31.10.22

VOLIKOGU KOMISJONID JA LIIKMED


Keskkonnakomisjon

 • elamumajandus (eluruumid, energiamajandus, soojamajandus, ühisveevärk ja kanalisatsioon);
 • keskkond ja heakord (kalmistu, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
 • korrakaitse (avaliku korra tagamine, avaliku ürituse kord, kasside ja koerte pidamine, põllumajandusloomad);
 • planeerimine (detailplaneering, teemaplaneering, üldplaneering);
 • ehitus;
 • transport ja liiklus (kohanimed ja ruumiandmed, liikluskorraldus, teed, tänavad, ühistransport);
 • maakasutus;
 • külaliikumine (külaseltsid, külavanemad).

Esimees: Siret Pihelgas
Aseesimees: Aivar-Joel Rikk

Liikmed:

 • Sille Pudel
 • Laine Hallika
 • Hannes Soonsein
 • Vallo Pleesi
 • Harti Paimets
 • Helle Salum
 • Elliko Kõiv
 • Klaarika Uusmaa
 • Aular Soon


Eelarvekomisjon

 • linna arengu planeerimine (eelarvestrateegia, arengukava);
 • eelarve (lisaeelarved, eelarve täitmine);
 • majandus (majandusaasta aruanne, hanked, projektid, varalised kohustused, kohalikud maksud);
 • ettevõtlus (kaubandus, turism, reklaam, toetused);
 • linnaga seotud äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingutega seonduv;
 • linnavara.

Esimees: Vilina Hange
Aseesimees: Priit Põder

Liikmed:

 • Ain Petrov
 • Peeter Saldre
 • Alo Aasma
 • Margus Nurmik
 • Ilmar Koppel
 • Andrus Tull
 • Kaido Ivask
 • Priit Värk
 • Marge Merisalu


Sotsiaalkomisjon

 • sotsiaalhoolekanne (teenused, toetused);
 • tervishoid (esmatasandi arstiabi, terviseedendus, hoolekandeasutused);
 • lastekaitse.

Esimees: Valeri Ivanov
Aseesimees: Mihhail Feštšin

Liikmed:

 • Kai Kimmel
 • Ülle Tilga
 • Kaspar Tammist
 • Roman Zarovski
 • Katrin Tamm
 • Jüri Kaugerand
 • Mart Mikson
 • Andres Kivilaid
 • Lagle Roo


Haridus- ja kultuurikomisjon

 • haridus (kool, huviharidus, lasteasutus);
 • kultuur (vaba aeg, kultuuriväärtuste kaitse);
 • noorsootöö;
 • sport.

Esimees: Anneli Suits
Aseesimees: Ründo Mülts

Liikmed:

 • Margit Udam
 • Barbi Valdmann
 • Kristi Rohtla
 • Vello Talviste
 • Eneli Kerro
 • Ants Hiiemaa
 • Anneli Tumanski
 • Tarmo Hints
 • Ott Koobas


Revisjonikomisjon

 • Täidab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ja Paide linna põhimääruses sätestatud ning revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesandeid.

Esimees: Kalle Grünthal
Aseesimees: Sille Pudel

Liikmed: 

 • Valeri Ivanov
 • Veiko Natus
 • Janis Tikk
 • Vilina Hange

 

Komisjonide ülesanded ja pädevus on määratud Paide linna põhimääruses.