17.01.24

 

MENETLUSES OLEVAD KESKKONNALOAD
2023 - 2024
 • 17.01.2024

  Keskkonnaamet teatas, et  Mäo Põllumajandusühistu on esitanud keskkonnakaitseloa taotluse nr T-KL/1017462. Käitise tegevuse eesmärgiks on piimakarja kasvatus. Mäo Põllumajandusühistu Tarbja veisefarm asub Järva maakonnas Paide linnas Tarbja külas Piimafarmi maaüksusel (katastrinumber 56502:002:0193). Piimafarmi maaüksuse suuruseks on 18,63 ha, kinnistu sihtotstarbeks on maatulundusmaa (100%). Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult. Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-126937 all.

 • 20.12.2023

  Keskkonnaamet teatas, et on võtnud menetlusse LANGEVIIR OÜ ( aadress Kaare, Valgma küla, Paide linn, Järva maakond) keskkonnakaitseloa taotlus nr T-KL/1021475. OÜ Langeviir tegevusalaks hetkel on peamiselt katusetööd. Ettevõte taotleb keskkonnalubaKaare kinnistul Valgma külas ehitusjäätmete vastuvõtmiseks, sorteerimiseks ja taaskasutamisele suunamiseks. Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-126660 all.

 • 15.11.2023

  Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Eesti Killustik (registrikood 10126848; aadress: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekivikarjäär, 48022) poolt esitatud Eivere lubjakivikarjääri keskkonnakaitseloa muutmistaotluse. OÜ Eesti Killustik soovib jätkata kaevandamistegevusega Eivere lubjakivimaardlas – liita kehtivad keskkonnaload 7/2004, JARM 021 (kaevandusload), vee erikasutusluba L.VV/327255 ja saasteainete paiksest heiteallikast välisõhku viimise luba nr L.ÕV/332549 ning pikendada keskkonnaloa kehtivusaega 20 aasta võrra. Eivere lubjakivikarjäär asub Järva maakonnas Paide linnas Otiku külas riigile kuuluval Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisel oleval katastriüksusel Eivere lubjakivikarjäär (tunnus 56501:003:0093), mille volitatud asutuseks on Maa-amet. Taotletava mäeeraldise pindala on 54,92 ha ja mäeeraldise teenindus maapindala 60,14 ha. Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on tsiviil- ja teedeehitus. Keskmiseks tootmismahuks

  aastas on taotlemise hetkel planeeritud 155 tuh m³. Kaevandatud maa korrastatakse tehisveekoguks, metsa- ja rohumaaks. Loa taotletav kehtivusaeg on 20 aastat. Keskkonnakaitseloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-121779 all.

 • 05.06.2023

Keskkonnaamet teatas, et on võtnud menetlusse AS-i Paide MEK (registrikood 10064455, aadress Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Karja tn 18, 72720, edaspidi ka ettevõte) poolt esitatud keskkonnaloa nr KL-515966 muutmise taotluse. AS Paide MEK tegeleb metallitöötluse ja metallipindade katmisega (EMTAKi kood 25611). Tehnoloogilisteks protsessideks on metalli vastuvõtmine, detailide lõikus, detailide tootmine, koostamine, keevitamine, haaveldustööd, detailide värvimine. Käitisel on kolm heiteallikat: kaks värvikambrite ventilatsiooni ja keevitustsehhi ventilatsioon. Aastast eraldub käitise heiteallikatest kuni 8,821 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Käitis asub aadressil Karja tn 18c, Paide linn, Paide linn, Järva maakond (katastritunnus 56601:005:1060). Kinnistu pindala on 5618m², maaüksuse sihtotstarve on 100% tootmismaa.AS Paide MEK vajab keskkonnaluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus nr 67) § 2 alusel, mis sätestab, et õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse nr 67 lisas nimetatud künniskogust. Ettevõtte heiteallikatest väljutatakse lenduvaid orgaanilise ühendeid üle 0,5 tonni aastas. Loa muutmist taotletakse, sest kasutatavate kemikaalide kogus on suurenenud.

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-124726, dokument nr DM-124726-1.

 

 • 04.05.2023
  Keskkonnaamet edastas Paide Linnavalitsusele Kuusakoski AS (registrikood 10167439, aadress Betooni tn 12, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1017812-3, millega ettevõte taotleb jäätmete käitlemist ja tema käitluskoht asub aadressidel Ruubassaare tee 8d (katastritunnus 56701:001:1015) ja Ruubassaare tee 8c (katastritunnus 56701:001:1014), Paide linn, Paide linn, Järva maakond. Ettevõtte tegevuseks on tava- ja metallijäätmete (sh ohtlikud jäätmed nagu romusõidukid ja pliiakud) käitlemine. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124402 all. 

 

 • 03.04.2023
  Keskkonnaamet edastas Paide Linnavalitsusele AS TREV-2 Grupp Röamäe II liivakarjääri keskkonnaloa eelnõu ja keskkonnaloa väljastamise korralduse eelnõu. Taotletav Röamäe II liivakarjäär asub Järva maakonnas Paide linnas Eivere külas riigile kuuluval kinnistul Väätsa metskond 198 (katastritunnusega 56501:002:0106). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitsejaks Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Röamäe II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 15,36 ha, koos mäeeraldise teenindusmaa pindalaga 19,91 ha. Kaevandatav maavara on korralduse eelnõu kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 354 tuh m3 ja kaevandatav varu 311 tuh m3) ning selle kavandatav kasutamise otstarve on ehitus ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on korralduse eelnõu kohaselt 25 tuh m3. Kaevandamisluba taotletakse 15 aastaks. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr menetlus M-109634 all.


Varasemalt menetletud keskkonnaload (2021-2022)