10.02.23
 Projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Paide linnas 2023-2024"

2022. aastal osales Paide Linnavalitsus projektikonkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024". Projekti rahastatakse Euroopa Liidu poolt ehk Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine". Konkursi korraldas Sotsiaalkindlustusamet.

Meie taotlus tunnistati edukaks ning seega saame 01.01.2023 - 31.12.2024 projekti läbi viia.

Projekti eesmärk on katsetada SKA ja KOV koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on vähemalt 16-aastane;

 • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

 • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või

 • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või

 • isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Teenust osutatakse 12-le abivajavale isikule, kuid teenusel olevate isikute arv võib olla muutuv, lähtuvalt teenust vajava või sooviva isiku vahehindamistest.

Projektis osutatavad teenused:

 • pere toetamine: psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia, koolitused, kogemusnõustamine ja intervallhoid;

 • sotsiaalsete suhete toetamine;

 • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus, toetamine taastumise ja haigusega toimetuleku osas;

 • füüsilise tervise toetamine: füüsilise tervise alane nõustamine, teraapiad, liikumise toetamine eluruumis kui väljaspool eluruume ning füüsilise aktiivsuse toetamine;

 • töötamise ja õppimise toetamine;

 • vaba aja ja huvitegevuse toetamine;

 • toetus eluasemega seotud probleemide lahendamisel;

 • igapäevaelu toetamine – rahadega toimetuleku toetamine, majapidamistoimingute toetamine, enese eest hoolitsemise toetamine, söömise ja söögitegemise toetamine, asjaajamise toetamine ning ettevalmistamine iseseisvumiseks.

Paide Linnavalitsus korraldas hanke, et leida teenuse osutamiseks sobivad teenusepakkujad. Hanke tulemusel on meie piirkonna teenusepakkujad: MTÜ Masaan, MTÜ Me Hoolime Sinust, Kesk-Eesti Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskus OÜ, LOODUSMEEL MTÜ, AS Järvamaa Haigla, MTÜ VAU, AKERSONI OÜ, Inger koolitus OÜ ja MTÜ Ojaveere.

Teenuseosutajad pakuvad baas- ja lisatoetuse komponente. Baastoetuse teenuseosutaja vastutab teenuse planeerimise ja teenuse elluviimise tagamise eest. Baastoetuse osutaja võib konsulteerimise eesmärgil kaasata ka välise spetsialisti või eksperdi. Lisatoetuse komponente pakutakse nimetatud valdkondades: personaalne toetus, pere toetamine, sotsiaalsed suhted, vaimne tervis, füüsiline tervis, hõivatus, vaba aeg ja huvitegevus, eluase ja igapäevaeluga toimetulek. Teenuseid pakutakse nii individuaalselt kui grupiviisiliselt.

Tutvu ISTE projekti teenuste hindadega Paide linnas 2023.-2024. aastal SIIN

Tutvu ISTE projekti teenuste hindadega Paide linnas 2022. aastal SIIN

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt SIIT

Kui tunnete, et see projekt on just Teie või Teie lähedase jaoks, siis võtke ühendust: sotsiaaltöö peaspetsialist Laura Kind tel 56862799 või e-post: laura.kind@paide.ee.