« Tagasi

Paide linnavalitsus algatas Mäeküla Kaupluse ja Rammuli kinnistute detailplaneeringu

Paide Linnavalitsus algatas 23. märtsil korraldusega nr 147 Mäeküla Kaupluse ja Rammuli kinnistute detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH jäeti algatamata, kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Planeeringuala suurus on u 1,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ruumiline terviklahendus kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone, vedelkütuse tankla ning neid teenindavate rajatiste rajamiseks ja krundipiiride muutmiseks. Kavandatakse laiendada olemasolevat kauplusehoonet ning tanklale rajada maa-alused kütuse ja vedelgaasi mahutid. Kavandatud tegevus sobib üldplaneeringus toodud eesmärkidega.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on R&R Real Estate OÜ. Detailplaneeringu korraldajaks ja kehtestajaks on Paide Linnavalitsus (Keskväljak 14, Paide linn, e-post paide@paide.ee).

Kuna tegu on C-kategooria ohtliku ettevõttega, tuleb detailplaneeringu koostamise käigus koostada asjakohane riskianalüüs ning kirjeldada meetmeid, mida on vajalik võtta suurõnnetuse välitimiseks ja selle tagajärgede piiramiseks inimese tervisele ja keskkonnale.

Korraldus