KEHTIVAD ÜLDPLANEERINGUD


Paide linna territooriumil kehtivad üldplaneeringuna:

  • Paide linna üldplaneering (kehtestatud Paide Linnavolikogu 10. oktoobri 2002 määrusega nr 29)
  • Paide valla üldplaneering (kehtestatud Paide Vallavolikogu 27. oktoobri 2011 otsusega nr 48)
  • Roosna-Alliku valla üldplaneering (kehtestatud Roosna-Alliku Vallavolikogu 24. septembri 2009 otsusega nr 43)
     
Paide linna üldplaneering

Määrus
Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtestamine
Üldplaneeringu seletuskiri 
 

2002. aastal kehtestatud Paide linna üldplaneeringu (aastani 2010) lisad ja joonised

Bensiinitanklad
Elamumaad
Elanike tihedus
Keskkonnamõjude hindamine
Kaitsealused mälestised
Maakasutuspiirangud
Maakasutusplaan
Rattateed ja mänguväljakud
Tänavad ja parklad
Äri- ja tootmismaad 
 

Paide valla üldplaneering

Otsus
Piirangute kaart
Alade kaardid
Maakasutuse kaart
Seletuskiri
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 
 

Roosna-Alliku valla üldplaneering

Otsus
Viisu küla maakasutusplaan
Valla maakasutuse kaardid
Roosna-Alliku asula maakasutuse kaart
Seletuskiri
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 


UUS! Paide Linnavolikogu 18.05.2023 otsus nr 25 "Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine"