26.11.19

Juhend Paide linna mittetulundusliku tegevuse toetuse fondist toetuse taotlejale

Sissejuhatus

Paide linna eelarves nähakse ette raha Paide linnas tegutsevate mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste või füüsiliste isikute toetamiseks. Toetatakse kohalikku omaalgatust, mittetulunduslikku tegevust vastava toetusfondi (edaspidi MTT fond) kaudu.

Linnaeelarves on MTT fond, millest antakse kolme liiki toetust. Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist kinnitab linnavalitsus:

 • projektitoetuse osad taotlusvoorude vahel,
 • tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse kogusumma aastas,
 • samuti projektitoetuse reservi suuruse.

Millised on makstavad toetused?

Tegevustoetus - mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsingu igapäevase tegevuse ning kestva arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust

Projektitoetus - mittetulundustegevusena kavandatud, ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum konkreetse eesmärgi saavutamiseks määratud tähtajal.

Kaasfinantseerimistoetus - omaosaluse tagamine teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeerimisprojektide läbiviimiseks.

Kui suur on toetus?

 1. Tegevustoetus - toetuse ülempiir on 500 eurot määruses nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele või seltsingule
 2. Projektitoetus - toetuse ülempiir on 2000 eurot. Ühes voorus saab ühele taotlejale määrata toetust kuni kahele projektile, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot aastas.
  Projektitoetuse reservist toetamise ülempiir on 1000 eurot.
 3. Kaasfinantseerimise toetus - toetuse ülempiir on fondi jaotuses kehtestatud kaasfinantseerimise kogusumma aastas

Kes ja milleks saavad toetust taotleda?

Toetust saab taotleda Paide linnas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus, füüsilisest isikust ettevõtja, vähemalt 18-aastane Paide linna elanik. Tegevustoetuse saamiseks peab mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing olema taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt ühe aasta. Taotlejal ei tohi olla maksuvõlgu ja võlgnevusi riigi, Paide linna, linna hallatavate asutuste ja linna sihtasutuste ees või ajatatud võlgnevuste korral peavad need olema tasutud maksegraafiku kohaselt.

Toetust ei eraldata MTT korra alusel:

 • Paide linna ametiasutuse hallatavat asutusele, korteriühistule, Paide linna osalusega sihtasutusele ja aktsiaseltsile
 • Paide linna tegutsevale spordiklubile, kes saavad noorsportlase toetust
 • Paide linna eelarve seletuskirjas nimetatud MTÜle, kelle toetus nähakse ette eelarves

Toetust saab taotleda kultuuri, hariduse, spordi, noorsoo, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse edendamiseks ja ürituste korraldamiseks.

Projektitoetus jaguneb:

 • Spordivaldkonna toetus
 • Muude eespool nimetatud tegevusvaldkondade toetus

Millal tuleb taotlus esitada?

Tegevustoetus antakse perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember. Taotlus tuleb esitada abikõlbuliku aasta 1. veebruariks.

Projektitoetuse taotlemiseks on kolm taotlusvooru:

 • 01. jaanuar - 31. detsember, taotlus tuleb esitada 1. veebruariks
 • 01. juuli - 31. detsember, taotlus tuleb esitada 1. maiks
 • 01. oktoober - 31. jaanuar, taotlus tuleb esitada 1. augustiks

Projektitoetuse reservist toetatakse erakorraliselt tegevuste projekte, mida ei olnud võimalik ette näha enne käimasolevat taotlusvooru ning mille elluviimine toimub enne järgmist taotlusvooru.

Kaasfinantseerimistoetust saab taotleda kogu eelarveaasta jooksul. Toetuse määramise eelduseks on põhirahastaja positiivne otsus projekti toetamiseks.

Kuidas toetust taotleda ja millised on esitatavad nõuded?

Taotleja esitab Paide linnavalitsusele nõuetekohase taotluse selleks ettenähtud tähtajaks ja vormil. Taotluste vormid kinnitab linnavalitsus korraldusega ja on leitavad paide.ee- Juhtimine-Mittetulundusliku tegevuse toetamine.

Taotlus tuleb esitada allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt digiallkirjaga. Eelarve näidatakse taotluses täiseurodes. Kaasfinantseerimise taotlusele lisatakse põhirahastajale esitatud taotlus.

Seltsing peab esmakordsel taotlemisel lisama ühise tegutsemise lepingu koopia. Järgmiste taotluste esitamisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

Tegevuse kulud peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud. Projektil peab olema omafinantseering vähemalt 10%, millest vähemalt 5% on rahaline.

Taotluse läbivaatamisel kontrollib linnavalitsus ka taotleja varem saadud toetuse kasutamise aruannet. Tegevustoetuse ja projektitoetuse saaja on kohustatud esitama aruande ühe kuu jooksul pärast tegevustoetuse kasutamise tähtaega või projekti lõppemist. Taotleja, kes ei ole esitanud õigeaegselt varem saadud toetuse kasutamise aruannet, ei saa toetust ühe aasta jooksul arvates aruande esitamise päevast.

Mis saab pärast taotluse esitamist?

Linnavalitsuse pädevuses on taotluste menetlemine ja otsuste tegemine.

Taotluste vastavust esitatud nõuetele kontrollib menetleja (linnavalitsuse ametnik) 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest. Kui selgub, et taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui puuduseid ettenähtud tähtajaks ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

Tegevustoetuse taotlused vaatab läbi linnavalitsuse moodustatud komisjon, kes esitab linnavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Projektitaotluse taotlused vaatab läbi ja hindab linnavalitsuse moodustatud komisjon 15 tööpäeva jooksul pärast menetlejalt taotluste saamist. Esimese vooru projektitaotlused edastab linnavalitsus komisjonile mõistliku aja jooksul pärast seda kui projektitoetuste osad taotlusvoorude vahel on kinnitatud..

Komisjon hindab:

 • Põhjendatust (kas on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus)
 • Mõju kogukonnale ja linna arengule (tegevuste olulisus kogukonna ja linna arengu seisukohast, kui palju on seotud kaasamise koostööga ning kas märgitud tegevused võimaldavad saavutada planeeritud tulemust ning praktikas rakendada).
 • Kulutõhusust (eesmärkide ja tegevuste vastavus toetuse mahule, kas tegevused ja lahendused on piisavalt kulutõhusad tulemuste saavutamiseks, kulud on vajalikud ja mõistlikud ning kas on ka kaasfinantseerijaid).

Hindamisel määratakse vastavalt määruse lisas 1 toodud hindamiskriteeriumitele koondhinne. Spordi valdkonna projekti koondhinnet tõstetakse 10% võrra kui tegevused on suunatud lastele ja noortele vanuses kuni 21 eluaastat. Hinnet tõstetakse 5% kui tegevused on suunatud lastele ja noortele vanuses kuni 21 eluaastat ning täiskasvanutele.

Taotluse hinnang loetakse positiivseks, kui koondhinne on vähemalt 1. Kõikide taotlusvooru esitatud projektide koondhinnetest moodustatakse pingerida ning seejärel arutab komisjon hindamise tulemusi komisjoni koosolekul.

Komisjon esitab omapoolsed ettepanekud linnavalitsusele taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise ja rahuldamata jätmise kohta fondi jaotuse ulatuses 10 tööpäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.        

Projektitoetuse reservist ja kaasfinantseerimise toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus 15 tööpäeva jooksul taotluse laekumisest arvates. Taotluseid ei hinnata komisjonis.

Otsus projektitoetuse ja kaasfinantseerimistoetuse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Enne linnavalitsuse korralduse andmist kooskõlastatakse taotlejaga osalise rahuldamise otsus.

Taotlejale edastatakse korraldus ja leping 10 tööpäeva jooksul korralduse vastuvõtmisest arvates. Toetuse taotleja peab tagastama allkirjastatud lepingu 30 tööpäeva jooksul. Kui taotleja lepingut ettenähtud aja jooksul ei tagasta või ei jõua pooled lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ning menetlus loetakse lõppenuks linnavalitsuse korraldusega.

Toetus kantakse linnavalitsuse korralduse ja lepingu alusel taotleja arveldusarvele lepingus märgitud tähtajal ja summas. Lepingut ei sõlmita, kui toetuse summa on alla 100 euro ja toetus kantakse taotleja arvelduskontole.

Kuidas toimub järelevalve?

Toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kontrolli linnavalitsus.

Projektitoetuse, tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande ühe kuu jooksul pärast projekti või tegevustoetuse kasutamise tähtaja lõppemist.

Projekti elluviimisel kasutamata jäänud vahendid tuleb toetuse saajal tagastada 10 tööpäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande kinnitamisest. Juhul, kui toetusest jääb kasutamata vähem kui 10 eurot, ei ole vaja seda tagastada.

Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:

 1. Toetust ei ole kasutatud sihipäraselt
 2. Toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid
 3. Tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud