11.10.17

Detailplaneeringute algatamise taotlus: doc, pdf

 • Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala (planeeringuala suurus on ca 14 ha) detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 13. oktoobrist 13. novembrini kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringuga kavandatakse alale piimatöötlemistehas. Planeeritud on liitumine ühisveevärgi-, kanalisatsiooni- ja kaugküttetrassidega. Juurdepääsud alale on Mündi ja Raudtee tänavatelt, uusi tänavaid ei kavandata. Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 14. novembril 2017 kell 16.00. 
  Detailplaneeringu algatamise otsus
  Kaitseministeeriumi seisukoht lähteseisukohtadele
  Terviseameti seisukoht lähteseisukohtadele
  Maa-ameti seisukoht lähteseisukohtadele
  Maavanema seisukoht lisakooskõlastuste osas

  UUS! Eskiisprojekt (paberkandjal saab dokumentidega tutvuda ka Paide linnavalitsuse sekretäri juures Pärnu tn 3)
  Kontaktvööndi analüüs
  Olemasolev olukord
  Eskiis
  Tehnovõrkude liitumisskeem
  Seletuskiri
  Lisad

 • Paide Linnavalitsus teatab, et on algatanud Paide Linnavolikogu 21.septembri 2017 otsusega nr 41 Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu koostamise ja jätnud sama otsusega algatamata Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Aasa tänava piirkonna kinnistutele juurdepääs avalikult/kohalikult teelt, määrata ala liikluskorraldus (sh. parkimiskorraldus) ja servituudid ning olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajadus. Planeeringus tuleb teha ettepanek alale piirkonda teenindava avaliku mänguväljaku planeerimiseks, lahendada alal sademevee ärajuhtimine ning teha ettepanek Aasa tn 4, Aasa tn 7 ja Aasa tn 9 kinnistute vahele jääva reformimata riigimaa kruntimise ja kasutamise sihtotstarbe osas. KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt olulist keskkonnamõju

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled on :
  Koostamise algataja ja korraldaja on Paide Linnavalitsus (kontaktisik Marje-Ly Rebas, marje-ly.rebas@paide.ee, tel 5082373). Koostaja selgub hankemenetluse käigus. Kehtestaja on Paide Linnavolikogu (tel 383 8604, ulvi.vurmer@paide.ee)

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn) ning Paide linna kodulehel www.paide.ee.
  Otsus

 • Paide Linnavalitsus teatab Pärnu 6 ja Suur-Aia 5//7 kinnistutel kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks ja liikluskorralduse täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest. Taotluse järgi soovitakse hoonestusala suurendada 10% ja muuta ehituslikke tingimusi (hoone tuleohuklassi). Seoses hoonestusala muutumisega täpsustatakse ka ala liikluskorraldus.

  Taotlusega ja projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) kuni 22. oktoobrini 2017, sama kuupäevani saab Paide Linnavalitsusele esitada ka ettepanekuid ja vastuväiteid. Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata kuid kui ettepanekuid ja vastuväiteid esitatakse, toimub avalik istung 30. oktoobril 2017 kell 10.00 Paide raekojas (Keskväljak 14).

Taotlus
Projekteerimistingimuste eelnõu
Väljavõte eskiisist

 • Paide Linnavalitsus lõpetas 11. septembri 2017 korraldusega nr 377 Paide linnas Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 32a kinnistute ning neist Laia tänava poole jääva reformimata riigimaa detailplaneeringu koostamise . Detailplaneeringu koostamise lõpetamist taotles kinnisasja omanikuna Metsamaahalduse AS, kes ei soovi detailplaneeringu menetlemist jätkata.
  Korraldus

 • Paide Linnavolikogu algatas 17. augustil 2017 otsusega nr 28 detailplaneeringu Paide linnas Aia tänava kruntidest loodesse jäävale alale tänava rajamiseks ning otsustas algatamata jätta keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärgiks on tagada kõigile Aia tänava kinnistutele juurdepääs avalikult teelt, anda ehitusõigus uue tänava, vee- ja kanalisatsioonitrasside ning tänavavalgustuse rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha, ala hõlmab Aia tänava kinnistud ning ala Aia tänava kinnistutest Reopalu jõeni. Enne planeeringu koostamist tuleb koostada maa-ala topogeodeetiline mõõdistus. Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn).
  Otsus
  KKA seisukoht lähteseisukohtadele

 • Paide Linnavolikogu tunnistas 17. augusti 2017 otsusega nr 31 osaliselt (Pärnu tn 112a kinnistu osas) kehtetuks Paide linna Pärnu tn 112 kinnistu detailplaneeringu. Osaliselt kehtetuks tunnistamist taotles Pärnu tn 112a kinnistu omanik põhjusel, et ei soovi kehtivat detailplaneeringut planeeringus toodud tingimustel ellu viia.
  Otsus

 • Paide Linnavolikogu kehtestas 17. augustil 2017 otsusega nr 30 Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu laia tänava poolsesse ossa tervisekeskuse hoone rajamine, Laia tänava ääres asuva parkla ümberehitamine ning haigla A-korpuse laiendamine EMO-t teenindava juurdeehitise võrra. Detailplaneeringu elluviimisega paraneb eeldatavalt tervishoiuteenuste kvaliteet ning ala liikluskorraldus, kultuurilist mõju või mõju looduskeskkonnale eeldatavalt ei ole.
  Otsus
  Lisad
  DP projekt
  Otsuse lisa
   
 • Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

  Paide Linnavolikogu kehtestas 15. juunil 2017 otsusega  nr 25 Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Paide tehisjärve äärse ala kui aastaringse puhkamise koha planeerimine, täiendavate sportimis- ja puhkamisvõimaluste loomine. Detailplaneeringuga muudetakse Paide linna üldplaneeringut (vähendatakse ehituskeeluvööndit spordiväljakut teenindava hoone, välijõusaali, veelaua trossliini ja tehiskünka rajamiseks). Planeeringu elluviimisel ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
  Otsus
  Asukohajoonis
  Funktsionaalsed seosed
  Olemasolev olukord
  Joonis
  Tehno
  Servituudid
  Illustratsioon
  Lisad
  Seletuskiri

 • Paide Linnavolikogu tunnistas 19. mail 2016 otsusesga nr 27 osaliselt (Raudtee tn 1 kinnistu osas) kehtetuks Paide linna kvartali nr 50 osa-ala detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistamist taotlesid Raudtee tn 1 kinnistu omanikud. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

  Otsus