3.05.17

Detailplaneeringute algatamise taotlus: doc, pdf

 

 

 • Paide Linnavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest Jaama 7 ja Jaama 9 kinnistutele abihoone püstitamiseks ja kinnistute vahelise piiri muutmiseks projekteerimistingimuste andmiseks. Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse lammutada Jaama 5, Jaama 7 ja Jaama 9 kinnistute põhjaosas asuvad kuurid, ehitada nende asemele Jaama 7 ja Jaama 9 kinnistutele uus abihoone ning muuta Jaama 7 ja Jaama 9 kinnistute vahelist piiri. Alal kehtib 26.oktoobril 1995 kehtestatud „Paide linna Tööstuse tänava ja Ruubassaare tee vahelise ala (kv. nr 42, 43 ja 45) detailplaneering". Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi, elamu teenindamiseks vajaliku ehitise asukohta ja planeeringuala krundijaotust. Projekteerimistingimuste taotlusega ja eelnõuga saab tutvuda 4.-18. maini 2017 tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3 hoones). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab linnavalitsusele esitada kuni 18. maini 2017. Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

  Taotlus
  Eelnõu

 • 19.04.2017-03.05.2017 tööajal toimub Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.

  Paide Linnavolikogu võttis 23.märtsi 2017 otsusega nr 15 Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastu. Planeeringuala suurus on 3,6 ha ning see piirneb Pärnu, Tiigi, Lai ja Kivimurru tänavatega ning Pärnu tn 55, Pärnu tn 57 ja Pärnu tn 59 kinnistutega. Planeeringu eesmärk on kinnistu Laia tänava poolsesse ossa Paide Tervisekeskuse hoone (ehitisealune pind kuni 850 m2, 2-3 korrust) rajamine, Laia tänava ääres asuva parkla ümberehitamine ning kinnistu Pärnu tänava poolses osas asuva A-korpuse hoone laiendamine EMO-t teenindava juurdeehituse (ehitisealune pind kuni 350 m2, 1-2 korrust) võrra. Detailplaneeringus tehakse ettepanek Laia ja Tiigi tänavate rekonstrueerimiseks. Detailplaneeringus  tehakse ettepanek korrigeerida Laia tänava ja Pärnu tn 53llTiigi tn 8 kinnistu vahelist piiri. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Paide linna üldplaneeringuga.

  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.aprillist kuni 3.maini 2017 tööajal Paide linnavalitsuse hoones ( Pärnu tn 3). Kuni 3.maini saab Paide Linnavalitsusele (aadressil Pärnu tn 3, 72711 Paide või e-posti aadressil paide@paide.ee) esitada kirjalikke arvamusi.

  Otsus
  Lisad
  DP projekt
   
 • 14.02.2017-3.03.2017 toimub Paide Linnavalitsuses Mündi tn 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine. Mündi tn 8 on

  35449 m2 kinnistu, millel kehtib 9.veebruaril 2015 kehtestatud "Mündi tn 8 (endise Pikk tn 42) kinnistu detailplaneering". Taotluse kohaselt soovitakse, tuginedes ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2, kehtivas detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendada ca 2% ulatuses eesmärgiga laiendada katlamaja-töökoda. Eelnõus tehakse ka ettepanek Paide Linnavalitsuse 7.juuni 2016 korraldus nr 260 „Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine" kehtetuks tunnistada.

  Mündi tn 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõuga ja taotlusega saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) ja ehitisregistris. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab linnavalitsusele esitada kuni 3. märtsini 2017.

  Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

  Projekteerimistingimuste taotlus
  Mündi 8 detailplaneeringu muutmine

 • Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneering

  Paide Linnavolikogu jättis 23.märtsi 2017 otsusega nr 14 algatamata Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja võttis detailplaneeringu vastu. KSH jäeti algatamata, kuna lähtudes KSH eelhinnangust ning keskkonnaameti seisukohast ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub linna kodulehel ja Paide Linnavalitsuse hoones ( Pärnu tn 3, II korrus) 15.aprillist kuni 16.maini 2017, sama kuupäevani saab linnavalitsusele esitada kirjalikke arvamusi. Planeeringuala suurus on 17,8 ha ning see piirneb Järve tee, Paide-Mündi-Mäeküla tee, Allika ja Kalda tänavate, Opmanisaare, Jõekääru ja Allika 8 kinnistutega. Planeeringu eesmärk on Paide tehisjärve äärse ala kui aastaringse puhkamise koha planeerimine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Paide linna üldplaneeringut (vähendada ehituskeeluvööndit). Alale planeeritakse rannahoone, rannajalgpalliväljak, karavaniparkla, peo- ja kogunemisplats, välidušš ja joogiveevõtukoht, tehisjärve peale veelaua trossliin ja terviseradade võrgustik.  Strateegilise planeerimisdokumendi kehtestaja on Paide Linnavolikogu, algataja ja koostamise korraldaja Paide linnavalitsus (Pärnu tn 3, 72711 Paide, tel 3838600, paide@paide.ee), planeeringu koostaja Kobras AS (Riia 35, 50410 Tartu, tel. 7300310, teele@kobras.ee).

  Otsus
  Detailplaneeringu lisad
  Seletuskiri
  3D joonis
  Joonis 1 - asukoht
  Joonis 2 - funktsionaalsed seosed
  Joonis 3  - olemasolev olukord
  Joonis 4  - põhijoonis
  Joonis 5 - tehno
  Joonis 6 - servituudid

   

 • Paide Linnavolikogu tunnistas 19. mail 2016 otsusesga nr 27 osaliselt (Raudtee tn 1 kinnistu osas) kehtetuks Paide linna kvartali nr 50 osa-ala detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistamist taotlesid Raudtee tn 1 kinnistu omanikud. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

  Otsus