjonikomisjoni Paide Muusika- ja Teatrimaja kontrolli tulemused