1.12.22
TALVINE HOOLDUS


Paide linna talihooldus on jagatud kaheksaks piirkonnaks:

OSA NR PIIRKONNAD TALIHOOLDUSTÖÖDE TEOSTAJA KONTAKT
1 Tarbja-Pikaküla-Eivere-Korba-Mäo-Mündi-Viraksaare Ten-Gal OÜ 5 103 241
2 Anna-Puiatu-Purdi OÜ Anna Kütus 5 222 447
3 Mustla-Võõbu-Mustla-Nõmme Kõrgemäe Agro OÜ 53 267 250
4 Valgma-Mäeküla-Sargvere-Suurpalu-Nurmsi OÜ Sargvere KV 5 540 936
5 Roosna-Alliku Mahetooted OÜ 56 463 768
6 Viisu-Kirisaare-Koordi-Vedruka Mahetooted OÜ 56 463 768
       
7 Paide linn Rarex Ehitus OÜ 58 453 439
       
8 Paide linna kõnniteed: Osaliselt Suur-Aia tn, Tiigi tn, Lai tn, Kaevu tn, Veski tn, Tallinna tn, Keskväljaku tn, Pärnuvälja tn, osaliselt Pärnu tn, Veski tn, Tallinna tn, Keskväljaku tn, Pärnuvälja tn, osaliselt Pärnu tn, Kivimurru tn, Kastani tn, Jaama tn
TÄNAVATE KAART
SA Paide Haldus 5 044 128
       
  Riigiteed  AS Tariston Lühinumber 1510
      53 017 690

 

Linnavalitsuse kontaktisik ja tellija esindaja:

Teede peaspetsialist Marion Kütt
tel. 5555 0648
marion.kytt@paide.ee

 Talihoolduse meelespea
  • Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad tokkidega, mille otsas on helkurriba. Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.
  • Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.
  • Tee kõrval on koht, kuhu lund lükata.
  • Tee laius võimaldab traktori liikumist ja lumetõrje teostamist.
  • Palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.
  • Traktorid alustavad lumetõrjega reeglina koolide ümbrusest ja sealt, kus liigub ühistransport. Samuti sealt, kus on tihedam liiklussagedus.
  • Tavaolukorras on külateedel hooldustsükli aeg 12 tundi, ekstreemsemate lumesadude korral 24 tundi

Tuletame siinkohal meelde, et ehitusseadustiku § 97 lõige 6 sätestab: linnas, alevis ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Majandus- ja taristuministri määruse „Tee seisundinõuded" § 22 lõikes 1 on sätestatud, et linnade, alevite ja alevike piires peab lumevallide vahe teel olema iga sõiduraja kohta vähemalt 3 m ja lõike 2 kohaselt on ette nähtud, et lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte pinnast, on ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm. Sama määruse § 25 lõike 3 kohaselt on ette nähtud, et kasutuses olevate mahasõitude talvine seisund peab teemaa ulatuses vastama vähemalt käesoleva määruse lisadega kehtestatud 1. seisunditasemele (vt määruse lisa 8). 

Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt.