9.02.24
MAAMAKS

 

 Maamaksuteated, maatükkide andmed, maamaksu tasumise tähtajad, maksuarvutuse käik ja tasumisele kuuluv(ad) summa(d) on nähtavad e-MTAs, kus tuleb valida menüüst „Maksud" jaotise „Muud maksud" alt menüüpunkt „Maamaks".
 Maamaksu kohustuse, arvestuse ja maksuteadete kohta saab täpsemalt lugeda Maksu ja Tolliamete kodulehelt.

 

Paide linnas kehtivad järgmised maamaksumäärad:

1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% kehtivast maa maksustamishinnast aastas.

2) maatulundusmaale 0,5% kehtivast maa maksustamishinnast aastas.

3) muu sihtotstarbega maale 1,0% kehtivast maa maksustamishinnast aastas.


Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks.


Maamaksuseaduse kohaselt maksavad maamaksu:

  • maa omanik või
  • kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja;
  • kui maale on seatud hoonestusõigus, maksab maa omaniku asemel maamaksu hoonestaja;
  • kui maale on seatud kasutusvaldus, maksab maa omaniku asemel maamaksu maa kasutusvaldaja;
  • riigi- või munitsipaalomandis oleva kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise korral maksab maamaksu maa kasutamise õiguse saanud isik.


Maksuteated väljastatakse hiljemalt 15. veebruariks. Kui maksumaksja ei ole saanud 25. veebruariks maamaksuteadet, on ta kohustatud teavitama sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit. Soovitame sellest teavitada ka linnavalitsust, et saaksime vajalikud parandused sisse viia. 


Koduomaniku maksuvabastus toimub automaatselt, kui elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Paide linnas sellel maaüksusel, mis on kinnistusraamatu andmetel tema omanduses.


Maamaksuteated, maatükkide andmed, maamaksu tasumise tähtaeg(ajad), maksuarvutuse käik ja tasumisele kuuluv(ad) summa(d) on nähtavad e-MTAs, kus tuleb valida menüüst „Maksud" jaotise „Muud maksud" alt menüüpunkt „Maamaks".

Maamaksu kohustuse, arvestuse ja maksuteadete kohta saab täpsemalt lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Paide linnas reguleerib maamaksumäära ja maamaksust vabastamist Paide Linnavolikogu 27.12.2017 kehtestatud määrus nr 48 „Maamaksumäär ja maamaksust vabastamise alused".
 

Avaldus maamaksust pensionäri soodustuse saamiseks:
 - PDF formaadis
Word'i formaadis

Maksuvabastuse saamiseks esitab pensioni saaja, osalise või täieliku töövõimetusega isik või represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik Paide Linnavalitsusele kirjaliku avalduse hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks järgmiste andmetega:

 1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood
  2) pensionitunnistuse number või töövõimetoetuse seaduse alusel antud tõend osalise või puuduva töövõime kohta või dokument, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses sätestatud tingimustele;
  3) alalise elukoha aadress, e-posti aadress, kontakttelefoni number
  4) maksustatava maaüksuse aadress.


Pensioni saaja ning represseeritu, kes on esitanud avalduse maksuvabastuse saamiseks maksustamisaastale eelnevatel aastatel, ei pea maksuvabastuse saamiseks esitama täiendavat avaldust.
 

Isikud, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, on kohustatud esitama Paide Linnavalitsusele hiljemalt iga maksustamisaasta 25. jaanuariks kirjaliku avalduse maksuvabastuse saamiseks.