Erakonna Isamaa, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Reformierakonna koalitsioonileping Paides aastatel 2020-2021

 

Erakond Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti Reformierakond leppisid kokku moodustada Paide linna juhtimiseks aastatel 2020–2021 koalitsiooni, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:

 

I ELUKESKKOND

Seame eesmärgiks, et Paide linnaruum pakuks oma kodanikele mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi, soodustaks ettevõtlust ning oleks puhas ja korras.

 • Rekonstrueerime Suur-Aia tänava ja teostame Pikal tänaval taastusremondi. Jätkame teede ja tänavate korrastamist vastavalt teehoiukavale.
 • Jätkame kergliiklusteedevõrgu väljaehitamist ja külateede tolmuvabaks muutmist vastavalt teehoiukavale. Rajame Paide-Viraksaare kergliiklustee, ühendame Tiigi tänava kõnnitee kergliiklusteega ja alustame Paide-Tarbja kergliiklustee projekteerimisega. Teeme taastusremondi Pärnu tänava kõnniteel (Tiigi -Väike-Aia lõigul).
 • Parendame Paide Raekoja hoone fassaadi, et südalinnas oleks väärikas esindushoone.
 • Koostöös kaasfinantseeringuga rekonstrueerime Tallinna 13 hoone ja aitame sinna rajada kogukonnakeskuse.
 • Kaasajastame ja ehitame välja tänavavalgustusrajatisi, tagades energiasäästliku valgustuse keskustes ja külades.
 • Arendame Paide Keskväljakut terviklikult, nii et see oleks jalakäijasõbralik ja atraktiivne vaba aja veetmise ala.
 • Alustame Sillaotsa kalmistu uue kalmistuosa ja urnimüüri projekteerimisega.
 • Jätkame Paide tehismaastikule välispordikompleksi väljaehitamist.
 • Viime lõpuni Tallinna tänavale atraktiivse 19. sajandi muuseum-tegevuskeskuse rajamise, millega tagame Järvamaa muuseumi säilimise ja arengu.
 • Jätkame Sookure lasteaia remonttöödega ning alustame Paide Lillepai ja Helliku lasteaedade renoveerimisega.
 • Rekonstrueerime ja arendame koostöös AS Paide Veega sademevee- ja kanalisatsioonisüsteeme. Jätkame osalemist riiklikes programmides, mis toetavad puhta joogivee kättesaadavust, kogumiskaevude ja juurdepääsuteede rajamist hajaasustuspiirkondades.
 • Jätkame suurematesse külakeskustesse bussiootepaviljonide rajamisega ja seame ajakava paviljonide paigaldamiseks.
   

II JUHTIMINE JA ARENDAMINE

Linna juhtimisel ja elanikele pakutavate teenuste osutamisel oleme avatud, kogukonda kaasavad, heasoovlikud, hoolivad ja uuendusmeelsed.

 • Jätkame Paides kaasava eelarve rakendamist.
 • Jätkame linna ühtse mainekujunduse- ja turundusplaani elluviimist.
 • Jätkame mõttekodade tegevust kaasamaks kogukonda kohaliku elu korraldamisse.
 • Toetame külaseltside ettevõtmisi.
 • Vähendame bürokraatiat asjaajamisel linnavalitsusega, sealhulgas lihtsustame toetuste taotlemise süsteemi digilahenduste abil.
 • Rakendame Paide elanikele kodanikukaardi linna poolt pakutavate kultuuri- ja sporditeenuste soodsamaks kasutamiseks.
   

III ETTEVÕTLUS

Paide on arenev ja ettevõtlik kodulinn, kus on hea koostöö ettevõtjate, linnaelanike ja linnajuhtidega.

 • Teeme kõik selleks, et Paidesse ehitatakse kaks kaasaegsest piimatööstust.
 • Aitame kaasa ettevõtete rajamisele ja edasiarendamisele ühinenud Paide linna territooriumil.
 • Tunnustame ettevõtjaid, kes omavad olulist rolli töökohtade loomisel ja kohaliku arengu tagamisel.
 • Tunnustame vabatahtlikke ja nende organisatsioone.
 • Toetame sotsiaalsete ettevõtete tegemisi ja loomist.
   

IV PERED/SOTSIAAL/TURVALISUS

Teeme kõik selleks, et Paides on igal inimesel hea ja turvaline elada.

 • Jätkame sünnitoetuse tasumist vähemalt 500 euroni, kolmanda ja enama lapse korral 1000 euroni.
 • Toetame igati AS Järvamaa Haigla jätkamist üldhaiglana ja leiame võimalused haigla EMO juurdeehituse rajamiseks.  
 • Jätkame raske ja sügava puudega laste vajaduspõhist toetamist.
 • Jätkame ravimikulude osalist hüvitamist vastavalt kehtestatud korrale.
 • Eelistame kodulähedast hoolekannet. Jätkame läbirääkimisi Koeru Hooldekeskuse üleandmiseks omavalitsusele.
 • Noorte riskikäitumise ennetamiseks ja vähendamiseks juurutame vastavaid programme.
 • Rakendatakse erinevaid meetmeid avaliku korra tagamisel ja elanike turvalisuse kindlustamiseks sh paigaldame strateegilistesse kohtadesse turvakaamerad, et suurendada Paides turvatunnet.
   

V HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

Kõikides Paide linna koolides väärtustatakse turvalist, avatud ja noorest lähtuvat arengukeskkonda, mis suurendab õpihuvi ning soosib kooli ja kogukonna vahelist tihedamat seotust.

 • Jätkame igale esimesse klassi minevale lapsele 200. eurose ranitsatoetuse maksmist.
 • Teeme kõik selleks, et Paide riigigümnaasiumile saab uus koolihoone rajatud 2021 aasta sügiseks aadressile Posti 12.
 • Toetame, et Paides oleks huvitegevus mitmekülgne ja kättesaadav.
 • Peame vajalikuks Paide koolide liitumist haridusprogrammiga „Ettevõtlik koolˮ.
 • Jätkame kodutütarde ja noorkotkaste tegevuste toetamist ja tunnustame neid noorte arendamisel ja isamaalisuse kasvatamisel.
 • Soosime õpilaste osalemist rahvusvahelistes projektides.
 • Toetame Paide noortevolikogu tegevust.
 • Toetame noortelaagrite tegevust töö ja vaba aja sisustamisel koostöös ettevõtjatega.
 • Toetame haridus- ja kultuuriasutusi kaasaegse digitehnoloogia soetamisel ja nende töötajaid digipädevuste arendamisel.
 • Väärtustame lasteaedades kõrgharidusega pedagoogide tööd.
 • Toetame kõikides koolides ja lasteaedades õppebaaside ajakohastamist ja tugistruktuuride (logopeedid, õpetaja abid, sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid) tugevdamist.
   

VI KULTUUR JA SPORT

Seisame selle eest, et Paides oleksid kaasaegsed ja mitmekülgsed võimalused kultuuri ja spordi harrastamiseks.

 • Jätkame Kesk-Eesti jalgpallikeskuse rajamist koostöös Eesti Jalgpalliliidu ja Paide Linnameeskonnaga. Selleks plaanime rajada uue jalgpallistaadioni ja staadionimaja kõigile spordialade harrastajatele. Töötame selle nimel, et saada toetus jalgpalli sisehalli rajamiseks.
 • Jätkame Paide Muusika- ja Teatrimaja renoveerimist.
 • Jätkame Paides spordiklubide pearahasüsteemi toetamist. Leiame võimalused sportliku huvitegevuse toetuse suurendamiseks.
 • Jätkame Paide Tehisjärve detailplaneeringu elluviimist.
 • Korrastame olemasolevad ja rajame uue matkaraja ajaloolisele taliteele Paide-Valgma.
 • Toetame Paide Teatrit, et meie linnas oleks kutseline teater.
 • Toetame Kunstikooli ja Muusikakooli tegevust, et rikastada noorte võimalusi huvihariduse omandamisel.
 • Toetame piirkondades kultuuritegevuse jätkamist ja mitmekesistamist.                
   

TÖÖJAOTUS LINNA JUHTIMISEL

Lepitakse kokku, et Isamaa täidab linnavalitsuses linnapea ametikoha ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond täidab abilinnapea ja piirkonnajuhi ametikoha.

Linnavolikogus täidab Isamaa volikogu aseesimehe, eelarvekomisjoni ja regionaalarengukomisjoni esimehe kohad. Sotsiaaldemokraatlik Erakond täidab volikogus hariduskomisjoni esimehe koha. Reformierakond täidab volikogu esimehe ja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe koha.

 

17.10.2020

Koalitsioonilepingu PDF fail