7.11.19

Kontakt:

Linnaarhitekt Gerli Reiman
Paide linnavalitsus
383 8632
534 71041
gerli.reiman@paide.ee

 

Detailplaneeringute algatamise taotlus: doc, pdf

 • UUS! Paide Linnavalitsus algatas OÜ Mapri Ehitus taotluse alusel avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Prääma tee 11 krundi osa-ala detailplaneeringu täpsustamiseks. Projekteerimistingimustes  muudetakse detailplaneeringus Prääma tee 11c krundile kavandatud  liikuskorralduslikku- ja haljastuse lahendust. Kinnistule soovitakse lisaks kavandada autopesula rajamise võimalus krundi Paide-Rakvere-Sõmeru põhimaantee poolsele küljele.

  Taotluse, asendiplaani ja projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 8. novembrist kuni 22. novembrini 2019 Paide Linnavalitsuses tööajal ja Paide linna kodulehel. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab Paide Linnavalitsusele esitada ettepanekuid või vastuväiteid kuni 22. novembrini 2019. Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata kuid kui esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub avalik istung ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks 27. novembril 2019 kell 11.00 Paide linnavalitsuse hoones (Pärnu tn 3).

  Projekteerimistingimuste  taotlus
  Asendiplaan
  Projekteerimistingimuste eelnõu

 • UUS! Paide Linnavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Paide linnas Tööstuse tn 15a kinnistule veeldatud maagaasi seadme projekteerimiseks. Taotluse, projekteerimistingimuste eelnõu ning lisamaterjalidega saab tutvuda Paide linna kodulehel 25. oktoober kuni 07. november 2019. Ettepanekud ja vastuväited palume saata postiga või e-kirja teel paide@paide.ee  07. novembrini 2019 (k.a).

  Avalik istung nende arutamiseks  toimub 11. novembril kell 11.00 Paide raekojas (Keskväljak 14).

  Projekteerimistingimused
  Taotlus
  Asendiplaan
  Riskianalüüsi kokkuvõte

 • UUS! Paide Linnavalitsus teatab Mäeküla Nurga kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust 12. november kuni 11. detsember 2019 linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korrus). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Paide linnas Mäekülas Nurga kinnistule ruumilise terviklahenduse loomine toitlustus- ja teenindushoone, vedelkütuse tankla, autode selvepesula ning neid teenindavate rajatiste rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 2,5 ha ning see hõlmab Mäekülas Nurga kinnistut ja sellega piirnevat 15175 Paide-Mündi-Mäeküla tee lõiku.

  Detailplaneering muudab alal kehtivat üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.

  Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) 17.detsembril 2019 kell 16.30.

  Seletuskiri
  Eskiisjoonis

 • Paide Linnavolikogu algatas 20. juunil otsusega nr 99 Ringtee 3 ja Ringtee 3a kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH jäeti algatamata, kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

  Planeeringuala suurus on ca 4,8 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ruumiline terviklahendus kinnistutele kaitsejõudude asutuse ala teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Krundile soovitakse ehitada kuni 5 ühe- kuni kahekorruselist hoonet ligikaudse ehitusealuse pinnaga kokku 3500 m2 ning kõrgusega kuni 15 m, parkla pindalaga kuni 10 000 m2 (ca 150 parkimiskohta kuni 5 t kandevõimega autodele, 6 kohta bussidele, lisaks jalgrattaparkla). Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktist 1 ( detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks).

  Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Kaitseliit. Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Paide Linnavolikogu (Keskväljak 14, Paide linn, e-post paide@paide.ee), koostamise korraldajaks Paide Linnavalitsus (Pärnu 3, Paide linn, e-post paide@paide.ee ), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.

  Enne detailplaneeringu koostamist on vaja koostada topogeodeetiline alusplaan M1:500, vajadusel teostada pinnaseõhu radooniuuringud.  

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik linnavalitsuse tööajal tutvuda aadressil Pärnu tn 3, Paide linn. Digitaalselt on dokument kättesaadav Paide linna kodulehel.

  Otsus

 • Paide Linnavalitsus teatab, et Paide Linnavolikogu võttis 20. juunil 2019 korraldusega nr 100  vastu Paide linna Staadioni tn 2 ja Staadioni tn 4 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu.

  Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Staadioni tn 4 kinnistule UEFA 2. kategooria nõuetele vastav jalgpallistaadion ning anda ehitusõigus staadioni teenindavate hoonete, tribüünide, rajatiste, parklate ja tehnovõrkude rajamiseks. Põhitribüünil on kuni 1 630 ja otsatribüünidel kokku 512 kohta. Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha. Kinnistutele on planeeritud liitumised ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga, alale nähakse ette tänavavalgustus tänavate, parklate ja spordiväljakute valgustamiseks, uus alajaam. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Paide linna reoveekogumisala piiri. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga.

  Planeeringuga saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu 3, Paide linn) ja Paide linna kodulehel 19. juuli-2. august 2019. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 14. augustil kell 16.30. Kui detailplaneeringu kohta ei esitata avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi, avalikku arutelu ei korraldata.

  Lisamaterjalid
  Otsus

 • Paide Linnavolikogu algatas 20. juunil otsusega nr 104 Mäeküla Nurga kinnistu detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH jäeti algatamata, kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

  Planeeringuala suurus on ca 2,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta alal kehtivat üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas ning anda ruumiline terviklahendus alale toitlustus- ja teenindushoone, vedelkütuse tankla, autode selvepesula ja neid teenindavate rajatiste (puurkaevud, väikepuhastid, kütusemahutid) ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktist 2 (üldplaneeringu järgi on detailplaneeringu koostamine kohustuslik autoteenindusjaama, bensiinijaama rajamiseks).

  Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Gayane Danielyan. Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Paide Linnavolikogu (Keskväljak 14, Paide linn, e-post paide@paide.ee), koostamise korraldajaks Paide Linnavalitsus (Pärnu 3, Paide linn, e-post paide@paide.ee ), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.

  Enne detailplaneeringu koostamist on vaja koostada topogeodeetiline alusplaan M1:500, vajadusel teostada pinnaseõhu radooniuuringud ning selgitada välja maaparandusehitiste olemasolu alal.  

   

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik linnavalitsuse tööajal tutvuda aadressil Pärnu tn 3, Paide linn. Digitaalselt on dokument kättesaadav Paide linna kodulehel.

 • Paide Linnavalitsus teatab Roosna-Alliku aleviku Pärna tn 10 ja Pärna tn 12 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamisest Paide Linnavalitsuse 10. juuni 2019 korraldusega nr 341. Detailplaneeringu eesmärgiks on ruumilise terviklahenduse loomine Pärnu tn 10 ja Pärna tn 12 kinnistutele ühepereelamute ja neid teenindavate rajatiste ehitamiseks. Mõlemale kinnistule on planeeritud üks ühepereelamu ja kolm abihoonet. Kinnistutele juurdepääs on Pärna tänavalt, kinnistute veevarustus lahendatakse Pärna tn 12 kinnistule rajatava puurkaevu baasil. Detailplaneeringu ala suurus on 0, 74 ha. Detailplaneeringu elluviimisel on eeldatavalt positiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju – alevikus tekib võimalus rajada kodud 2 perele.
  Korraldus

 • Paide Linnavalitsus teatab Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust 15. juuli kuni 13. august 2019 linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korrus). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ehitusõigus ja muud tingimused Pärnu jõe lähedasele alale matka- ja suusaraja ning tänavavalgustusrajatiste rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 9,8 ha ning see asub Pärnu jõe põhjakaldal Mündi jalakäijate sillast kuni Mündi ja Raudtee tänavate ristmikuni. Kuna matkarada või kergliiklusteed ei ole Paide linna üldplaneeringus Pärnu jõe äärde planeeritud, tehakse detailplaneeringus ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Lisaks tehakse detailplaneeringu eskiisis ettepanek Mündi 5 ja Mündi 47 kinnistute piiride muutmiseks.

  Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) 29. augustil 2019 kell 17.00.

 • Paide Linnavalitsus algatas OÜ Kinnisvara 5+ taotluse alusel avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Telliskivi tänava, Karja tänava ja naftaterminaali vahelise ala detailplaneeringus toodud hoonestusala ja arhitektuuriliste tingimuste (hoone katusekalle, krundi täisehituse protsent) täpsustamiseks. Kinnistu põhjaossa soovitakse ehitada külmkamber ehitisealuse pinnaga ca 56 m2. Projekteerimistingimustega soovitakse detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendada alla 10 protsendi.

  Taotlusega ja projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Paide Linnavalitsuses ja Paide linna kodulehel 29. juunist kuni 14. juulini 2019. Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata kuid kui esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub avalik istung ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks 22. juulil 2019 kell 10.00 Paide raekojas (Keskväljak 14). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab Paide Linnavalitsusele esitada kuni 14. juulini 2019.
  Hoone plaan
  Eelnõu
  Plaan taotluse juurde
  Taotlus
   
 • Paide Linnavalitsus algatas AS Hoolekandeteenused taotluse alusel avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Mündi 5 ja Mündi 7a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringus toodud nõuete (ehitise kasutamise otstarve, haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid, soojusvarustus) täpsustamiseks. Mündi 5 kinnistu loodeossa soovitakse ehitada nelja korteriga elamu psüühilise erivajadustega inimestele. Kinnistule kavandatakse 4 parkimiskohta, hoone soojavarustus lahendatakse maasoojuspumba baasil.   

  Taotlusega ja projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 18. juunist kuni 2. juulini 2019 Paide Linnavalitsuses tööajal ja Paide linna kodulehel. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab Paide Linnavalitsusele esitada ettepanekuid või vastuväiteid kuni 2. juulini 2019. Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata kuid kui esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub avalik istung ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks 8. juulil 2019 kell 10.00 Paide raekojas (Keskväljak 14).

  Infoleht
  Foto
  Projekteerimistingimuste taotlus
  I korruse plaan
  II korruse plaan
  Vaade 1
  Vaade 2
  Projekteerimistingimuste eelnõu
   

 • Paide Linnavalitsus algatas 20. mail korraldusega nr 288 Prääma tee 20a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise ja andis detailplaneeringu lähteseisukohad.  Planeeringuala suurus on ca 0,72 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ruumiline terviklahendus kinnistu jagamiseks äri- ja tootmismaa ja tänavamaa kruntideks ning äri- ja tootmismaa krundile kahe kahekorruselise hoone ehitamiseks. Võimalikku keskkonnaohtu kujutavaid rajatisi (nt tanklad, ohtlike ainete käitlemise ehitised) ei planeerita. Planeeringuala suurus on ca 0,72 ha. Planeeringuala hõlmab Prääma tee 20a kinnistu ning selle lähiala ulatuses, mis on vajalik tehnorajatiste ja liikluskorralduse planeerimiseks. Juurdepääs kinnistule on Paide-Nahkmetsa maanteelt.

  Enne detailplaneeringu koostamist on vaja koostada topogeodeetiline alusplaan M1:500.  

  Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on OÜ Nautse. Detailplaneeringu algatajaks, kehtestajaks ja koostamise korraldajaks on Paide Linnavalitsus (Pärnu 3, 72711 Paide linn, e-post paide@paide.ee ).

  Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Paide linn, Pärnu tn 3) linnavalitsuse tööajal ning Paide linna kodulehel.

  Korraldus
   
 • Paide Linnavalitsus algatas 29. aprillil korraldusega nr 236 Raudtee 5 ja Ruubassaare tee 3 kinnistute detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).  Planeeringuala suurus on ca 2,7 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ruumiline terviklahendus Ruubassaare tee 3 ja Raudtee  5 kinnistutele biomassil töötava aurukatla (sisendvõimsus 27,5 MW ja soojuslik väljundvõimsus 22 MW) hoone, katelt teenindava korstna ja muude katlamaja teenindavate ehitiste (hakkepuiduhoidla, kütuse laoplats) ehitamiseks. Alal paiknevad kaks õlimahutit, õlimajandusega seotud taristu ja rajatised ning alal paiknev angaar likvideeritakse. KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.  

  Enne detailplaneeringu koostamist on vaja koostada topogeodeetiline alusplaan M1:500. Planeeringu koostamisel tuleb välja selgitada, kas planeeringuala jääb planeeritud ohtliku ettevõtte (piimatööstus) ohualasse ning koostada mürauuring, kus käsitleda kõikidest võimalikest müraallikatest (veokid, katlamaja tootmistegevus, tehnoseadmed) tulenevat müra päevasel ja õhtusel ajal ning hinnata müra levikut lähedusse jäävatele elamualadele.  

  Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Enefit Green AS. Detailplaneeringu algatajaks, kehtestajaks ja koostamise korraldajaks on Paide Linnavalitsus (Pärnu 3, 72711 Paide linn, e-post paide@paide.ee ), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.

  Detailplaneeringu algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Paide linn, Pärnu tn 3) linnavalitsuse tööajal ning Paide linna kodulehel.

  Lisad

   

 • Paide Linnavalitsus võttis 22. aprillil 2019 korraldusega nr 226 vastu Roosna-Alliku aleviku, Pärna 10 ja Pärna 12 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,74 ha ja see hõlmab nimetatud kinnistuid ning Pärna tänava kinnistut ulatuses, mis on vajalik tehnorajatiste planeerimiseks. Pärna 10 ja Pärna 12 kinnistutele planeeritakse ühepereelamud ja neid teenindavad ehitised. Kinnistutel olev sidekaabel tõstetakse ümber Pärna tn 14 ja Aiamaa park kinnistutele. Veevarustus lahendatakse Pärna tn 12 kinnistule rajatava puurkaevu baasil, reovesi juhitakse Pärna tänava kanalisatsioonitrassi. Pärna tänava ääres olev nuluhekk suures osas säilitatakse. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuga ning kooskõlastamise etapis antud kooskõlastuste ja arvamustega saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu 3, Paide linn), Roosna-Alliku teeninduskeskuses (Pargi 10, Roosna-Alliku alevik) ja Paide linna kodulehel 15.-29. maini 2019. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Roosna-Alliku teeninduskeskuses 6. juunil kell 16.30. Kui detailplaneeringu kohta ei esitata avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi, avalikku arutelu ei korraldata.

  Otsus ja detailplaneeringu eelnõu
  Lisad

 • Paide Linnavolikogu kehtestas 21.03.2019 otsusega nr 17 Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,7 ha.

  Planeeringus nähakse ette Aasa tänava pikendamine, millega tagatakse Aasa tänava piirkonna kinnistutele juurdepääs avalikult teelt. Planeeringus kavandatakse Aasa 13, Aasa 11 ja Mündi 27 kinnistutele ala avalikule mänguväljakule ning tehakse ettepanek Aasa tn 9 kinnistu piiride muutmiseks.

  Detailplaneeringuga muudetakse Paide linna üldplaneeringut (kavandatud tänava maa-alal maakasutuse juhtotstarbe muutmine üldmaast ja elamumaast transpordimaaks). Paide linna teehoiukavas on uue tänava pikenduse ehitamine ette nähtud 2019. aastal. Detailplaneeringu elluviimisel on eeldatavalt positiivne sotsiaalne ja kultuuriline mõju ning mõju looduskeskkonnale – paremini kavandatud ning maa omandisuhteid rohkem arvestav liikluskorraldus on keskkonnasõbralikum ning tekitab vähem sotsiaalseid pingeid.

  Joonised ja lisad

 • Paide Linnavalitsus algatas 14. jaanuaril 2019 korraldusega nr 23 Roosna-Alliku aleviku, Pärna 10 ja Pärna 12 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,74 ha ja see hõlmab nimetatud kinnistuid ning Pärna tänava kinnistut ulatuses, mis on vajalik tehnorajatiste planeerimiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktist 1 (detailplaneeringu koostamise  kohustus alevikus ehitusloakohustusliku hoone ehitamiseks). Enne detailplaneeringu koostamisele asumist tuleb koostada maa topo-geodeetiline alusplaan M 1:500).

  Otsus

 • Aasa tänava detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

  Aasa tänava detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 26. oktoobrist kuni 25. novembrini 2018. Avaliku väljapaneku ajal esitati nelja isiku poolt järgmised arvamused:
  * lisada seletuskirja viide kehtivale Järva maakonnaplaneeringule
  * kanda planeeringusse Mündi 33 krundile suubuv sademeveetrass ja pikendada seda kuni jõkke suubuva kraavini
  * näha planeeringus ette sademevee eesvoolude puhastamine kuni Pärnu jõeni
  * lisada joonisele teede servituudi tabel

  Paide Linnavalitsus otsustas neid ettepanekuid arvestada ning detailplaneeringut vastavalt täiendada. 

 • Paide Linnavolikogu 18. oktoobri 2018 otsusega nr 62 tunnistati kehtetuks Pärnu tn 60 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist taotles kinnistu omanik, kes soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

 • 18. oktoobri 2018 otsusega nr 59 algatas Paide Linnavolikogu Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ehitusõigus ja muud tingimused Pärnu jõe lähedasele alale matka- ja suusaraja ning tänavavalgustusrajatiste rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 9,4 ha ning planeeringuala on Pärnu jõe põhjakaldal olev ala Mündi jalakäijate sillast kuni Mündi ja Raudtee tänavate ristmikuni. Kuna üldplaneeringus ei ole matkarada või kergliiklusteed Pärnu jõe äärde planeeritud, on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Enne detailplaneeringu koostamist on vajalik koostada topogeodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 koos kaevude uuringuga. Detailplaneeringu eskiisi staadiumis tuleb matka- ja suusaraja lõikudes, kus maapinda ei täideta ning laudradu ei rajata, hinnata võimalikku negatiivset mõju kaldaaladele ja looduskooslustele.

  KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu (kontaktisik Ulvi Vürmer, tel 3838604, e-kiri paide@paide.ee), koostamise korraldaja on Paide Linnavalitsus (kontaktisik Marje-Ly Rebas, e-kiri marje-ly.rebas@paide.ee , tel 383 8632), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn, ruum nr 209). Digitaalselt on dokument kättesaadav Paide Linnavalitsuse dokumendiregistris.

  Otsus

 • Paide linnavolikogu kehtestas 20. septembril 2018 otsusega nr 53 Aia tänava detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Planeeringus  antakse ehitusõigus ja muud tingimused uue, Oja tänava ehitamiseks, vee- ja kanalisatsioonitrasside ning tänavavalgustuse rajamiseks. Detailplaneeringus olemasolevate kruntide piire ei muudeta, planeeritakse uue tänava ja haljasala krundid. Planeeringuga tehakse ettepanek Paide linna reoveekogumisala suurendamiseks ja Paide linna üldplaneeringu muutmiseks (uue tänava maa-alal maakasutuse juhtotstarbe muutmine elamumaast transpordimaaks). Paide linna teehoiukavas on uue tänava ehitamine ette nähtud 2022. aastal.

  Otsus

 • Paide linna Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu (planeeringuala suurus on ca 4,3 ha) avalik väljapanek toimub 26. oktoobrist kuni 25. novembrini Paide linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu 3, Paide linn). Detailplaneeringuga kavandatakse planeeringualale jäävatele kinnistutele juurdepääs avalikult teelt, määratakse ala liikluskorraldus ja servituudid, tehakse ettepanek Aasa tänava pikendamiseks kuni Paadi alajaamani. Tänavamaa krunt moodustatakse reformimata riigimaast, munitsipaalomandis olevast üldmaast aadressiga Mündi 33 ning väikeses ulatuses Aasa 17, Aasa 9 ja Aasa 15 kinnistutest. Planeeringus tehakse ettepanek liita Aasa 4, Aasa 7 ja Aasa 9 vahele jääv reformimata riigimaa tükk Aasa 9 kinnistuga.

  Planeeringuga tehakse ettepanek Paide linna üldplaneeringu muutmiseks (kinnistute maakasutuse juhtotstarbe muutmine üldmaast ja korterelamute maast osaliselt transpordimaaks). 
  Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 5. detsembril 2018 kell 17.00.

Detailplaneeringu kehtestamine
Detailplnaeeringu vastuvõtmine
Seletuskiri
Lisad
Illustratsioon
Tehnojoonis
Põhijoonis
Olemasolev olukord
Funktsionaalsed seosed

 • Paide Linnavolikogu võttis 21. juunil 2018 otsusega nr 37 vastu Aia tänava detailplaneeringu. Detailplaneeringu (ala suurus on ca 1,5 ha) avalik väljapanek toimub 18. juuli kuni 16. august 2018 Paide linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringuga kavandatakse alale uus, Aia tänava paarisnumbritega kinnistutele juurdepääsuks mõeldud tänav ning kinnistuid teenindav vee- ja kanalisatsioonitrass. Tänav kavandatakse osaliselt Reopalu jõe ehituskeeluvööndisse. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas, elamumaast transpordimaaks. Kui väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 22. augustil 2018 kell 16.45.

         Volikogu otsus

         Aia detailplaneeringu kaust

         Aia detailplaneeringu lisade kaust

         Maa-ameti kooskõlstus

         Päästeameti kooskõlastus

 • Paide Linnavolikogu kinnitas Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatuse tulemused 24. mai 2018 otsusega nr 28. 

          Volikogu otsus

 • Paide linnavalitsus teatab Paide linna Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu (ala suurus ca 3,7 ha, hõlmab Aasa tänava äärseid kinnistuid) eskiisi avalikust väljapanekust 24. aprillist kuni 24. maini 2018 kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringuga pikendatakse Aasa tänavat kuni Paadi alajaama kinnistuni ja tagatakse kõigile Aasa tänava äärsetele kinnistutele juurdepääs avalikult teelt, asustuse tihendamist ja maakasutuse intensiivistumist ette ei nähta. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Paide linna üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas elamumaast transpordimaaks. Enne eskiisi väljapanekut toimub eskiisi tutvustus Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 17. aprillil 2018 kell 16.45.

  Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) 4. juunil 2018 kell 17.00.

  Lisa 1
  Lisa 2
  Eskiis
  Seletuskiri
  Asendiplaan

 • Paide Linnavolikogu algatas 18. jaanuari 2018 otsusega nr 5 Staadioni tn 4 ja Staadioni tn 6 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata 18. jaanuari 2018 otsusega nr 5 kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
  Detailplaneeringuga kavandatakse Staadioni tn 4 kinnistule varemplaneeritud kergejõustiku harjutusväljaku asemele jalgpallistaadion ehitusaluse pinnaga ca 8214 m², Staadioni tn 4 ja Staadioni tn 6 kinnistute piirile staadioneid teenindav hoone ehitusaluse pinnaga ligikaudu 350 m² ning hetkel kehtivas detailplaneeringus planeeritud kergliiklustee muudetakse tänavamaaks/sõiduteeks. Alale planeeritakse kokku 2000 tribüünikohta, lahendatakse ala parkimis- ja liikluskorraldus. 
  Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha ning planeeringualasse jäävad Staadioni tn 4, Staadioni tn 6 ja Staadioni tn T2 kinnistud, osa Staadioni tänava kinnistust ning reformimata riigimaa. 
  Enne detailplaneeringu koostamist on vajalik koostada topogeodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 koos kaevude uuringuga.
  KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogus (kontaktisik Ulvi Vürmer, tel 3838604, e-kiri paide@paide.ee), koostamise korraldaja on Paide Linnavalitsus (kontaktisik Marje-Ly Rebas, e-kiri marje-ly.rebas@paide.ee , tel 383 8632), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.
  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn, ruum nr 209). Digaalselt on dokument kättesaadav ka Paide Linnavalitsuse dokumendiregistris.
  Otsus
  Lisa 1
  Lisad 2-4
  Lisad 5 ja 6

 • Paide Linnavolikogu kehtestas 15.02.2018 otsusega nr 11 "Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneeringu.

  Detailplaneeringuga kavandatakse alale piimatöötlemisetehas koos seda teenindavate hoonete ja rajatistega ning eraldi krunt sademeveekraavi toimimiseks ja hooldamiseks. Planeeritud on liitumine ühisveevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja kaugküttetrassidega, alal on päikesepaneelide rajamise võimalus.  Juurdepääsud alale on Mündi tänavalt ja Raudtee tänava kaudu Ruubassaare teelt. Sõidukite parkimine on lahendatud krundi siseselt.

  Planeeringuga tehakse ettepanek Paide linna üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikuks muutmiseks (elamumaast tootmis- ja ärimaaks). Lähtudes planeeringu koostamise käigus koostatud KSH eelhinnangust ei kaasne kavandatud tegevustega ohtu keskkonnale, kultuuripärandile, inimese tervisele, heaolule ja varale.
  Detailplaneeringu kehtestamise otsus
  Kontaktvööndi skeem
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Tehnovõrgud
  Tehnovõrkude ühendusskeem
  Ruumiline illustratsioon
  Lisad
  Seletuskiri

 • Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala (mille suurus on ca 14 ha), detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25. detsembrist 2017 kuni 24. jaanuarini 2018. Paide linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringuga kavandatakse alale piimatöötlemisetehas koos seda teenindavate hoonete ja rajatistega ning eraldi krunt sademeveekraavi toimimiseks ja hooldamiseks. Planeeritud on liitumine ühisveevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja kaugküttetrassidega, alal on päikesepaneelide rajamise võimalus.  Juurdepääsud alale on Mündi tänavalt ja Raudtee tänava kaudu Ruubassaare teelt. Sõidukite parkimine on lahendatud krundi siseselt. Planeeringuga tehakse ettepanek Paide linna üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikuks muutmiseks (elamumaast tootmis- ja ärimaaks).

  Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 2. veebruaril 2018 kell 15.00.

  Detailplaneeringu vastuvõtmise otsus
  Kontaktvööndi skeem
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Tehnovõrgud
  Tehnovõrkude ühendusskeem
  Ruumiline illustratsioon
  Lisad
  Seletuskiri

 • Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala (planeeringuala suurus on ca 14 ha) detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 13. oktoobrist 13. novembrini kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringuga kavandatakse alale piimatöötlemistehas. Planeeritud on liitumine ühisveevärgi-, kanalisatsiooni- ja kaugküttetrassidega. Juurdepääsud alale on Mündi ja Raudtee tänavatelt, uusi tänavaid ei kavandata. Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 14. novembril 2017 kell 16.00. 
  Detailplaneeringu algatamise otsus
  Kaitseministeeriumi seisukoht lähteseisukohtadele
  Terviseameti seisukoht lähteseisukohtadele
  Maa-ameti seisukoht lähteseisukohtadele
  Maavanema seisukoht lisakooskõlastuste osas

  Eskiisprojekt (paberkandjal saab dokumentidega tutvuda ka Paide linnavalitsuse sekretäri juures Pärnu tn 3)
  Kontaktvööndi analüüs
  Olemasolev olukord
  Eskiis
  Tehnovõrkude liitumisskeem
  Seletuskiri
  Eskiisile esitatud arvamus ja linnavalitsuse seisukoht sellele

 • Paide Linnavalitsus teatab, et on algatanud Paide Linnavolikogu 21.septembri 2017 otsusega nr 41 Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu koostamise ja jätnud sama otsusega algatamata Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Aasa tänava piirkonna kinnistutele juurdepääs avalikult/kohalikult teelt, määrata ala liikluskorraldus (sh. parkimiskorraldus) ja servituudid ning olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajadus. Planeeringus tuleb teha ettepanek alale piirkonda teenindava avaliku mänguväljaku planeerimiseks, lahendada alal sademevee ärajuhtimine ning teha ettepanek Aasa tn 4, Aasa tn 7 ja Aasa tn 9 kinnistute vahele jääva reformimata riigimaa kruntimise ja kasutamise sihtotstarbe osas. KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt olulist keskkonnamõju

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled on :
  Koostamise algataja ja korraldaja on Paide Linnavalitsus (kontaktisik Marje-Ly Rebas, marje-ly.rebas@paide.ee, tel 5082373). Koostaja selgub hankemenetluse käigus. Kehtestaja on Paide Linnavolikogu (tel 383 8604, ulvi.vurmer@paide.ee)

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn) ning Paide linna kodulehel www.paide.ee.
  Otsus

 • Paide Linnavalitsus lõpetas 11. septembri 2017 korraldusega nr 377 Paide linnas Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 32a kinnistute ning neist Laia tänava poole jääva reformimata riigimaa detailplaneeringu koostamise . Detailplaneeringu koostamise lõpetamist taotles kinnisasja omanikuna Metsamaahalduse AS, kes ei soovi detailplaneeringu menetlemist jätkata.
 • Korraldus

 • Paide Linnavolikogu tunnistas 17. augusti 2017 otsusega nr 31 osaliselt (Pärnu tn 112a kinnistu osas) kehtetuks Paide linna Pärnu tn 112 kinnistu detailplaneeringu. Osaliselt kehtetuks tunnistamist taotles Pärnu tn 112a kinnistu omanik põhjusel, et ei soovi kehtivat detailplaneeringut planeeringus toodud tingimustel ellu viia.
  Otsus

 • Paide Linnavolikogu kehtestas 17. augustil 2017 otsusega nr 30 Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu laia tänava poolsesse ossa tervisekeskuse hoone rajamine, Laia tänava ääres asuva parkla ümberehitamine ning haigla A-korpuse laiendamine EMO-t teenindava juurdeehitise võrra. Detailplaneeringu elluviimisega paraneb eeldatavalt tervishoiuteenuste kvaliteet ning ala liikluskorraldus, kultuurilist mõju või mõju looduskeskkonnale eeldatavalt ei ole.
  Otsus
  Lisad
  DP projekt
  Otsuse lisa
   
 • Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

  Paide Linnavolikogu kehtestas 15. juunil 2017 otsusega  nr 25 Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Paide tehisjärve äärse ala kui aastaringse puhkamise koha planeerimine, täiendavate sportimis- ja puhkamisvõimaluste loomine. Detailplaneeringuga muudetakse Paide linna üldplaneeringut (vähendatakse ehituskeeluvööndit spordiväljakut teenindava hoone, välijõusaali, veelaua trossliini ja tehiskünka rajamiseks). Planeeringu elluviimisel ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
  Otsus
  Asukohajoonis
  Funktsionaalsed seosed
  Olemasolev olukord
  Joonis
  Tehno
  Servituudid
  Illustratsioon
  Lisad
  Seletuskiri

 • Paide Linnavolikogu tunnistas 19. mail 2016 otsusesga nr 27 osaliselt (Raudtee tn 1 kinnistu osas) kehtetuks Paide linna kvartali nr 50 osa-ala detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistamist taotlesid Raudtee tn 1 kinnistu omanikud. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

  Otsus