Paide linnavolikogu 20.06.2019 istungi päevakord ja ülekandelink

Veebiülekannet saab jälgida siit:
http://boom.babahh.com/landing/b/89


Paide linnavolikogu 20.06.2019 istungi päevakord

1. Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 (1. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja (kõikidesse komisjonidesse)

2. Paide linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: linnapea P. Värk / K. Kört
Kaasettekandjad: revisjonikomisjoni esimees A. Aasma
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

3. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 68 „Madala sissetulekupiiri ja Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

4. Vaideotsus
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

5. Jäätmekäitluskoha määramine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

6. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras AS-le Paide Vesi
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

7. Omafinantseeringu tagamine sademeveesüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

8. Linnavara võõrandamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

9. Ringtee 3 ja Ringtee 3a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

10. Staadioni tn 2 ja Staadioni tn 4 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

11. Mäeküla-Sargvere kergliiklustee L1 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

12. Mäeküla-Sargvere kergliiklustee L3 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

13. Mäeküla-Sargvere kergliiklustee L4 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

14. Mäeküla Nurga kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

15. Paide linna kinnistule ajutiselt paigaldatava asfalditehase aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa-ala tasuta otsustuskorras kasutusse andmine Verston OÜ-le
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

16. Iva tänav T3 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

17. Regionaalarengu komisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

18. Linnavalitsuse informatsioonid