« Tagasi

Paide linnavolikogu 20.04.2017 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • esimese lugemise läbis Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035
 • kehtestas määruse "Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord"
  Noorsootöö seadus sätestab valla- või linnavolikogu ülesanded noorsootöö korraldamisel ning kohustab volikogu kehtestama ja kinnitama noorte projektlaagrite pidamise korra ja projektlaagrite pidamiseks loa andmise korra. On oluline, et noortelaagrite tegevus on pideva järelevalve all ja selgelt reglementeeritud. Noorsootöö seadusega on sätestatud tingimused laagripidajatele, laagrikeskkonnale ja personalile. Antud määrus kehtestab reeglid ja tingimused noortele projektlaagrite läbiviimiseks Paide linna haldusterritooriumil.
 • kehtestas määruse "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Paide linnas"
  Riigieelarve tasandus- ja toetusfondist on omavalitsuste üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivatele õpilastele ettenähtud koolilõuna toetus 0,78 senti toidupäeva eest. Kool toidupäeva tegelik maksumus on Paide linna koolides 1,30 eurot. Riigitoetuse ja tegeliku maksumuse vahe 0,52 senti on seni kinni maksnud lapsevanem. Paide linn ainuke omavalitsus Järvamaal, kus osa lapse koolilõuna kuludest tasub lapsevanem. Paide linna 2017. aasta eelarvesse on koolilõuna kulude katteks arvestatud 39 434 eurot, et katta alates 1. septembrist riigieelarvest saadava koolilõuna toetuse ja tegeliku maksumuse vahe linna eelarve vahenditest. Kokku õpib Paide linna üldhariduskoolides päevases õppes 987 last.
 • otsustas võõrandada otsustuskorras tasuta sihtasutusele Ajakeskus Wittenstein projekti „Ajakeskus „Wittenstein" rajamine Paide Vallimäele" raames Paide linnale soetatud vara
 • otsustas keelduda korteriühistute Mündi 29 ja Mündi 31 kortermajade vaheliste erateede avalikku kasutusse võtmisest
  Märtsis 2016 esitas OÜ Paide Elamuhooldus Paide Linnavalitsusele avalduse eratee andmiseks avalikku kasutusse seoses sellega, et korteriühisuse Aasa 15 ning korteriühistute Mündi 29 ja Mündi 31 kortermajade vahelisi erateid kasutavad intensiivselt Aasa 17 asuvate garaažibokside omanikud. Põhjenduseks toodi, et liikluskoormus nendel teelõikudel on suur ning sellest tulenevalt kaasneb sõitmisega tee lagunemine, tolm ja müra. Avalduses paluti, et Paide Linnavalitsus võtaks kinnistuid läbivate erateede lõigud avalikku kasutusse ja kannaks teehoiu korraldamise kulud.
  Linnavalitsuse vastuskirjas selgitati, et linnal puudub põhjendatud huvi erateede avalikku kasutusse võtmiseks, kuna kortermajade vahetus läheduses ei asu ühtegi linnale olulist avalikku huvi omavat objekti. Linnavalitsus selgitas, et kortermajade olukorda aitaks lahendada eelkõige asjaõigusseadusest tulenevalt naaberkinnisasjade omanikega teeservituudi seadmise lepingu sõlmimine. Paide Linnavalitsus palus kokku kutsuda ümarlaud, Aasa tn 17 garaažiomanikega läbi rääkida ning kokku leppida teeservituudi seadmise tingimustes.
  OÜ Paide Elamuhooldus andis erateede avalikku kasutusse määramise teema edasi menetlemiseks lepingulisele esindajale Bene Est Law Office. OÜ Paide Elamuhooldus lepinguline esindaja Bene Est Law Office esitas 10.05.2016 Paide Linnavalitsusele kirja täiendavate seisukohtadega Mündi 29, Mündi 31 ja Aasa 15 kortermajade vaheliste erateede avalikku kasutusse võtmise vajalikkusest.
  Käesoleval ajal tegeleb korteriühisuse Aasa 15 haldamise küsimustega Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, keda ei esinda enam Bene Est Law Offic. Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ esindab ennast juriidilistes küsimustes ise ja on võtnud OÜ Paide Elamuhoolduse poolt Aasa 15 eratee avalikku kasutusse andmise avalduse tagasi. Samuti andis Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ linnavalitsusele teada, et soovib Aasa 15 eratee olukorda lahendada teeservituudi seadmise teel.
 • võttis vastu Paide Muusikakooli põhimääruse
 • kuulas ära Paide politseijuhi Margus Toomsalu ettekande politseitöö korraldusest alates 1. mai 2017 ning alates 1. jaanuar 2018
 • kuulas ära Arvamusfestivali korraldaja Maiko Kesküla ettekande plaanist suurendada Paide Keskväljaku jalakäijate ala kuuks ajaks kuni festivali toimumiseni välja.