Paide linnavolikogu juures tegutsevad komisjonid, tegevusvaldkonnad ja liikmed

Regionaalarengu komisjon
 • elamumajandus (eluruumid, energiamajandus, soojamajandus, ühisveevärk ja kanalisatsioon);
 • keskkond ja heakord (kalmistu, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
 • korrakaitse (avaliku korra tagamine, avaliku ürituse kord, kasside ja koerte pidamine, põllumajandusloomad);
 • planeerimine (detailplaneering, teemaplaneering, üldplaneering);
 • ehitus;
 • transport ja liiklus (kohanimed ja ruumiandmed, liikluskorraldus, teed, tänavad, ühistransport);
 • maakasutus;
 • külaliikumine (külaseltsid, külavanemad).

Esimees: Raivo Raja
Aseesimees: Harti Paimets

Liikmed:

 • Andrus Jakobson
 • Viktor Kasak
 • Are Riistan
 • Elena Sapp
 • Hannes Soonsein
 • Jaanus Tooming
 • Margus Nurmik
 • Mikk Vissak
 • Andres Kivilaid


Eelarvekomisjon

 • linna arengu planeerimine (eelarvestrateegia, arengukava);
 • eelarve (lisaeelarved, eelarve täitmine);
 • majandus (majandusaasta aruanne, hanked, projektid, varalised kohustused, kohalikud maksud);
 • ettevõtlus (kaubandus, turism, reklaam, toetused);
 • linnaga seotud äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingutega seonduv;
 • linnavara.

Esimees: Andres Jalak
Aseesimees: Toomas Agasild


Liikmed:

 • Andrus Tull
 • Ants Hiiemaa
 • Are Riistan
 • Hannes Soonsein
 • Peeter Saldre
 • Anneli Suits
 • Ilmar Koppel
 • Tarmo Alt
 • Priit Põder


Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

 • sotsiaalhoolekanne (teenused, toetused);
 • tervishoid (esmatasandi arstiabi, terviseedendus, hoolekandeasutused);
 • lastekaitse.

Esimees: Andres Müürsepp
Aseesimees: Valeri Ivanov


Liikmed:

 • Ille Laal-Hinrikus
 • Mihhail Feštšin
 • Eha Tasang
 • Kaspar Tammist
 • Kristi Rohtla
 • Ants Leppoja
 • Priit Põder


Hariduskomisjon

 • haridus (kool, huviharidus, lasteasutus);
 • kultuur (vaba aeg, kultuuriväärtuste kaitse);
 • noorsootöö;
 • sport.

Esimees: Margit Udam
Aseesimees: Andres Põllu


Liikmed:

 • Kersti Viilup
 • Kai Kimmel
 • Pille Reinsalu
 • Jüri Kaugerand
 • Janis Tikk
 • Helle Salum
 • Sille Pudel


Revisjonikomisjon täidab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ja Paide linna põhimääruses sätestatud ning revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesandeid.

Esimees: Alo Aasma
Aseesimees: Mart Mikson

Liikmed: Ilmar Koppel, Harti Paimets, Valeri Ivanov

 

Komisjonide ülesanded ja pädevus on määratud Paide linna põhimääruses.