« Tagasi

Paide linnavolikogu 17.09.2015 istungi kokkuvõte

Volikogu

 • Suunas Paide linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020 teisele lugemisele
 • Otsustas garanteerida  kaasfinantseerimise projektile „EV 100 – Paide Kultuurikeskus (IV etapp)"
 • Otsustas anda OÜ PMT kasutusse Tööstuse tänava parkla alune maa-ala  kuni 01. oktoober 2040
 • Otsustas kehtestada Tööstuse tn 34, Tööstuse tn 32, Karja tn 14, Aiavilja tn 14 ja Aiavilja tänav T4 kinnistute detailplaneering
 • Otsustas seada hoonestusõigus kinnistule aadressiga Paide linn Lai tn 41 (registriosa nr 2152336, katastritunnus 56601:002:0003, pindala 883 m2, sihtotstarve elamumaa) 
 • Otsustas koormata Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks Paide linna munitsipaalomandis olevate transpordimaa sihtotstarbega kinnistutel aadressidega Pärnu tänav, Allika tänav, üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistutel aadressidega Soo tn 16a, ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistutel aadressidega Soo tn 16 ning veekogude maa sihtotstarbega kinnistul aadressiga Joodi sadeveekraav otsuse lisas tähistatud maa-alasid isikliku kasutusõigusega tähtajatult seoses maakaabli ehitamise, omamise ja majandamisega
 • Otsustas taotleda Paide linna munitsipaalomandisse Paide linnas asuv, ligikaudu 87 498 m² suurune haljasala maaüksus Joodi haljasala 3 
 • Otsustas taotleda kuivenduskraavide aluste ja nende teenindamiseks vajalikud maad Paide linna munitsipaalomandisse tagamaks Paide linnas paiknevate kuivenduskraavide säilimise 
 • Otsustas taotleda alljärgnevate munitsipaalomandis olevate tänavate alused Paide linna munitsipaalomandisse:

  Jrk nr

  Tänava nimi

  Tee ligikaudne pikkus (m)

  Maakasutuse

  sihtotstarve

  1

  Kure tänav T2

  83

  Transpordimaa 100%

  2

  Pärna tänav T1

  212

  Transpordimaa 100%

  3

  Pärna tänav T2

  164

  Transpordimaa 100%

  4

  Kanarbiku tänav

  65

  Transpordimaa 100%

 • Otsustas delegeerida Paide linnale kuuluvate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamise otsustamise Paide linnavalitsusele alates 17. september 2015 kuni 31. detsember 2018.a.
 • Otsustas 1. Delegeerida Paide linnast esitatud vee erikasutusloa taotlusele omavalitsuse seisukoha andmine Paide linnavalitsusele.

  2. Delegeerida Paide linnast esitatud jäätmeloa taotlusele omavalitsuse seisukoha andmine Paide linnavalitsusele.

  3. Delegeerida Paide linna territooriumil teostatavate üldgeoloogiliste uurimistööde loa taotlustele omavalitsuse seisukoha andmine Paide linnavalitsusele.

  4. Delegeerida Paide linna territooriumilt esitatud tagatisrahaga pandipakendi väljaspool taotleja teenindusmaa piire vastuvõtmisega nõustumiseks loa andmine Paide linnavalitsusele.

  5. Delegeerida Paide linnast esitatud välisõhu saasteloa taotlusele omavalitsuse organi arvamuse andmine Paide linnavalitsusele.

  6. Delegeerida korraldatud jäätmeveoga seonduvate küsimuste lahendamine (sh jäätmevaldajate informeerimine, korraldatud jäätmeveost vabastuste saamiseks esitatud taotluste menetlemine ja korraldatud jäätmeveost vabastuste andmine) Paide linnavalitsusele.

  7. Delegeerida puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine Paide linnavalitsusele. 
 • Otsustas võtta kingina vastu korteriomand
 • Omistas Paide linna aukodaniku nimetuse Rahvusooper Estonia direktorile Aivar Mäele
 • Otsustas Paide linna vapimärgiga autasustada Paide Masinatehase juhatuse esimeest Jaan Meikupit
 • Otsustas taata Paide linna delegatsioon ajavahemikul 4. – 8. oktoober  2015 Valladolid piirkonda Põhja-Hispaaniasse.
 • Muutis Paide linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu 
 • Muutis Paide linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu 
 • Muutis Paide linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu 
 • Kinnitas alatise keskkonnakomisjoni liikmete koosseisu
 • Kuulas ära arupärimisele vastamise linnapea Siret Pihelgaselt
 • Kuulas ära linnavalitsuse informatsioonid 
 1. Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamisest.
 2. Informatsioon Paide linna haridusvõrgu ümberkorraldamisest.
 3. Paide linna terviseprofiil 2015-2018
 4. Pagulaste vastuvõtust Paide linnas