Avalik konkurss linnamajandusosakonna juhataja ametikohale

Saa osa armsa väikelinna muutumisest Eesti kõige edumeelsemaks väikelinnaks. Paide ei ole lihtsalt linn. Paide on võimalus. Paide on unistus.
Kuidas teha tänasest Paidest parim võimalik Paide?

Saad võimaluse olla teerajaja ning kujundada linna nägu nii neile, kes elavad Paides ja Järvamaal kui neile, kes elavad mujal - olgu siis Eestis, Euroopas või kaugemal.

Konkursi tähtaeg: 07.08.2021
Asukoht: Paide linn
Tööaeg ja tööliik: täiskoht, tähtajatu
Valdkond: linnamajandus
 

Sinu tööülesannete hulka kuulub:

 • koordineerida ja edendada 7-liikmelise meeskonna tööd;
 • osakonna töö korraldamine, sh ametnike teenistuskohustuste õigeaegse täitmise tagamine;
 • arengukavade ja eelarve eelnõu koostamine;
 • linna üldplaneeringu koostamise korraldamine;
 • eelarve täitmise jälgimine ja arvete viseerimine;
 • oma töövaldkonna õigusaktide eelnõude ja lepinguprojektide koostamine;
 • linna investeeringuobjektide projektijuhtimine, sh lähteandmete kogumine ja vajalikud tegevused rahastustaotluste koostamiseks ning igakülgne kaasaaitamine taotluste vormistamisel, positiivse otsuse saanud projektide elluviimine, aruandluse koostamise korraldamine ja dokumentide nõuetekohane arhiveerimine;
 • riigihangete eest vastutamine vastavalt Paide Linnavolikogu poolt kehtestatud hankekorrale, registrikohustuslike riigihangete läbiviimine;
 • linnavalitsuse poolt algatatud ja elluviidavate investeeringuobjektide projektijuhtimine;
 • lepingute täitmise tähtaegade jälgimine, aruandluse koostamise korraldamine;
 • linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonide töös osalemine;
 • linnavolikogu komisjonide töös osalemine komisjoni esimeeste kutsel;
 • osakonna ametnike ametijuhendite koostamine ja arenguvestluste läbiviimine koostöös abilinnapeaga;
 • abilinnapeale ettepanekute tegemine osakonna ülesannete ja teenistujate koosseisu kohta, ametnike teenistusse võtmiseks ning palga, lisatasude ja preemiate maksmiseks;
 • sisekontrolli teostamine;
 • nõustamine valdkonna küsimustes, avaldustele ja teabenõuetele vastamise ja kaebuste lahendamise korraldamine;
 • koostöö korraldamine teiste omavalitsuste, asutuste ning asutusesiseste üksustega.

Sinult ootame:

 • erialast kõrgharidust
 • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha valdkonnas
 • tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmist
 • oskust korraldada struktuuriüksuse juhtimist ja planeerida tööprotsessi
 • omad algatusvõimet ja võimet kavandatud tegevused ellu viia ja vastutada selle eest
 • arvutikasutamise oskust
 • eesti keele oskust C-1 tasemel
 • omad kohusetunnet ja otsustusvõimet, sh suutlikkust võtta vastu otsuseid oma ametikoha piires
 • omad väga head suhtlemis- ja koostööoskust, sh oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel

Tule meile tööle, sest:

 • meil saad ennast teostada, tehes huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd, kus ei hakka kunagi igav;
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ühisüritusi ja teeme tervisesporti;
 • võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist;
 • saad 35 kalendripäeva põhipuhkust ja haigushüvitist alates teisest päevast.
   

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:
Kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, lisaks motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja koopia haridust tõendavast dokumendist ning palgasoov.

Dokumendid esita hiljemalt 7. augustiks 2021 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Linnamajandusosakonna juhataja".

Lisainfot saab küsida abilinnapealt, Siret Pihelgas tel: 518 8123