« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

 

Paide linnavalitsus osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kolmandas taotlusvoorus, mille raames kohandatakse erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. 

Projekti eesmärk on  tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek ja väheneb abistajate hoolduskoormus.

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja sellekohane kehtiv otsus.

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:

1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;

2) hügieenitoimingute parandamiseks;

3) köögitoimingute parandamiseks.

Rahandusministeeriumi poolt on kindlaks määratud, et kolmandas taotlusvoorus on Paide linnale määratud toetuse suuruseks 16 554 eurot. Kohandatakse vähemalt kahe inimese eluase.

Eluruumi kohandamist on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne ja alaline elukoht on Paide linn. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.

Taotlusi eluruumide kohandamiseks saab esitada alates 15. mai - 13. juuni 2020 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil paide@paide.ee või paberkandjal postiaadressil Keskväljak 14, 72711 Paide. Taotlust saab esitada ka sotsiaalosakonnas kohapeal. Taotluse blankett on kättesaadav Paide linna koduleheküljel ja linna teeninduskeskuses aadressil Pärnu tn 3.

Taotluse kohustuslikud andmed: 

1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number ja e-posti aadress;

2) taotleja esindaja ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number ja e-posti aadress;

3) andmed eluruumi omandi vormi kohta (omand, pereliikme omand, kaasomand, pereliikmete kaasomand, kasutuses lepingu alusel);

4) eluruumi omaniku/kaasomaniku/kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta;

5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;

6) kohandamise liik (esimesele korrusele viiva platvormtõstuki paigaldamine, laetõstuki paigaldamine, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukseava kohandus, korteri välisukseava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, WC-poti vahetus,  käsipuude paigaldus, muu); 

7) otsuse kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga, tähitud kirjaga, suulise teavitusena).

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:  

1) lubab töödelda oma isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;

2) kohandatav eluruum on tema  tegelik elukoht;

3) on nõus tasuma kohandamise tööde eest osas, millest kohandamistööde tegelik maksumus ületab linnaeelarve vahenditest tasutava summa;

4) on esitanud tõesed andmed. 

Nõetele vastavate taotluste sisuliseks kontrolliks teostab Paide linnavalitsuse kontaktisik kodukülastuse taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks.

Kohanduse saajate nimekirja koostamisel lähtutakse:

1) isiku puudest tulenevatest vajadustest;

2) asjaolust, kas eluaseme kohandamise tulemusena isiku iseseisev toimetulek paraneb;

3) hoolduskoormuse vähenemisest.

AVALDUS

Lisainfo:

sotsiaaltöö spetsialist Marit Leppoja tel: 383 8612; 5837 6056; e-post marit.leppoja@paide.ee