Huvide konflikti vältimine

Paide Täiskasvanute Keskkooli direktori tehingu tegemisel toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Paide Linnavalitsus otsustas jätta KVS § 11 lõike 3 punkti 5 alusel kohaldamata toimingupiirangu Paide Täiskasvanute Keskkooli direktori ja Enn Lehtpuu vahel töövõtulepingu sõlmimisega.

Korruptsioonivastase seaduse* (edaspidi KVS) § 11 järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. KVS § 2 lõigete järgi on Paide Täiskasvanute Keskkooli (edaspidi PTKK) asutuse juht ametiisik, mistõttu ta peab KVS § 3 lõike 2 punkti 1 alusel pidama kinni tegevus- ja toimingupiirangutest. KVS § 11 lõikest 2 tulenevalt peab ametiisik toimingupiirangu asjaolust viivitamata teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse nimetamise õigusega isikut või organit. PTKK direktor on teavitanud Paide Linnavalitsust toimingupiirangu asjaolust - vajadusest sõlmida töövõtuleping temaga seotud isikuga KVS § 7 järgi. PTKK direktori ülesandeks on Paide Täiskasvanute Keskkooli põhimääruse* § 23 lõike 3 punkti 3 järgi teha kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega. Seega ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks direktori taandamiseks. Kuna direktoril on samuti keelatud anda oma alluvale ülesandeks teha toimingut või otsust tema asemel, siis ei ole võimalik PTKK direktorit asendada, mis tähendab, et huvide konflikti vältimiseks ei ole PTKK direktoril võimalik ennast taandada. 

KVS § 11 lõike 3 punkti 5 alusel on ametiisikul õigus jätta otsuste ja toimingute puhul toimingupiirang kohaldamata, kui ta avaliku ülesande täitmisel tagab asutuse töö korraldamise. Kuna PTKK direktor peab sõlmima töövõtuleping temaga seotud isikuga Paide Täiskasvanute Keskkooli projekti „Teisel ringil targaks Järvamaal 2"  nr  2014-2020.1.06.18-0092 tegevuste läbiviimiseks. Projekti raames esitati hinnapäring kolmele pakkujale ning selle tulemusena oli Enn Lehtpuu pakkumine kõige soodsam. PTKK direktor tagab töövõtulepingu sõlmimisega asutuses töö korraldamise. Eelnevale tuginedes otsustas Paide Linnavalitsus jätta toimingupiirangu kohaldamata, sest vastavat ülesannet saab täita vaid PTKK direktor.

 

Paide Avatud Noortekeskuses töösuhtes toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Paide Linnavalitsus otsustas jätta KVS § 11 lõike 3 punkti 5 alusel kohaldamata toimingupiirangu Paide Avatud Noortekeskuse juhataja ja Reima Nõmmiku vahel 17. novembril 2015. a sõlmitud töölepingu nr NK 2-2/127 lõpetamisel.

Korruptsioonivastase seaduse* (edaspidi KVS) § 11 järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. KVS § 2 sätete alusel on Paide Avatud Noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) asutuse juht ametiisik, mistõttu ta peab KVS § 3 lõike 2 punkti 1 alusel pidama kinni tegevus- ja toimingupiirangutest. KVS § 11 lõikest 2 tulenevalt peab ametiisik toimingupiirangu asjaolust viivitamata teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse nimetamise õigusega isikut või organit. Noortekeskuse juhataja on teavitanud Paide Linnavalitsust toimingupiirangu asjaolust - vajadusest lõpetada iseendaga tööleping Noorte Tugila noorsootöötajana. Noortekeskuse juhataja ülesandeks on Paide Avatud Noortekeskuse põhimääruse* § 4 lõike 3 punkti 4 järgi noortekeskuse töötajatega töölepingute lõpetamine. Seega ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks juhataja taandamiseks. Kuna juhatajal on samuti keelatud anda oma alluvale ülesandeks teha toimingut või otsust tema asemel, siis ei ole võimalik noortekeskuse juhatajat asendada, mis tähendab, et huvide konflikti vältimiseks ei ole noortekeskuse juhatajal võimalik ennast taandada.  

KVS § 11 lõike 3 punkti 5 alusel on ametiisikul õigus jätta otsuste ja toimingute puhul toimingupiirang kohaldamata, kui ta avaliku ülesande täitmisel tagab asutuse töö korraldamise. Kuna noortekeskuse juhataja peab lõpetama iseendaga töölepingu, siis tagab ta sellega asutuse töö korraldamise ja seega otsustas Paide Linnavalitsus jätta toimingupiirangu kohaldamata, sest vastavat ülesannet saab täita vaid noortekeskuse juhataja.

 

* Korruptsioonivastane seadus. RT I, 17.11.2017, 29. – Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017029

* Paide Linnavolikogu 15. veebruari 2018 määrus nr 9 „Paide Avatud Noortekeskuse põhimäärus". – Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/401032018001#para4