Liikluspinna ruumikuju muutmine

Paide Linnavolikogu võttis 21. märtsil 2019 vastu otsuse nr 17 „Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu kehtestamine", mille eesmärgiks on rajada Aasa tänava piirkonnas asuvatele kinnistutele juurdepääs avalikult/kohalikult teelt, määrata ala liikluskorraldus (sh parkimiskorraldus) ja servituudid ning olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajadus. 

Selleks, et lahendada planeeritava ala juurdepääsuprobleemid, teeb käesolev planeering ettepaneku Paide linna munitsipaalomandis oleva avaliku linna tänava, Aasa tänava, pikendamiseks Aasa tn 5 kinnistust (katastritunnus 56601:006:1140) kuni Paadi alajaamani (katastritunnus 56601:006:1270).

Tutvu ruumikuju muutmise eelnõuga SIIN