10.05.23

 

MENETLUSES OLEVAD KESKKONNALOAD
2023

 

  • 04.05.2023
    Keskkonnaamet edastas Paide Linnavalitsusele Kuusakoski AS (registrikood 10167439, aadress Betooni tn 12, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1017812-3, millega ettevõte taotleb jäätmete käitlemist ja tema käitluskoht asub aadressidel Ruubassaare tee 8d (katastritunnus 56701:001:1015) ja Ruubassaare tee 8c (katastritunnus 56701:001:1014), Paide linn, Paide linn, Järva maakond. Ettevõtte tegevuseks on tava- ja metallijäätmete (sh ohtlikud jäätmed nagu romusõidukid ja pliiakud) käitlemine. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124402 all. 

 

  • 03.04.2023
    Keskkonnaamet edastas Paide Linnavalitsusele AS TREV-2 Grupp Röamäe II liivakarjääri keskkonnaloa eelnõu ja keskkonnaloa väljastamise korralduse eelnõu. Taotletav Röamäe II liivakarjäär asub Järva maakonnas Paide linnas Eivere külas riigile kuuluval kinnistul Väätsa metskond 198 (katastritunnusega 56501:002:0106). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitsejaks Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Röamäe II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 15,36 ha, koos mäeeraldise teenindusmaa pindalaga 19,91 ha. Kaevandatav maavara on korralduse eelnõu kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 354 tuh m3 ja kaevandatav varu 311 tuh m3) ning selle kavandatav kasutamise otstarve on ehitus ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on korralduse eelnõu kohaselt 25 tuh m3. Kaevandamisluba taotletakse 15 aastaks. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr menetlus M-109634 all.


Varasemalt menetletud keskkonnaload (2021-2022)