9.08.22
 Projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Paide linnas 2022"

2021. aastal osales Paide Linnavalitsus projektikonkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022". Projekte rahastatakse Euroopa Liidu poolt ehk Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine", tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine". Konkursi korraldas Sotsiaalkindlustusamet.

Meie taotlus tunnistati edukaks ning seega saame 01.01.2022 - 31.12.2022 projekti läbi viia.

Projekti eesmärk on  erivajadustega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse integratsiooni tagamine läbi isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli piloteerimise.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on 16-aastane kuni vanaduspensioni ealine;
 • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
 • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
 • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
 • isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Teenust osutatakse 15-le abivajavale isikule, kuid teenusel olevate isikute arv võib olla muutuv, lähtuvalt teenust vajava või sooviva isiku vahehindamistest.

Projektis osutatavad teenused:

 • pere toetamine: psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia, koolitused, kogemusnõustamine ja intervallhoid;
 • sotsiaalsete suhete toetamine;
 • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus, toetamine taastumise ja haigusega toimetuleku osas;
 • füüsilise tervise toetamine: teraapiad, liikumise toetamine eluruumis kui eluruumist välja ning füüsilise aktiivsuse tugimine;
 • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks ning ettevalmistamine iseseisvumiseks;
 • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
 • töötamise ja õppimise toetamine.

Paide Linnavalitsus korraldas hanke, et leida teenuse osutamiseks sobivad teenusepakkujad. Hanke tulemusel on meie piirkonna teenusepakkujad: MTÜ Masaan, MTÜ Me Hoolime Sinust, Kesk-Eesti Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskus OÜ, LOODUSMEEL MTÜ, AS Järvamaa Haigla, MTÜ VAU, AKERSONI OÜ ja Inger koolitus OÜ.

Teenuseosutajad pakuvad baas- ja lisatoetuse komponente. Baastoetuse teenuseosutaja vastutab teenuse planeerimise ja teenuse elluviimise tagamise eest. Samuti on võimalus neil kaasata teenuse planeerimisel konsultatsioon välise spetsialisti või eksperdiga. Lisatoetuse komponente pakutakse nimetatud valdkondades: personaalne toetus, pere toetamine, sotsiaalsed suhted, vaimne tervis, füüsiline tervis, hõivatus, vaba aeg ja huvitegevus, eluase ja igapäevaeluga toimetulek. Teenuseid pakutakse nii individuaalselt kui grupiviisiliselt.

ISTE projekti teenuste hinnad Paide linnas

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt SIIT.

Kui tunnete, et see projekt on just Teie või Teie lähedase jaoks, siis võtke ühendust: Sotsiaaltöö peaspetsialist Laura Kind tel 56862799 või e-post: laura.kind@paide.ee.