« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse sekretär

 

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi sekretäri ametikohale. 

 • Konkursi tähtaeg: 23.12.2019
 • Asukoht: Paide linn
 • Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu
 • Valdkond: asjaajamine ja dokumendihaldus

Sekretäri peamised ametiülesanded:

 • Ametiasutuse asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine ning sellega seonduvate toimingute teostamine
 • Dokumendihaldussüsteemi Delta administraatori ülesannete täitmine, töötajate nõustamine Delta kasutamisel
 • Rahvastikutoimingute teostamine (sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine, rahvastikuregistri toimingud jm)
 • Toimingute tegemine erinevates andmekogudes
 • Asutuse asjaajamistoimikute sisseseadmine, toimikute pidamine ning asjaajamisperioodi lõppedes arhiveerimiseks esitamine
 • Koostöös osakondadega dokumentide loetelu koostamine ja täiendamine
 • Nõupidamiste ja koosolekute ettevalmistamine ja teenindamine, külaliste vastuvõtmine, vajadusel protokollimine
 • Vajadusel õigusaktide eelnõude ettevalmistamine
 • Linna üritustel osalemine abistavas rollis ja linnapea vastuvõttude ettevalmistamine
 • Ametiasutuses toimuvate ürituste läbiviimiseks saalide kasutamise korraldamine

 

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskeriharidus ja ametialane ettevalmistus või kutsekeskharidus
 • orienteerub seadustega linna pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte
 • suudab vähese juhendamisega koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • suudab asendada teist teenistujat
 • valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt
 • omab head sõnalise eneseväljendamise oskust
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase
 • omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet ning pingetaluvust
 • omab perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse tunnistust perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuse piires (või valmisolekut vastava eksami sooritamiseks)             

Vajalik eelnev töökogemus dokumendihaldussüsteemiga Delta (või mõne muu dokumendihaldussüsteemiga).

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meie töötajatele makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 23. detsembriks 2019 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Sekretär". Lisainfot saab küsida linnasekretärilt Nellika Valderilt tel 383 8624 või 503 5410