3.10.22
KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Jäätmekäitlusega tegeleb Paide linnavalitsuses keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila:

Kontakt:
516 9959
tiina.kivila@paide.ee

Paide linna uue Jäätmehoolduseeskirja eelnõu


1. märts 2020 jõustus Paide linnas uus korraldatud jäätmeveo periood.

Jäätmeveo teenust osutab:

AS Eesti Keskkonnateenused
Artelli 15, 15551 Tallinn
E-posti aadress tartu@keskkonnateenused.ee
http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht

Palume kinnistuomanikel, kelleni uus hinnakiri ja veograafikud jõudnud ei ole, võtta vedajaga ühendust e-maili aadressil tartu@keskkonnateenused.ee või telefonidel 737 6700 ja 1919 või anda selles teada linnavalitsusele e-maili aadressil tiina.kivila@paide.ee või telefonil 383 8633.

NB! Juhul kui olete lepingu saanud, kuid lepingus kajastatud andmed on väärad (näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul) tuleb lepingus teha käsitsi parandus ja postitada parandustega leping eelpool nimetatud aadressil.


Korraldatud olmejäätmete veoga peavad liituma kõik majapidamised, kus elatakse ja kõik kinnistud, kus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid tekib. Liitumise kohustus tuleneb jäätmeseadusest ja seega ollakse seaduse alusel automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitutud ka juhul, kui jäätmevaldaja talle saadetud lepingut ei allkirjasta ja vedajale ei tagasta.

Uus veoperiood toob muudatusena kaasa korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide täiustumise. Nimelt on alates 1. märtsist korraldatud veoga hõlmatud ka biojäätmete ja  vanapaberijäätmete ning soovituslikult ka pakendijäätmete kogumine ja vedajale üle andmine.

Toidu- ja aiajäätmed ehk biojäätmed on üks neist jäätmeliikidest, mida ei tohi panna segaolmejäätmete konteinerisse, vaid need tuleb koguda eraldi. Kui hajaasustuse piirkonnas, tiheasustusalale jäävatel erakinnistutel ning enamusel äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbega kinnistutel on lubatud praegu liigiti kogutavad biojäätmed komposteerida, siis linnasiseselt peab jäätmehoolduseeskirja nõuetest tulenevalt biojäätmete kogumiseks olema eraldi konteiner:
  1. kinnistul, millel on vähemalt viis korterit ja kinnistul;
  2. ühismahutit kasutavatel kinnistutel, kellel on ühismahuti kasutajate peale kokku viis või enam korterit;
  3. kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kuid kus jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla.
2021 aasta mais jõustunud jäätmeseaduse muudatus toob biojäätmete kogumisel kõigile kinnistuomanikele kaasa uued nõuded, kuna korterite arvust või kinnistu kasutusotstarbest edaspidi enam ei lähtuta. Jäätmeseaduse muudatuse kohaselt peab kohalik omavalitsus korraldama biojäätmete liigiti kogumise tekkekohalt, kui neid kohapeal ei kompostita. See tähendab, et hiljemalt alates järgmisest korraldatud veo perioodist (eeldatavasti 2023 aastast) hakkab biojäätmete kogumine toimuma nii nagu segaolmejäätmete kogumine – iga kinnistu omanik, olenemata sellest, kas kinnistu asub linna või maa piirkonnas, peab muretsema endale kogumismahuti biojäätmete kogumiseks, mida hakkab tühjendama jäätmevedaja. Biojäätmete konteineri omamise kohustusest ja biojäätmete üleandmise kohustusest vabastatakse ainult need isikud, kes oma kodus biojäätmed komposteerivad.
 
Kompostimisel tuleb jälgida, et tiheasustusalal tuleb näriliste, lindude ja lõhna leviku ärahoidmiseks kompostimisel kasutada kinniseid kompostreid, hajaasustusalal on lubatud ka lahtised kompostimise viisid (nt aunkompostimine või avatud kompostikasti kasutamine).
 
 Lisainfot kompostimise kohta loe leheküljelt: www.kompostiljon.ee/kompostimise-liigid

Vanapaberi kogumiskonteineri omamise ja jäätmete vedajale üle andmise üleandmise kohustus on asustusüksuses Paide linn:

  1. elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, millel on vähemalt viis korterit;
  2. kokkuleppe alusel ühiskonteinerit kasutavatel kinnistutel juhul, kui ühiskonteinerit kasutavad kokku viis või enam kinnistut.

Alates 01.03.2020 on võimalik ja soovitav liituda ka segapakendijäätmete üleandmisega korraldatud jäätmeveo raames oma kinnistult. Selleks tuleb vedaja poolt saadetud lepingus teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping eelpool nimetatud aadressil. Kompaktselt koos asuvad kortermajad võivad vastavasisulise kokkuleppe korral kasutada ka ühiseid biolagunevate jäätmete, vanapaberi jäätmete ja pakendijäätmete kogumise konteinereid, kuid sellisel juhul tuleb kokkulepe fikseerida kirjalikult, teavitada sellest vedajat ja linnavalitsust.

 

Veograafik

Vedaja on lepingute juures oleva veograafiku koostanud jäätmeseaduses fikseeritud sagedusega, mille kohaselt tuleb tiheasustusalal segajäätmete kogumiskonteinereid  tühjendada mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul (va omavalitsuse väljastatud erisused), paber- ja pakendikonteinerit sagedusega, mis välistab ületäituvuse ning biojäätmete konteinerit mitte harvem kui üks kord kahe nädala jooksul.  Iga jäätmeveo lepingu sõlminud jäätmevaldaja saab järgmist veopäeva vaadata ka ise vedaja kodulehelt. Kui graafikujärgsel veopäeval ei ole veoga liidetud kinnistul konteinerit nähtaval või kättesaadavas kohas, fikseeritakse tühisõit, mille kohta esitatakse jäätmevaldajale hiljem tühisõidu arve. Juhul, teeolud ei võimalda kinnistule juurdepääsu, soovitame tühisõitude vältimiseks vedajat teavitada lepingus toodud telefonil või e-posti aadressil.

Jäätmeveost vabastamine
Jäätmeseaduses on ette nähtud ka regulatsioon, millisel juhul on kohalikul omavalitsusel õigus jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastada. Peamiseks selliseks erandiks on olukord, kus kinnistul ei elata ja seda ei kasutata (jäätmeteke puudub). Vabastuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele vastavasisuline taotlus ja kui tegemist on korduva vabastusega, tuleb taotluse juurde lisada elektritarbimise teatis. Kinnistuomanikel, kellele on vastav vabastus väljastatud, on hoolsusohustus jälgida oma kinnistuga seonduvaid teateid ja arveid (juhul, kui sellise kinnistu osas on ekslikult väljastatud arve, tuleb sellest koheselt teavitada vedajat või linnavalitsust.

Jäätmekäitluse korraldamise eest kinnistul ja jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja ehk kinnistu omanik. Vastupidiselt levinud arusaamale, nagu oleks jäätmekäitlus ainult jäätmevedaja huvi, peab kinnistu omanik ise tagama, et ta annab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid üle korraldatud jäätmeveo hanke võitnud vedajale. Kõige kindlam viis saada vedajalt kvaliteetset teenust on sõlmida vedajaga jäätmeveoleping.

 

Konteineri suurus m3

Ühe konteineri tühjendus (km-ta)

Ühe konteineri tühjendus (km-ga)

Segaolmejäätmed

ettemakstud jäätmekott 0,14

3,00

3,60

kuni 0,08

1,71

2,05

kuni 0,10 jäätmekott

2,14

2,57

kuni 0,14

3,00

3,60

kuni 0,24

3,77

4,52

kuni 0,37

5,65

6,78

kuni 0,66

7,53

9,04

kuni 0,80

9,13

10,96

kuni 1,10

10,99

13,19

kuni 1,50

14,98

17,98

kuni 2,50

24,97

29,96

kuni 4,50

44,95

53,94

 

 

Konteineri suurus m3

Ühe konteineri tühjendus (km-ta)

Ühe konteineri tühjendus (km-ga)

Biolagunevad köögi- ja sööklajäämted

kuni 0,08

0,23

0,28

kuni 0,14

0,40

0,48

kuni 0,24

0,69

0,83

 

Konteineri suurus m3

Ühe konteineri tühjendus (km-ta)

Ühe konteineri tühjendus (km-ga)

Segapakend

kuni 0,24

0,34

0,41

kuni 0,66

0,94

1,13

kuni 0,80

1,14

1,37

kuni 1,10

1,57

1,88