24.10.17

 

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tegevuspõhimõtted Paide linnas aastatel 2017-2021

 

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna  esindajad sõlmivad kokkuleppe valitsusliidu moodustamiseks ja Paide linna juhtimiseks aastatel 2017-2021.

Haldusreformi tulemusel on oluliselt kasvanud Paide linna territoorium ja elanike arv. Seetõttu lähtume oma tegevustes ja juhtimises Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla vahel sõlmitud ühinemislepingust. Seame eesmärgiks kasvatada piirkonna konkurentsivõimet ja mainet elupaigana.

Koormamata koalitsioonilepet loosunglike lubaduste ja arvukate detailidega, seame eesmärgiks teha reaalselt oluliselt rohkem, kui oleme kirja pannud. Lähtume oma tegevuses lepingus välja toodud aluspõhimõtetest, aga ka Eestis toimuvatest muutustest ning eeskätt Paide inimeste ootustest. Oleme alati avatud uutele algatustele,värsketele ideedele ja innovaatilistele lahendustele.

 

Koalitsiooni liikmed lähtuvad Paide linna juhtimisel alljärgnevast tegevuskavast.

I JUHTIMINE JA ARENDAMINE

Hoiame linnajuhtimise läbipaistva ja avatuna, toetame elanike häid algatusi ja kaasame olulisemate otsuste tegemisse elanike huvigruppe ning asjatundjaid.

 • Rakendame Paides kaasavat eelarvet, nii et inimesed saavad rahvahääletusel ise otsustada, kuidas kasutada kindlat summat linna investeeringute eelarvest.
 • Töötame välja ja viime ellu linna ühtse mainekujunduse- ja turundusplaani.
 • Jätkame linnapea mõttekodade tegevust kaasamaks kogukonda kohaliku elu korraldamisse.
 • Toetame külaliikumist ja paikkondade sädeinimeste ettevõtmisi.
 • Vähendame bürokraatiat asjaajamisel linnavalitsusega, sealhulgas lihtsustame toetuste taotlemise süsteemi digilahenduste abil.
 • Rakendame Paide elanikele kodanikukaardi linna poolt pakutavate kultuuri- ja sporditeenuste soodsamaks kasutamiseks.

 

II ELUKESKKOND

Seame eesmärgiks, et Paide linnaruum pakuks oma kodanikele mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi, soodustaks ettevõtlust ning oleks puhas ja korras.

 • Rekonstrueerime Tallinna ja Mündi tänava. Jätkame teede ja tänavate korrastamist vastavalt teede korrashoiukavale.
 • Jätkame kergliiklusteedevõrgu väljaehitamist ja külateede tolmuvabaks muutmist ning märgistame kõik külateed ühtsete tänavasiltidega.
 • Kaasajastame ja ehitame välja tänavavalgustusrajatisi, tagades ööpäevaringse energiasäästliku valgustuse keskustes ja külades.
 • Arendame Paide keskväljakut terviklikult, nii et see oleks jalakäijasõbralik ja atraktiivne vaba aja veetmise ala.
 • Koostöös ettevõtjatega tagame kaasaegse ja kvaliteetse ujulateenuse ning vanasse ujulasse rajame vaba aja sisustamise ja sportimise võimalused.
 • Jätkame Paide tehismaastikule kaasaegse terviseraja väljaehitamist.
 • Rajame Tallinna tänavale atraktiivse 19. sajandi muuseum-tegevuskeskuse, millega tagame Järvamaa muuseumi säilimise ja arengu.
 • Leiame lahendused Paide vanalinnas asuvate hoonete ja tänavate korrastamiseks, kaasates omanikke ja Muinsuskaitseametit.
 • Arendame naabrivalvepiirkondi ja paigaldame strateegilistesse kohtadesse turvakaamerad.
 • Jätkame lasteaedade renoveerimist ja nende õuealade korrastamist.
 • Laiendame alevikus ja külades ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ala.
 • Parandame kiire interneti kättesaadavust omavalitsuse territooriumil.
 • Toetame Sillaotsa uue matusemaja rajamist ja korrastame kalmistu.
 • Rajame suurematesse külakeskustesse bussiootepaviljonid.
 • Rajame Paidesse lemmikloomade jalutusväljaku.

 

III ETTEVÕTLUS

Paide on arenev ja ettevõtlik kodulinn, kus on hea koostöö ettevõtjate, linnaelanike, riigi- ja linnajuhtidega.

 • Teeme kõik selleks, et ühistuline piimatööstus rajatakse Paidesse.
 • Aitame kaasa ettevõtete rajamisele ja edasiarendamisele ühinenud Paide linna territooriumil.
 • Loome avatud kontori kaugtöökohtade tarbeks.
 • Maksame koostöös ettevõtjate ja SA Järvamaa Kogukonnafondiga noortele stipendiume hariduse omandamiseks ja vajalike töökohtade täitmiseks.
 • Aitame tugevdada ettevõtete koostööd üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidega.
 • Tunnustame ettevõtjaid, kes omavad olulist rolli töökohtade loomisel ja kohaliku arengu tagamisel.
 • Tunnustame vabatahtlikke ja nende organisatsioone.
 • Toetame sotsiaalsete ettevõtete loomist.

 

IV PERED/SOTSIAAL

Teeme kõik selleks, et Paides on igal inimesel hea ja turvaline elada.

 • Tõstame sünnitoetuse vähemalt 500 euroni, kolmanda ja enama lapse korral 1000 euroni.
 • Koostöös Järvmaa Haiglaga toetame kaasaegse tervisekeskuse rajamist Paidesse ja filiaali loomist Roosna-Allikule.
 • AS Järvamaa Haigla peab jätkama maakonnahaiglana.
 • Peame oluliseks, et sotsiaalteenused on kättesaadavad teeninduskeskustes.
 • Suurendame toetusi raske ja sügava puudega laste emadele ja isadele.
 • Leiame lahenduse invatranspordi tagamiseks.
 • Kasutame kohalike tootjate ökoloogiliselt puhtaid toiduaineid lasteaialaste ja kooliõpilaste toitlustamisel. Levitame teadmisi tervislikust toitumisest.
 • Jätkame ravimikulude osalist hüvitamist vastavalt kehtestatud korrale.
 • Eelistame kodulähedast hoolekannet.
 • Tagame tasuta transpordi omavalitsuse kalmistutele.

 

V HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

Kõikides Paide linna koolides väärtustatakse turvalist, avatud ja noorest lähtuvat arengukeskkonda, mis suurendab õpihuvi ning soosib kooli ja kogukonna vahelist tihedamat seotust.

 • Suurendame igale esimesse klassi minevale lapsele ranitsatoetust kuni 200 euroni.
 • Arendame välja tugeva põhikoolide võrgustiku, kindlustades kõikides omavalitsuse koolides võrdsed õpitingimused. Arendame edasi Tarbjal  lasteaed-kooli.
 • Teeme kõik selleks, et Paidesse rajatav riigigümnaasium pakuks kvaliteetset ja kaasaegset õpet.
 • Tagame igale lapsele koolitranspordi, toetame huvitegevuse kättesaadavust.
 • Peame vajalikuks Paide koolide liitumist haridusprogrammiga „Ettevõtlik koolˮ.
 • Tegeleme aktiivselt kõikides koolides koolikiusamise vähendamisega.
 • Soodustame kodutütarde ja noorkotkaste tegevust noorte arendamisel ja isamaalisuse kasvatamisel.
 • Soosime õpilaste osalemist rahvusvahelistes projektides (nt õpilasvahetused).
 • Toetame Paide noortevolikogu tegevust.
 • Toetame noortelaagrite tegevust töö ja vaba aja sisustamisel koostöös ettevõtjatega.
 • Toetame haridus- ja kultuuriasutusi kaasaegse digitehnoloogia soetamisel ja nende töötajaid digipädevuste arendamisel.
 • Väärtustame lasteaedades kõrgharidusega pedagoogide tööd.
 • Toetame kõikides koolides ja lasteaedades õppebaaside ajakohastamist ja tugistruktuuride (logopeedid, õpetaja abid, sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid) loomist.
 • Toetame Paide täiskasvanute keskkooli ja rahvaülikooli projektitegevusi ning arengut, sealhulgas täiskasvanutele tasuta õpivõimaluste pakkumist ka külades.

 

VI KULTUUR JA SPORT

Seisame selle eest, et Paides oleksid kaasaegsed ja mitmekülgsed võimalused kultuuri ja spordi harrastamiseks.

 • Toetame Kesk-Eesti jalgpallikeskuse rajamist koostöös Eesti Jalgpalliliiduga.
 • Toetame tennise- ja spordiväljakute rajamist.
 • Alustame Paide Tehisjärve detailplaneeringu elluviimist.
 • Rajame uued ja korrastame olemasolevad matkarajad. Jätkame matkaradade loomist Paide ja Roosna-Alliku rabadesse.
 • Kaasame spordi juhtimise ja rahastamise otsuste juurde spordivaldkonna inimesed.
 • Arendame edasi sportimisvõimalusi Tarbjal, Sargveres ja Roosna-Allikul.
 • Toetame Paide linnateatrit, sealhulgas noorte kooliteatri loomist.
 • Toetame külapiirkondade raamatukogude tegevuse jätkamist.
 • Jätkame Paide kultuurikeskuse renoveerimist.
 • Toetame piirkondades kultuuritegevuse jätkamist ja mitmekesistamist.

 

 

23.10.2017