KAASAV EELARVE

 
Rahvahääletusel 2022 olnud ideed:
 
HÄÄLETUS ON LÕPPENUD
 
 
 IDEEDE ESITAMINE

Ideid saab esitada alates 20. aprillist kuni 20. maini.

Ideed esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile paide@paide.ee.

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Paide linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega vähemalt 6 000 eurot (koos käibemaksuga) ning maksimaalselt kuni 25 000 eurot
 • Võimalusel lisada esitaja valikul foto, kaart, asukoha skeem, näited sarnastest objektidest mujal, idee visand või muu visuaalset hindamist võimaldav vorm
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering
  • peab pakkuma avalikku hüve, soodustama kogukonna koostööd
  • peab olema avalikus kasutuses
  • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele
  • peab valmima menetlusele järgneva eelarveaasta (2023. a) jooksul (idee realiseerib linnavalitsus)

Esitatud idee sisaldab järgmist teavet:

 • idee esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
 • idee märksõna või lause, mis annab edasi idee olemuse ja mille abil on idee tuvastatav kaasava eelarve menetluse vältel;
 • idee eesmärk – millise vajaduse või probleemi see lahendab Paide linna avalikus ruumis või millise uue võimaluse avab, miks on vajalik idee teostamine linnaeelarvest;
 • idee sihtrühm – kes saavad idee elluviimisest enam kasu;
 • idee elluviimise hinnanguline maksumus;
 • idee visuaalne esitlus – esitaja valikul foto, kaart, asukoha skeem, näited sarnastest objektidest mujal, idee visand või muu visuaalset hindamist võimaldav vorm.
 • kinnisasja omaniku eelnev nõusolek idee elluviimiseks temale kuuluval kinnisasjal juhul, kui rajatav investeeringuobjekt ei hakka paiknema Paide linnale kuuluval kinnisasjal

(Üldjuhul peab investeeringuobjekt paiknema Paide linnale kuuluval kinnistul. Erandkorras võib objekti rajada võõrale kinnistu(te)le, kui idee esitamisel esitatakse kinnistu(te) omaniku kirjalik eelnev kokkulepe objekti rajamiseks ja kasutamiseks).

 IDEEDE ESMANE ANALÜÜS JA HINDAMINE

Ideede esmase analüüsi ja hindamise viib läbi komisjon, mille koosseisu kuuluvad linnamajandusosakonna juhataja, linnaarhitekt, finantsosakonna juhataja, kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist, arenduse peaspetsialist ja linnasekretär.

Komisjon analüüsib ja hindab idee vastavust käesoleva määrusega kehtestatud tingimustele, võimalikke kasusaajate hulka, idee teostatavust esitatud eelarve piires, esitatud eelarve läbipaistvust ja kulutuste põhjendatust, teostatud idee mõju linnaruumile. Komisjon võib paluda idee esitajalt lisateavet. Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille eeldatav maksumus ületab käesoleva määruse määrusega kehtestatud maksumust või ei vasta kehtestatud nõuetele või ei ole teostatav muudel asjaoludel. Komisjon sõelub analüüsi ja hindamise käigus välja ideed, mis esitatakse linnaelanike hääletusele.

Hääletamisele esitatavad ideed avaldatakse Paide linna veebilehel ja sotsiaalmeedias ning Paide Linnalehes.

 HÄÄLETUS

Linnaelanike hääletuse kuulutab linnavalitsus välja alates 20. juunist ning hääletus kestab kaks nädalat. Linnaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 20. juuni seisuga Paide linn. Hääletuse viib linnavalitsus läbi elektrooniliselt, hääletamisel identifitseeritakse ennast elektroonilist lahendust kasutades. Linnavalitsus teatab hääletuse väljakuulutamisel aja ja koha, kus saab hääletada paberkandjal.

 IDEE ELLUVIIMINE

Elluviimisele kuulub linnaelanike hääletusel enim hääli saanud idee vastavalt linnavalitsuse korraldusele. Hääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objekti elluviimise korraldab linnavalitsus koostöös idee esitajaga. Toetust leidnud kaasava eelarve objekt viiakse ellu järgmise eelarveaasta, st 2023. aasta jooksul.

 

Kaasavat eelarvet on Paide linnas kasutatud alates 2018. aastast. 

 • 2022. aasta kaasava eelarve elluviimiseks saab ideid esitada perioodil 20. aprill kuni 20. mai.
 • Linnaelanike hääletuse kuulutab linnavalitsus välja alates 20. juunist.
 • Linnaelanike hääletuse kestvus on 14 kalendripäeva.

Kaasava eelarve kord https://www.riigiteataja.ee/akt/426032021017