18.11.22
LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

 

Lapsevanemal või seaduslikul esindajal tuleb esitada lasteaias koha saamiseks avaldus Paide Linnavalitsusele. Lapsevanem saab avalduse esitada läbi e-keskkonna.

LASTEAIAKOHA TAOTLEMISEKS ESITA AVALDUS SIIN

Avaldus registreeritakse ja lapse nimi lisatakse lasteaia ootel olevate laste nimekirja. Avalduste üle peab arvestust Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialist.

Sobivas vanusegrupis vaba koha olemasolul rahuldatakse lapsevanema taotlus koheselt. Vastavas vanuserühmas koha puudumisel võetakse laps lasteaiakoha taotlejate järjekorda.

Lapse lasteaeda vastuvõtmise aluseks on "Paide linna lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

Avaldused on järjestatud vastavalt avalduse registreerimise kuupäevale, aastate kaupa vastavalt selle, mis aastaks lapsevanem kohta soovib.

Uueks õppeaastaks koha saamisest teavitab lasteaia direktor lapsevanemat hiljemalt 30.aprilliks kirjalikult. Lapsevanemal on kohustus pärast teate saamist seitsme päeva jooksul anda tagasisidet lasteaiale (kas ta võtab koha vastu või loobub).

Lasteaias vabanev koht täidetakse avalduste järjekorra alusel selliselt, et kohta pakutakse sobivas vanusegrupis esimesel positsioonil oleva lapse lapsevanemale.

Näide: Lasteaias vabaneb koht 4-aastasele lapsele. Üldjärjekorras on esimesel positsioonil 2-aastane laps, teisel positsioonil 1-aastane laps, 3. positsioonil 4-aastane laps, jne. Kohta pakutakse esimesele sobivas vanusegrupis olevale lapsele, seega kolmandal positsioonil asetsevale 4-aastasele lapsele (sest ta on oma vanusegrupis esimesel positsioonil).

Lapsevanema poolt lasteasutuse vaba koha vastuvõtmise korral tema lapse andmed enam järjekorras ei kajastu. Kui lapsevanem ei võta pakutud kohta vastu, tehakse pakkumine järjekorras järgmisele sobivas vanusegrupis oleva lapse lapsevanemale. Kohast loobunud laps jääb taotluste järjekorras oma positsioonile ootama järgmist pakkumist.

Seoses Euroopa Liidu isikuandme kaitse üldmääruse jõustumisega alates 25.05.2018 ei kajastata avalikult laste nimekirju linna kodulehel.

Täpsustavate küsimustega pöörduge Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialisti Enn Lehtpuu poole, tel 3838622, e-post enn.lehtpuu@paide.ee
 

Taotluse vormi näeb ka siin: