7.04.21
HALJASTUS JA HEAKORD

 

Haljasalade hooldamine

Paide linna haljasalade heakorratöid teostab SA Paide Haldus.

Kõigi haljasalade, tehisjärve piirkonna ja kalmistute hooldamisega seotud ettepanekute ja muredega palume pöörduda:

Haldusspetsialist Mait Grigorjev
383 8646
511 3380
mait.grigorjev@paide.ee

 

Paide pargid

Paide linnas on neli parki: Lembitu park, Vallimägi, Rahu park ja Peetri park (kogupindalaga 141 785 m²).

Lembitu park (pildil) on linna esinduspark (pindala 39 835 m²). Park on planeeritud 1936.-1937. aastatel ning rekonstrueeriti 1980. aastate keskel. Puude liigilise koosseisu moodustavad vahtrad, paplid, pärnad, saared, hobukastanid, pihlakad, õunapuud, kased, harilikud kuused, hõbekuused, lehised, nulud, elupuud, tammed. Rekonstrueerimist vajab pargi keskel olev purskkaev. 

Vallimägi (pindala on 44 200 m²). Rajati eelmise sajandi lõpus. Paide muuseumis on pilte 1876. aastast, millel on näha võrdlemisi noori istutatud puid pargi keskosas ja vanemaid puid (ca 20.a) edelabastionil kiriku ümbruses. Oma maastikulise eripära tõttu kasutatakse tänapäeval parki mitmeks otstarbeks: jalutamiseks, kelgutamiseks, suusatamiseks, jalgrattasõiduks, avalike ürituste korraldamiseks jne. Park kuulub II hooldusklassi. Puistu liigilise koosseisu moodustavad vahtrad, kuused, tammed, lehised, kased, saared, jalakad, pärnad. Vallimäe teed, valgustus, väikevormid, trepid ja laululava rekonstrueeriti 2009-2011 aastal Euroopa Liidu vahendite abil. Varemete konserveerimist alustati 2000. aastal.  

Rahu park (pindala on 12 000 m²). Rajamist alustati 1971.a., täiendav istutamine teostati 1974.a. Puude liigilise koosseisu moodustavad pärnad, tammed, nulud, kuused, õunapuud, ebajasmiinid, männid, hõbekuused. Pargis jalgteid ja pargiinventari ei ole. 

Peetri park (pindala on 45 750 m²). On rajatud Paide kirikumõisa maadele ilmselt linnarahvale kasutamiseks juba eelmise sajandi lõpus ja on seega üks vanimaid avalike parke Paide linnas. Hetkel on tegemist parkmetsaga. Puude liigilise koosseisu moodustavad kuused, männid, lehised, vahtrad, saared, pärnad, kased, jalakad, harilikud männid, seedermännid, toomingad. Puuduvad  valgustid, pingid, prügikastid, jalgteed. 

PAIDE TEHISJÄRV

Järv asub Paide linna kaguosas (Järve tee, Mündi tee, Esna jõe ja Kriilevälja küla vaheline ala) linna ümbritsevas haljasvööndis. Järv rajati 1981-1982. aastal. Järve pumbatakse vesi Esna jõest ning väljavool jõuab samuti Esna jõkke. Järve pindala on ligikaudu 4,2 hektarit, keskmine sügavus on 2,5 meetrit.

Valdav osa tehisjärve ümbritsevast alast on planeeritud avaliku kasutusega puhkealaks. Tehisjärve ümbritseval puhkealal on kaks supelranda, millest lõunapoolne on välja ehitatud laste supluskohana koos mänguväljakutega. Puhkealal paiknevate teede pikkuseks on 2 km. Järve ümbritseva hoolduse all oleva rohuala pindala on 100 600 m². Järve lähedal asub kuivkäimla ning järve lähiümbrusesse on paigaldatud valgustatud suusaraja jaoks valgustuspunktid.

Tehisjärve ja Mündi tee vaheline ala on vabaõhuürituste maa-ala. Tänasel päeval on plats kasutusel korvpalliplatsina.

Järve tee ja Pärnu jõe vahelisel alal asub killustikalusega parkla. Jalakäijad pääsevad järve äärde üle Südamesilla, mis on muutunud äsja abiellunute meeliskohaks ning üle kahe uue silla (ehitatud 2000. aastal). Kaks uut silda pakuvad võimaluse jõgedevahelise poolsaare kasutamiseks puhkealana.

Vetelpäästele valvetingimuste tagamiseks ehitati 2003. aastal järve äärde rannavalvehoone. Hoone II korrusel asuvad vetelpääste ruumid ja I korrusel paadikuur ning abiruumid.

Väikerajatistest on olemas 4 riietuskabiini, ranna vahetus läheduses paiknevad pingid.

Tehisjärve piirkonda hooldab SA Paide Haldus. Lepinguliste kohustuste hulka kuuluvad prahi koristamine, haljasalade niitmine ja väikeinventari hooldamine.