7.04.21
ETTEVÕTLUSE ARENGUVAJADUSED

 

Valdkondlikud arenguvajadused

Ettevõtluse ja turismi arendamine on tihedas seoses teiste tegevusvaldkondadega. Ettevõtjad vajavad toetavat ettevõtluskeskkonda, hästi läbi mõeldud ja vajadusi rahuldava taristu olemasolu, kvalifitseeritud tööjõudu.

Valdkonna arengu jaoks on vajalik välja töötada kohaturundusstrateegia, luua hästitoimiv koostöövõrgustik, kus erinevad huvitatud osapooled leiaksid võimalusi üksteise toetamiseks (ühisturundus, väliskoostöö sõpruslinnadega, ülikoolidega, erinevate ühenduste ja organisatsioonidega). Selle tulemusena paraneb ettevõtete konkurentsivõime ja linn muutub atraktiivseks nii ettevõtjatele kui ka turistidele.

Ettevõtluse elavdamiseks on vajalik suurendada ka turistide arvu. Oluline on muuta Paide linn turistidele atraktiivsemaks sihtkohaks.

Paide linna ettevõtluse, tööturu ja turismi hetkeolukorra ülevaade on toodud lisas 1 punktis 5.

Valdkondlikud arengusuunad

Tõhustada tuleb ettevõtjate ja linna vahelist koostööd, et leida võimalusi ettevõtluse elavdamiseks. Kindlaks peab tegema taristu arendamise vajaduse ja asuma seda arendama.

Haridusvaldkond toetab ettevõtlust kui eluviisi. Kaugtöökeskuse abil luuakse paindlikud tingimused töötada kodukoha lähedal.

Töötatakse välja ja viiakse ellu linna koha- ja sihtkohaturundus, et suurendada linna tuntust ning tõsta piirkonna mainet. Eesmärk on maksimeerida siia tehtavate investeeringute hulka ning parandada turismisektori majandustulemusi.

Valdkondlik eesmärk

Kasvab elujõuliste ettevõtete arv. Paides on haritud ja paindlik tööjõuturg ning soodne ettevõtluskeskkond. Paide on atraktiivne turismi ja aktiivse puhkuse sihtkoht.