« Tagasi

Paide linnavolikogu 18.02.2016 istungi kokkuvõte

Avatud mikrofon

  1. Peeter Saldre
  2. Viktor Kasak
  3. Ilmar Koppel esitas umbusaldusavaldused linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmetele Viktor Kasakule, Mihhail Feštšinile ja Andres Müürsepale
  • Kinnitas kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks.

01. jaanuaril 2016 jõustus uus sotsiaalhoolekande seadus. Kuni 31.detsembrini 2015 kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste määrused tuleb viia 01. jaanuaril 2016 kehtima hakanud sotsiaalhoolekande seadusega  kooskõlla hiljemalt 01. aprilliks 2016.

Võrreldes seni kehtiva määrusega käesolevas määruses sisulisi muudatusi ja piirmäärasid tõstetud ei ole. Muudetud on ainult preambulis olev viide määruse andmise alusele.

  • Kinnitas Paide linna eelarvest makstavate toetuste piirmäärad:

Lapse sünnitoetuse määr 400 eurot.
Esimest korda kooli mineva lapse koolitoetuse suurus 100 eurot.
Õppetoetuse taotlemise piirmäär on 180 eurot pereliikme kohta (senine piirmäär 150)
Toitlustustoetuse taotlemise piirmäär on 180 eurot pereliikme kohta (senine piirmäär 150)
Määruse vastuvõtmisega suurendati õppe- ja toitlustustoetuse piirmäära 30 euro võrra. Teiste toetuste piirmäärad jäid samaks.

Määrus jõustub 01. aprillist 2016.

  • Paide linna koolivõrgu ümberkorraldamine.

Paide linnavolikogu otsustas lõpetada Paide Gümnaasiumi ja Paide Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmetes õppetöö alates 31.augustist 2018 ning alates 01. septembrist 2018 jätkata põhihariduse andmist Paides kahes põhikoolis.

  • Pearaha suurused Paide linna laste ja noorte treening- ja võistlusspordialase tegevuse toetamiseks 2016. aastal.

Paide linnavolikogu otsustas kinnitada Paide linna laste ja noorte treening-ja võistlusspordialase tegevuse toetamiseks 2016. aastal alljärgnevad pearaha suurused:

1) I grupp laps/noor, kes osaleb Eesti meistrivõistlustel                         226 eurot aastas
2) II grupp laps/noor, kes tegutseb spordiklubis,
    kuid ei osale Eesti meistrivõistlustel                                                  166 eurot aastas

  • Maa taotlemine Paide linna munitsipaalomandisse.

Paide linnavolikogu otsustas taotleda Paide linna munitsipaalomandisse Paide linnas asuv, ligikaudu 760 520 m² suurune terviseraja ning haljasala-parkmetsa alune maa-ala Pärnuvälja tn 21. Kõnealuse maa-ala munitsipaliseerimine on oluline kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks. Maa-alal asub matkaraja ja haljasala-parkmetsa alune maa. Terviserada on juba aastaid olnud kasutuses loodusõpperajana nii lasteaialastele kui ka kooliõpilastele. Samuti saavad seda ca 6 km pikkust rada kasutada linnakodanikud jalutamiseks ja tervisespordi harrastamiseks. 

  • Kohanime määramine.

Paide linnavolikogu otsustas määrata Paide linnas  Soo ja Kure tänavate piirkonnas asuvale liikluspinnale kohanimeks Kanarbiku tänav. Kõnealune liikluspind oli enne kohanime määramist tuntud paralleeltänavana ja selle tänava äärde jäävate maaüksuste aadressid olid praktikas adresseeritud Kure tänavanime järgi (Kure tn 4, Kure tn 6 ja Kure tn 8). 

7.      Paide linnas, Rüütli tn 40 asuva vallasasja ja sellel paikneva vallasvara sundvõõrandamise taotluse esitamine.

Paide linnavolikogu otsustas taotleda Paide linnas, aadressil Rüütli tn 40 asuva vallasasja (ligikaudne pindala 2864 m²) ja sellel asuva eraisikule kuuluva vallasvara sundvõõrandamist Paide linnale. Sundvõõrandamise eesmärgiks on võõrandada Rüütli tn 40 vallasasi ning sellel paiknev vallasvara, et kõrvaldada seeläbi ümbrust kahjustav ja varisemisohtlik ehitis, mis kujutab endast ohtu nii lähedal asuvatele naaberkinnistutele kui ka teistele kõrvalistele isikutele. 

8.      Loa andmine riigihanke hankemenetluse läbiviimiseks.

Paide linnavolikogu otsustas lubada Paide linnavalitsusel viia läbi riigihanke hankemenetlus Paide linnavalitsuse, linna hallatavate asutuste ja linna poolt asutatud sihtasutuste (sihtasutus Paide Haldus, sihtasutus Paide Spordi- ja Tervisekeskus, sihtasutus Ajakeskus Wittenstein) kuni järgneva nelja majandusaasta (s.o 2016, 2017, 2018 ja 2019. aasta) aruannete audiitorteenuse osutamiseks audiitori leidmiseks ja kümne tunni ulatuses audiitori konsultatsiooniteenuse osutamiseks Paides.