22.09.23

VOLIKOGU KOMISJONID JA LIIKMED


Keskkonnakomisjon

 • elamumajandus (eluruumid, energiamajandus, soojamajandus, ühisveevärk ja kanalisatsioon);
 • keskkond ja heakord (kalmistu, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
 • korrakaitse (avaliku korra tagamine, avaliku ürituse kord, kasside ja koerte pidamine, põllumajandusloomad);
 • planeerimine (detailplaneering, teemaplaneering, üldplaneering);
 • ehitus;
 • transport ja liiklus (kohanimed ja ruumiandmed, liikluskorraldus, teed, tänavad, ühistransport);
 • maakasutus;
 • külaliikumine (külaseltsid, külavanemad).

Esimees: Aivar- Joel Rikk
Aseesimees: Ilmar Koppel

Liikmed:

 • Tarmo Alt
 • Ott Koobas
 • Elliko Kõiv
 • Harti Paimets
 • Vallo Pleesi
 • Sille Pudel
 • Aular Soon
 • Klaarika Uusmaa
 • Mikk Vissak


Eelarvekomisjon

 • linna arengu planeerimine (eelarvestrateegia, arengukava);
 • eelarve (lisaeelarved, eelarve täitmine);
 • majandus (majandusaasta aruanne, hanked, projektid, varalised kohustused, kohalikud maksud);
 • ettevõtlus (kaubandus, turism, reklaam, toetused);
 • linnaga seotud äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingutega seonduv;
 • linnavara.

Esimees: Alo Aasma 
Aseesimees: Vilina Hange

Liikmed:

 • Priit Põder
 • Kalev Kalmus
 • Peeter Saldre
 • Ain Petrov
 • Ants Hiiemaa
 • Andrus Tull
 • Viljar Pennert
 • Margus Nurmik
 • Siret Pihelgas


Sotsiaalkomisjon

 • sotsiaalhoolekanne (teenused, toetused);
 • tervishoid (esmatasandi arstiabi, terviseedendus, hoolekandeasutused);
 • lastekaitse.

Esimees: Mart Mikson 
Aseesimees: Valeri Ivanov
Liikmed:

 • Tarmo Hints
 • Mihhail Feštšin
 • Katrin Tamm
 • Jüri Kaugerand
 • Ülle Tilga
 • Maria Põllu
 • Ilmar Koppel

 

Haridus- ja kultuurikomisjon

 • haridus (kool, huviharidus, lasteasutus);
 • kultuur (vaba aeg, kultuuriväärtuste kaitse);
 • noorsootöö;
 • sport.

Esimees: Anneli Suits
Aseesimees: Kulno Klein

Liikmed:

 • Margit Udam
 • Rein Paluoja
 • Kristi Rohtla
 • Vello Talviste
 • Eneli Kerro
 • Ründo Mülts
 • Anneli Tumanski

 

Revisjonikomisjon

 • Täidab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ja Paide linna põhimääruses sätestatud ning revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesandeid.

Esimees: Vilina Hange
Aseesimees: Kalle Grünthal

Liikmed: 

 • Valeri Ivanov
 • Veiko Natus
 • Elliko Kõiv
 • Sille Pudel
 • Alo Aasma

 

Komisjonide ülesanded ja pädevus on määratud Paide linna põhimääruses.