23.01.23
MAAMAKS

 

 Maamaksuteated, maatükkide andmed, maamaksu tasumise tähtajad, maksuarvutuse käik ja tasumisele kuuluv(ad) summa(d) on nähtavad e-MTAs, kus tuleb valida menüüst „Maksud" jaotise „Muud maksud" alt menüüpunkt „Maamaks".
 Maamaksu kohustuse, arvestuse ja maksuteadete kohta saab täpsemalt lugeda Maksu ja Tolliamete kodulehelt.

 

Paide linnas kehtivad järgmised maamaksumäärad:

  1.  põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas
  2. teiste sihtotstarvetega maade maamaksumäär on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.


Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks.


Maamaksuseaduse kohaselt maksavad maamaksu:

  • maa omanik või
  • kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja;
  • kui maale on seatud hoonestusõigus, maksab maa omaniku asemel maamaksu hoonestaja;
  • kui maale on seatud kasutusvaldus, maksab maa omaniku asemel maamaksu maa kasutusvaldaja;
  • riigi- või munitsipaalomandis oleva kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise korral maksab maamaksu maa kasutamise õiguse saanud isik.


Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta kohustatud kirjalikult või elektrooniliselt teatama Paide linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.


Koduomaniku maksuvabastus toimub automaatselt, kui elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Paide linnas sellel maaüksusel, mis on kinnistusraamatu andmetel tema omanduses.


Maamaksuteated, maatükkide andmed, maamaksu tasumise tähtaeg(ajad), maksuarvutuse käik ja tasumisele kuuluv(ad) summa(d) on nähtavad e-MTAs, kus tuleb valida menüüst „Maksud" jaotise „Muud maksud" alt menüüpunkt „Maamaks".

Maamaksu kohustuse, arvestuse ja maksuteadete kohta saab täpsemalt lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Paide linnas reguleerib maamaksumäära ja maamaksust vabastamist Paide Linnavalitsuse 27.12.2017 kehtestatud määrus nr 48 „Maamaksumäär ja maamaksust vabastamise alused".
 

Avaldus maamaksust pensionäri soodustuse saamiseks:
 - PDF formaadis
Word'i formaadis

Maksuvabastuse saamiseks esitab pensioni saaja, osalise või täieliku töövõimetusega isik või represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik Paide Linnavalitsusele kirjaliku avalduse hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks järgmiste andmetega:

  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) pensionitunnistuse number või töövõimetoetuse seaduse alusel antud tõend osalise või puuduva töövõime kohta või dokument, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses sätestatud tingimustele;
  3) alalise elukoha aadress, e-posti aadress (olemasolul), kontakttelefoni number (olemasolul);
  4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
  5) maakasutusõiguse alus (ainuomand, ühisomand, kaasomand, korteriomand).


Pensioni saaja ning represseeritu, kes on esitanud avalduse maksuvabastuse saamiseks maksustamisaastale eelnevatel aastatel, ei pea maksuvabastuse saamiseks esitama täiendavat avaldust.
 

Isikud, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, on kohustatud esitama Paide Linnavalitsusele hiljemalt iga maksustamisaasta 25. jaanuariks kirjaliku avalduse maksuvabastuse saamiseks.